under er det stikkord med snarveier til temaer:

k

LIVSLOVENE OG ÅNDELIGE   - EVIGE - KOSMISKE  SANNHETER

meditasj begrensning korsfeste sitt ego         hva er gud?                 astral villedning   sykdommers årsak  omprogrammering    demonstaten                    det indre tempel           "kristus"                       karma                          uselvisk menneske         bønn som eksempel       sann/falsk autoritet         de hellige to prinsipper    eterkronikken   profet      livslovene                          livets skole                     sjelens renhet                raseriet skader               alles rett til den fri vilje    alt er svingninger / frekv. skjebneslags hensikt      karma/astrologi                  de utviklede                  bønn i sykdom   upersonlige kjærlighet    DU ER PROBLEMET     søvnen                               ALT VIL SI DEG NOE     ingen krav      det som du irriteres over hos....    FORUTSIGELSER              HVA DU KAN GJØRE  pusting / ånding      tankekvaliteten                   livets scene      HAT=SYKDOMMER          harmoni=sunnhet    SELVERKJENNELSE FRA A til Å 

faren ved kjemimedisin   fred i sitt indre                din neste=ditt speil        ekteskap/parnerskap           binding/forbindelse                seksuelle kontakter = bindinger

sykdom  = materialiserte tanker      den naturlige medisin helbredende teknikk                

 

 

 

 

 

 


Utvalgt stoff fra visdommen som er kommet gjennom "UNIVERSELLES LEBEN" og hovedkanalen for visdommen er GABRIELE von WURZBURG (english- look deep down below )

lydfiler med visdom fra stoff fra Gabriele - svensk+ engl. lyd-tale i mp3

(enkelte tyske ord kan forekomme i teksten - men 95%  er oversatt - og det vil bemerkes at kanalen bruker et ganske så "religiøst språk")

HOVEDBEGREPER

Aura: Enhver aura består av projiserte følelser, tanker og ord, både positive og negative.

Chakraer, bevissthetscentre: Når de fire første chakraer er utviklet er det først mulig å motta det rene budskap uten innblanding av egne forestillinger.

Urlyset, urkraften: Diese beiden Pole, positiv und negativ, werden der Allgeist oder auch die urkraft genannt. (Begge disse poler - positiv og negativ - blir kalt ALLÅNDEN - eller også urkraften.)

Gjennom den økede innstråling av urlyset settes alle bestående negative krefter fri. Alle de skapte årsaker fra tidligere liv som ikke er utsonet blir nu virksomme.

 Das Zentralgestirn, pluss og minus, er det høyeste kraftfelt i uendeligheten. Die Urzentralsonne: Dens vesenskjerne danner de to urdeler, positiv og negativ hvorav alt er frembragt.

De 7 prismesoler: Hver av prismesolene mottar en grunnstråle fra ursentralsolen og stråler dem videre. Hele universet mottar disse 7 ganger 7 åndelige krefter.

Vibrasjon, svingning: Alt er vibrasjon. Likt tiltrekker likt hvorigjennom en gjensidig forsterkning følger.

Årsaks-virkningsloven: Først må den egne skyld erkjennes, og man må angre. Først deretter kan tilgivelse følge.

Virkningene av mange handlinger kommer først tilbake efter årtier, århundreder eller årtusener.

Kristen: For meg er kun den en sann kristen som med ytterste disiplin virkeliggjør bergprekenen. Den himmelske kraft er kun åpen for den som lever efter loven og ikke synder mer.

Man kan kun elske Gud på rett måte når man også elsker sin neste i alle riker. Sann kristen og skinnkristen. (die Hierarchie.. s.53/54.)

Kristendom: Teologenes lære er ikke min lære. Den er kun et skinn. Meget i bibelen er forandret og tildiktet.

Golgata forandret ikke årsaks-/virkningsloven.

Korsfestelse: Først når et menneske har korsfestet sitt Jeg, sine drifter, lidenskaper, sin dyriske natur og har oppgitt hele sin (Jord-)menneskelige mentalitet, kan han hvile i den allmektiges skjød.

Meditasjon: Hverken gjentagelse av lyder eller andre åndelige teknikker fører mennesket til guddommelig bevissthet, men kun et liv i pakt med loven. Intet som ikke koster anstrengelse, kan bringe menneskene videre i nestekjærlighet. Mange østlige mestere påvirker menneskene utenom deres vilje med åndelige teknikker. Dette er sort magi.

Den som har giennomlyst og renset sin sjel og ikke lenger har negative følelser eller tanker, står ikke lenger under innflytelse av planetene, og trenger ikke mere til meditasjon.

Den eteriske lysmur, himmelporten: Jedes Wesen das zur Einverleibung geht...lässt einen Teil seiner Åtherischen Lichtkraft zurück. Diese zurückbleibenden Krafte bilden die Lichtmauer um die reinen himmlischen Ebenen. (forsøk på oversettelse: hvert vesen som går til "livet" (-på det fysiske plan) lar en del av sin eteriske lyskraft bli tilbake. Disse tilbakeblevne krafter danner lysmuren rundt de rene himmelske plan). Grensen mellom det rene og det uvitende liv.

Die Urzentralsonne: Die Zentralgestirn. Die Urkraft, das allmachtige Prinzip, ist das allbelebende und -erhaltende Zentralgestirn, die Urzentralsonne. Die Urzentralsonne besteht aus zwei urkraften, welche die Gesamtheit beleben. Sie sind der allgegenwartige Geist, der sein Kraftepotential, die Liebe, der gesamten Schøpfung schänkt.( Urcentralsolen består av to tredjedeler positiv og en tredjedel negativ urkraft som strømmer ut i Altet over de syv prismesoler.)  die ein- und ausatmung des Allmächtigen.

diese beiden Pole, positiv und negativ, werden der Allgeist oder auch die urkraft genannt. die Ursprung der Quelle, Gott.

Strålingsfeltene: Under Gobiørkenen er et sterkt felt hvorfra impulser fra østlige religioner og tankegods utsendes mot vesten.

Gud: er livet og stillheten.

Den upersonlige Gud: Den hellige ånd, den allestedsnærværende energi.

Gud er alt i alle; intet er utenom ham/henne. Gud er i oss som solen. Så snart skyene(våre begrensede tanker og uvitenheten) forsvinner skjenker solen lys og varme.

Jesus: "jeg vil ikke komme igjen i menneskegestalt."

Mein Weg als Jesus von Nazareth war ein Symbol für den Weg aller Menschen und Seelen. (min vei som jesus av nazareth var et symbol for alle menneskers- og sjelers vei.)

Mein wiederkommen geschiet im Geistkleide.(min gjenkomst skjer i åndskledning)

Livets bok: sjelen, der alle handlinger, følelser og tanker er nedtegnet.

Jødene: var det utvalgte folk, men de forsømte å oppfylle sitt oppdrag.

Anger: det man holder for galt, gjør man ikke mer.

Soning: Alle sykdommer, nød, sorger og skjebneslag er virkninger av årsaker som ennå ikke er utsonet.

Synd: Der hvor sykdommer og plager hersker, eksisterer synden mot den hellige ånd. ("hellig ånd" betyr fullkommen kosmisk bevissthet jf. Martinus).

Wesenheiten (Guds fire W.): Orden (ild), vilje (det drivende element), visdom (det formende og skapende element), alvor (det skapende, guddommelige alvor, bevegelsen).

Wesenskern der Seele, der Urfunke: (vesenskjernen til sjelene - urgnisten)

Der innere Weg: Dieser Weg ist fur jene gefahrvoll die diese Schulung nicht ernest nehmen und die glauben, es ware für sie eine Spielerei, oder sie hatten es nicht nøtig, so an sich zu arbeiten, wie es wünschenswert ist.

Für diese Menschenkinder besteht die Gefahr, in die astralwelten abzugleiten.

(forsøk på noe fri oversettning: Den indre vei: denne vei er for alle farefull som ikke tar denne (livets) skole alvorlig, og tar det som et enkelt spill eller de ser ikke det som nødvendig å arbeide med seg selv - slik som det er ønskverdig. For disse menneskebarn består faren at de glider inn i astralverdenene.)

Sterk tro og dyp tiltro, hengivenhet og kjærlighet til den allmektige er forutsetninger for å kunne gå den indre vei.

Mange forlater den indre vei fordi det indre rikes skatter kun kan finnes efter temmelig lang tids arbeid med seg selv.

Astralverdnene: For dem som tar den indre vei som en slags underholdning er det stor fare for å gli inn i astralverdnene. Der kan man bli offer for negative veseners innflytelse og krefter.

Menneskene er batterier. Vi skal motta, men vi skal også utstråle det mottatte. For hvis vi mottar for meget energi og ikke gir den videre, så opplever vi spenninger som kan ende med sykdommer, feilreaksjoner eller skjebneslag.

De fem åndelige atomarter:

Eteratomer

Fruktbarhetsatomer

Stabilisasjonsatomer (bærere)

Skapelsesatomer (formgivere)

Utviklingsatomer (bevegelse)

Omkring urkraften, den positive og negative, beveger seg de tre høytpulserende energetiske krefter (tålmodighet, kjærlighet og barmhjertighet). Disse tre er omgitt av energistrømmene til de fire elementærkrefter som bevirker formgivingen (orden, vilje, visdom og alvor).

Den upersonlige Guddom: Uendelighetens energifelt, fra hvilket det allestedsnærværende liv utstrømmer. 

Det upersonifiserte liv.

Den personlige Guddom; Guddommen; Ich bin der Ich bin in allem.(jeg er dette JEG ER i ALT).

a Grunnsannheten i verdensaltet

b Den uforanderlige lov og den makt som står bak alle ting

c Det universelle liv og den uendelige kraftkilde hvorfra dette liv stammer.

d Den oppbyggende, skapende kraft og den uendelige kraftkilde

e Lyset som gjennomstrømmer alt, og kilden til dette lys

f Den altomfattende visdom og kjærlighet som innhyller og besjeler alt, samt den evige kilde hvorfra kjærlighet og visdom utgår

g Ånden, kilden til kjærligheten og livet, den uendelige makt som virker i alle, pulsslagene i alle former og vesener.

"De kalte" (gerufene/tilkalte): De som tror på Gud men som kun virkeliggjør sannheten gjennom ord.

"Utvalgte" (berufene): De som virkeliggjør sannheten gjennom handlinger.

Evolusjonsloven: Den trappetrinnvise utvikling frem mot guddommelighet gjennom flere trinn av etikk og moral.

Skapningen: Ingen skapning er lik skaperen, men ligner ham. Skaperen er allestedsnærværende, er selve strømmen. Skapningen er dråpene i den evige strøm.

Parselltenkning: Tanken på at noe er mitt og noe er ditt, istedenfor at alt er Guds.

Tvang: Når et bam ikke vil spise en bestemt sort mat, betyr det at barnet skaffer seg disse næringsstoffer ad sjelelig vei (Th. Neumann).

Karenstid: Den forhøyede nåde for alle søkende og mot Gud strebende mennesker. Til bestemt tid, når den tilsvarende planetstråling treffer skjebneområdet i sjelen, blir det atter virksomt.

Legemet: Legemet er den komprimerte utstråling fra sjelen - et uttrykk for det som er virksomt i sjelen, ikke for alt det som ligger i den.

Det som ligger latent i sjelen av både positivt og negativt, kan først senere komme frem.

Arbeidet bør være: Rolig, bevisst, målrettet, konsentrert

Åndelig menneske kjennetegnes ved et det er: Dynamisk, glad, uavhengig av andres meninger og ønsker, livlig, harmonisk, rolig.

Sykdom: Et menneske blir ikke sykt fordi det mangler de og de sporelementer eller stoffer. Han blir syk fordi han tenker, taler og handler feilaktig.

Da legene ikke vet at sykdommenes årsaker ligger i sjelen, kan de ikke virkelig hjelpe den syke tross operasjoner og medisiner.

Unio Mystica: Har sjelen nådd frem til den bevissthetsmessige forening med Gud (u.m.), har den ikke lenger svingningsmessig til felles med verden.

Omprogrammering: Renselse av de fysiske hjerneceller fra denne verdens innpregninger, forestillinger og meninger som står imot det guddommelige ord. Dyremennesket med sine lavere tilbøyeligheter og drifter forgår, og gudemennesket med de høye idealer og verdier våkner.

Indre førelse: Det første skritt på veien mot indre førelse, er at vi er beredt til å motta alt som kommer over oss, såvel sorg som glede.

Vi må etterhvert oppgi alt som var oss kjært og dyrebart i denne verden, og nå frem til at vår egen vilje faller sammen med Guds vilje.

Pass på hvem som er rytter og hvem som er hest, du eller lidenskapene.

Demon: Demonene er "falne engler", tilhengere av den første kvinnelige engel, som har opprettet sin demonstat i et område av verdensaltet. Den første kvinnelige engel ville, være som Gud, og forsøkte å stille seg over Gud. Hun kapitulerte efter Golgataofferet. (tolkning:dette betyr at det er vesener som på evolusjonsveien "var i første del av et riktig menneskerike" - men som enda lot seg lede av sine "gamle" instinktive makt, prestisje eller ærgjærrighets begjær - og derfor ble "offer" for sine egne lavere væremåter - som de "normalt" ikke skulle "falle ned i" fra dette utviklingstrinn. "Engler" er slik sett menneskelige vesener som egentlig er nådd det trinn der man ikke tjener seg selv - men kun sin neste(andre medvesener). At det her antyder at det var en "hun" viser dette at disse vesener tilhører overgangsonen til menneskeriket - der man enda bærer med seg sitt "gamle" kjønn - fra evolusjonen i fortidens dyre-menneskerike som det allmene jordmenneske fortsatt er inne i. R.Ø.anm.)

Demonstaten: Demonstaten virker utelukkende gjennom energien til de mennesker som handler mot Guds lov: som fører strid og fiendskap, hat og misunnelse, som trakter efter å være noe - og å eie noe og efter personlig anseelse, som lever ut sine lyster, som sender ut hat og starter kriger.

Mange av disse sitter i de øverste stillinger i stat, kirke, vitenskap, økonomi o.a.

SPLITT, BIND OG HERSK er slagordet. Demonene vil være bundet i det kommende tusenårsrike.

Energileverandørene for demonene er mennesker som:

 • daglig tenker, taler og handler negativt

 • krangler og strider med hverandre

 • møter hverandre med hat og motvilje

 • nedvurderer sin neste for å oppvurdere seg selv

 • stiller seg over sin neste i hovmod og øvrighetsforestilling

 • utfører krig av alle slag

 • skader, slakter og fortærer dyr

 • tenker: gir du meg så gir jeg deg

Demonstatens prinsipper:

1 Skap uorden, bråk, maktstrukturer og ytre former.

2 Skap egenvilje og uenighet blant menneskene (ære, navn, tider og midler - mitt og ditt)

3 Glem etiske grunnsetninger. Streb efter materiell viden. Gjør deg jorden underdanig. Streb efter penger, gods og anseelse. Demonen sier: Jeg gir deg alle jordens skatter hvis du faller ned og tilber meg som Gud.

4 Vær umedgjørlig. Sett ditt igjennom. Forsvar ditt ego med hårdnakkethet. (Ofte kommer slike mennesker frem som ledere for folkene)

5 Vær utilfreds. Se det negative hos dine medmennesker.

Gi ikke efter for godhetens svakhet, langmodighet og tålmodighet. Vær ingen svekling, men vær et mannfolk, kjemp for dine fordeler, din anseelse og din personlighet.

6 Egenkjærlighet gjør deg lykkelig. Besitzen, sein, haben.(eie, være, ha)

Liebst du mich, dann liebe ich dich. Liebst du mich nicht, dann liebe ich dich auch nicht, dann bist du fjir mich uninteressant, du kannst gehen. (elsker du meg - da elsker jeg deg. Elsker du meg ikke- da elsker jeg heller ikke deg - da er du for meg uinteressant og kan gå…)

7 Vær ubarmhjertig. Drep og myrd for din rett.

Kvinnen som flykter ut i ørkenen (fra Joh.Åp.): Gabriele.

Jordkloden: Gi akt på livet på jorden, for det er en levende organisme som forsørger deg.

Guds gaver: Enhver får så meget fra Gud som han er i stand til å ta imot og gi videre. Intensiteten i den guddommelige tale til og førelse av et menneske, avhenger ene og alene av sjelens lutrethetsgrad.

Absolutt avgjørende er den stadige henvendelse til Gud for at de evig bestående eterkrefter kan bli virksomme. Gjennom denne henvendelse kommer menneske og sjel i en høyere svingning.

Tempelet: Den som holder sitt indre tempel rent, behøver intet ytre tempel, eller dogmer, ritualer og seremonier.

Bevissthetsstøtte(positiv tanketrening/bønn eller mantra): F.eks.: "Jeg makter alt ved hjelp av Kristuskraften i meg". Eller: Tal i 24 timer bare positivt om alt du kommer i berøring med.

"Der Allkomputer": Der Allkomputer besteht aus die Urzentralsonne und den zweiten

Ursonnen, den Wesenheit und Eigenschaftssonnen; sie werden auch die sieben

Prismensonnen genannt. Diese zerlegen die sieben Grundkrafte Gottes, die von der

Urzentralsonne ausgehen.

"Lammets blod": Blodet fra korsfestelsen av Kristus i oss selv. (Kristus er symbolet for DET HUMANE ELLER VIRKELIG MENNESKELIGE BEVISSTHETSSENTER I VÅR PSYKISKE STRUKTUR. Å korsfeste kristus i oss vil da si at vi lammer det humane senter i oss og lar det dyriske senter råde. R.Ø.anm.)

Intoleranse: Intoleranse er et tegn på fortrengning og spegelse istedenfor overvinnelse.

7 grunnkrefter i uendeligheten: Orden, vilje, visdom, alvor. Tålmodighet, kjærlighet, barmhjertighet.

I mennesket blir de 7 grunnkrefter til 7 energicentra (Chakraene).

Gott: der Herr, ist der Vater-Mutter-Gott. Er ist die geistige polaritet, das weibliche und männliche Princip. (Gud - Herren - er Fader - Moder - Gud. Dette allvesen er den åndelige polaritet, det kvinnelige og det mannlige prinsipp).

Toleranse: Det å gi sin neste full frihet til å leve sitt eget liv. Toleranse er en ubetinget forutsetning for en forbindelse, for utvikling av uselvisk kjærlighet.

Karma: En karmisk forbindelse mellom to parter er i de fleste tilfeller tosidig. Har jeg forsyndet meg mot noen, så blir jeg bundet til ham. Han er imidlertid bare bundet til meg, hvis han har gjengjeldt med likt eller lignende.

Har jeg gjort ham urett og han har tilgitt meg, så er sjeleskylden ensidig.

Uselvisk kjærlighet: Den sanne uselviske kjærlighet vet når den skal gi hva, på hvilken måte og hvor meget. Det jordbundne menneske kan hyppig holde (tro om-) den uselviske for kald og kjærlighetsløs, fordi han i det ytre heller er tilbakeholdende, særlig mht å delta i de overspente usannferdige, tilsynelatende kjærlige ord og gester.

Det uselviske menneske har en egen fasthet. Han/hun trenger ikke sin neste som støtte, ikke som ekko, ikke som fotfeste, ikke som selvbekreftelse. Han/hun hviler i seg selv. Han er oppfylt. Han gir. Den uselviske er fri. Han er ikke bundet, og han binder ikke.

Å leve uselvisk vil si å underordne sin egen vilje totalt under Guds - Altets - vilje. Guds vilje er ikke en vilje som påtvinges oss utenfra, men er identisk med vårt høyere selv. Gibst du selbstlose Liebe, dann wird dir alles zufflessen was du benøtigst - und darüber hinaus.(gi uselviske kjærlighet, da kommer det å tilflyte deg alt hva du trenger - og mer enn det).

Den høye kjærlighet er den mystiske kjærlighet. Det er den mystiske hengiven for å vokse og modnes.

Bønn: Venstre hånd under håndbake til høyre, og begge håndflater mot kroppen. Så er kretsløpet sluttet.

Konsentrasjon / Bevissthetsstøtter/tankefokus/mantra:

 • Kristus i meg. (betyr at den humane, VIRKELIG menneskelige pol i bevisstheten EKSISTERER i meg).

 • Harmoni og fred strømmer inn i meg.

 • Jeg er harmonisk og fredelig.

 • Tenke kraft inn ved hvert åndedrag, og sykdom ut når vi puster ut.

 • Vi forestiller oss "Guds alter" i nærheten av det 4. chakra (hjerte-chakraet). På dette alter legger vi våre bønner.

 • Alt vi ber om strømmer til oss, men vi må åpne opp for det. Det som først og fremst mangler er tillit til Gud. Likeledes at vi ikke kan tilgi og gi slipp på følelser av krenkethet.

 • Hjertebønnen: En ønskebønn som er forankret i våre egne ønsker og lengsler. Den er ikke kun en tankebønn eller leppebønn.

Sølvstrengen: Når sjelen om natten begir seg på reise, er den forbundet med den sovende via sølvstrengen eller informasjonsbåndet.

Fri vilje: Enhver har fått sin fri vilje, og enhver skal handle i henhold til sin bevissthetstilstand.

Autoritet: Forståelse og velvilje er tegn på autoritet og indre storhet. Den indre storhet bevirker kjærlighet til alle mennesker, ydmykhet og frihet. Derav oppstår ekte vennskaper.

Autoritær: De som vil bestemme, som ikke tåler motsigelser og stadig streber efter å oppvurdere sitt menneskelige jeg. De er avhengig av sin nestes anerkjennelse.

Når du vil tjene din neste med ditt gods, og ikke bare samle for deg selv, da er du på rett vei.

Det man binder til seg selv og kaller sitt eget, det vil man miste.

Forløsning: Den som er gjennomtrengt av kjærlighet, rettferdighet og barmhjertighet, han er forløst.

De vises sten: Den evige bevissthet, den hellige bevissthet i sjelens dyp som gjør en til alles uselviske tjener.

Det sanne Kristi broderskap: Oppfyllelsen av de evige lover midt i verden, ikke i klosterlig avsondrethet.

De hellige to: De to urkrefter, det givende og det mottagende prinsipp, det mannlige og det kvinnelige.

De to urkrefter danner kjernen i urcentralsolen, som er skapelsens livskraftverk, fra hvilket livet - de 7 grunnkrefter - strømmer inn i de 7 prismesoler.

I de 7 prismesoler blir urlyset fordelt og stråler i syv ganger syv krefter ut i altet. Disse syv x syv krefter kalles også bevissthetsstrålingen. Den gjennomstråler alle bevissthetsaspekter i uendeligheten, også materien.

Kamp: Enhver kamp mot din neste er allerede din ende. Den som kjemper mot sin neste har allerede tapt. Derfor er verden allerede forgangen.

Treenigheten: Geist (auch Urenergie genannt), Seele und grobstofflichen Kørper.(Ånd eller også kalt urenergi, sjelen og den grovstofflige kropp).

Åndelig legeme: Det åndelige legeme er i sin belastede tilstand omgitt av syv sjelehylstre som speiler sjelens belastninger. Hvert grunnhylster speiler seg i de andre, slik at sjelen får syv ganger syv spektre.

Enhver belastning har sin farve og sin klang i "det sataniske orkester". Disse belastninger preger og tegner det fysiske legeme.

Avguder: Mammon, æren, makten, berømmelsen.

Magnetfeltet: Hvis jordens magnetfelt er forstyrret, virker det inn på genene hos mennesker og dyr. Derved kan de forskjelligste sykdommer oppstå.

Eterkronikken: denne påvirker spesielt de mennesker som vel råder over mediale ferdigheter, men som ikke har gjennomgått tilstrekkelig lutring og renselse. Over intuisjonen blander denne blanding av gode og onde krefter seg med menneskenes tanker og forestillinger. Derav oppstår framfor alt mediale utsagn som ikke utrykker sannheten og virkeligheten.

Profet: man kjenner en profet på fruktene- er han materialistisk, egoistisk, - vil han være av betydning, søker han anerkjennelse eller er han saktmodig, beskjeden og ikke ønsker noe alene for seg selv - men ønsker å gi det videre til andre.

 

Livslovene

ALT VIL SI OSS NOE

"Den ene skal være der for den andre."

"Den ene skal bære den andres byrder."

Man har kun rett til å belære andre med det man selv har virkeliggjort. Først bjelken av eget øye...

Likt tiltrekker likt, og begge befrukter hverandre gjensidig. Hvis du forandrer ditt energifelt (med tanker ord og handlinger), så kommer du under innvirkning av nye kosmiske krefter.

Man er bare påvirkelig av andres tanker når man befinner seg tankemessig på samme bølgelengde.

Den som ikke består en klasse i livets skole, må i neste liv gå denne klasse om igjen.

Den som virkeliggjør kjærlighetsloven, vil få oppleve at Kristus bærer ens kors sammen med en. (fortstått på den måten at når man bestreber seg på å bruke sine humane talenter - vil den åndelige verdens LYSE hjelpere støtte en på alle måter.)

Jo lysere områder man er kommet inn i, desto sterkere virker Guds umiddelbare førelse/veiledning.

En sjels lutrethetsgrad (renhet) bestemmer innholdet i den guddommelige åpenbaring den kan motta. Så lenge man ennå er bundet av dogmer, ritualer, former og tradisjoner kan man ikke motta de høyere åpenbaringsformer.

Alt, både glede og sorg tjener til din helbredelse og dine åndelige fremskritt.

Guds ånd er stillheten.

Alt, både mineraler, planter og dyr er en del av Guds legeme og også en del av din fullkomne sjel.

Richte dich nur auf die kraft Gottes aus.

Det du mottar fra det evige liv, skal du gi videre.

Rikdom forplikter.

Tankene er vår værens styrmann.

Den indre tilstand preger den ytre. Den tanke som opptrer hyppigst i oss, bevirker et synlig ytre tegn.

Når vi ser Guds vilje i alt, finner vi frem til den hellige bevissthet og harmoni.

Jo mere vi lytter til den indre stemme, desto tydeligere taler den, helt til den overtar styringen over vår sjel.

Hvis vi er i harmoni med Guds lov, så hviler vi i Gud, og alt er godt.

Enhver opphisselse/raseri svekker åndskraften i oss, for Gud er harmonien, stillheten og likevekten.

Åndssvekkelse svekker videre kroppen. Ånden er kroppens naturlige beskytter.

Håp, ro og harmoni åpner nervesystemets kanaler.

Hvis vi ikke behersker omstendighetene, så behersker omstendighetene oss.

Det er ikke mennesket som utfører handlingene, men Gud er det som gjennom ham fullfører sitt verk.

Snakk ikke om de problemer du ønsker skal endre seg. Når vi taler om våre problemer blir vi deres slaver og kommer innenfor deres innflytelsesområde. Sett inn tanker av håp, tiltro og mot, så åpner du opp for de åndelige krefter.

Den åndelig viderekommende vil ikke beholde noe for seg selv, han vet at han er en kanal for den guddommelige kjærlighet, og gir hele tiden videre.

Så lenge menneskene ikke har freden inne i seg, kan de heller ikke skape fred på jorden.

Det som ikke er av sannheten kan bare leve en viss tid.

Et åndelig liv er et stadig forsøk på å glemme seg selv for å nå det guddommelige.

Man har ingen rett til å øve innflytelse på sin nestes frie vilje. Det som ikke passer for den ene kan være nettopp det riktige for den andre, for at han skal lære. Nestekjærlige mennesker vil ikke lenke andre eller binde dem til seg. De har lært at alle skapninger må handle efter sin fri vilje.

Undertrykkelse og spegelse fører kun til at laster og tilbøyeligheter kommer igjen i andre åpenbaringsformer.

Nestekjærlige mennesker er innstillet på å gi, derfor er de offervillige og innstillet på å gi seg selv for helheten.

Først når egenviljen er brutt ned, kan den guddommelige vilje bli virksom, og man blir virkelig fri.

I aksepteringen av sin skjebne viser mennesket sin storhet.

Alt er energi, alt er svingninger. Ethvert ord, enhver setning har sin svingning.

Forstanden skal kun være visdommens instrument.

Be og arbeid! Med dine henders arbeid skal du tjene ditt brød. Ingen vil sulte som bygger på meg og ikke legger hendene i skjødet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet...

Den positive kraft er i alt, også i det tilsynelatende negative.

Ved å akseptere sine problemer, forsterker man den positive kraft.

Aksepter din neste slik han er.  Når man irriterer seg over sin neste, er man ufri. Først når man bringer sine egne sjeleakkorder i svingning gjennom erindring av tidligere livserfaringer, kan man fullt ut forstå sin neste.

Skjebneslag/sykdom er formanere eller vekkerklokker som bringer mennesket til ettertanke. Dette er deres dypere mening ved siden av at de er virkninger av feilstyrte energier (handlinger/føde etc).

Den uselviske kjærlighet viser seg i et naturlig, strålende, uselvisk, mildt, forståelsesfullt og kjærlighetsfullt smil.

For det fullkomne vesen er der hverken tid eller rom. Det er bevissthetsmessig til stede overalt.

Gud er livet og kraften i alt, i enhver situasjon.

Når karmautløsningen skal skje, bestemmes av planetkonstellasjonene. Enhver årsak er en vibrasjon, som er forbundet med en eller flere planetkonstellasjoner.

De høyere utviklede kritiserer aldri. De oppklarer og påpeker inhuman, "ukristelig" adferd. De utviklede hjelper fremfor alt dem som er i virkelig sjelelig nød, og de som virkelig trenger hjelp.

Den som er mot sin neste i tanker, ord og handlinger, han er imot Gud.

Alt er svingning. Enhver svingning har sin tone. Hver livsform har sin klang. Allharmonien er himmelens sfæriske musikk.

Det som ikke er vokset frem innenfra, fra sjelen og utover og som altså er åndelig gods, det er unaturlig og innpreget utenfra.

Bruk bønnen når du er syk: "Herre la meg bli frisk dersom det er godt for min sjel." ("Herren" er det Guddommelige senter i en selv - den del av Guddommen som bor inne i ens egen bevissthet eller sjel - og som er en evig forbundet del av ALTETs totale visdom og kjærlighet).

In centrum unserer eigenen Seele wohnt Gott, und von dort sendet Er die erweckenden und belebenden impulse. ( I våre sjelers sentrum bor Guddommen og derfra sender denne de vekkende og belivende impulser).

Erst wenn wir uns vertrauensvoll wie ein Kindem Geist des Lebens hingeben, erfahren wir die einstrømende gøttliche kraft der Liebe. (Først når vi gir oss hen i barnlig fortrolighet til LIVETS ÅND - erfarer vi den innstrømmende Guddommelige kraft fra kjærligheten).

Jo mere upersonlig vår kjærlighet -er, desto høyere og mektigere er den. Den personlige kjærlighet er bare avglansen av den guddommelige kjærlighet. Den upersonlig elskende (kjærlige) beskjeftiger seg stadig med høye, edle og uselviske tanker, med guddommelige tanker. De burde uopphørlig gjennomstrømme vår bevissthet.

Tilgi og elsk. Glem ditt lille jeg. I selvforglemmelsen vekkes de universelle krefter i deg.

Bare den er en sann lærer - som lærer ut fra egen erfaring.

Den sanne mystiker kjenner Gud som den ubevegelige ro i dypet av sjelen.

Den som trekker seg tilbake for å finne Gud, kan være sikker på ikke å nå de høyeste trinn.

Hvordan kan jeg lære å kjenne meg selv når jeg trekker meg bort fra alle ytre viderverdigheter.

Vi selv er vårt problem! (dvs. den dyriske pol i oss er problemet når vi skal bli VIRKELIGE MENNESKER).

Det vi gjør både mot mennesker og mot dyr, gjør vi også mot oss selv. Alle livsformer i planteriket har også rett på livet, særlig når de står i saft.(Fra vår til høst).

Den guddommelige ånd taler generelt, ikke med navn, tid og dato. (Derfor kan man stort sett regne med at alle kanaliserte forutsigelser med konkrete datoer etc - kommer fra usikre kilder på astralplanet. R.Ø.anm.)

Den nye kosmiske kraftimpuls virker slik at den bringer alt for dagen som ennå ikke er utsonet.

Den som gir uselvisk, får alt det han trenger, og mer enn det (und darüber hinaus…) Alt kommer tilbake.

Wie im Himmel so auf Erden (som i himmelen slik også på Jorden. Altså finnes problemenes virkelige årsaker i den indre verden - )

Was also die Augenblicke, die Bausteine des Tages für jeden Menschen bringen, sind also die Reproduktionen seiner eigenen Produktionen.

Denn jeder Augenblick will der Seele und dem Menschen von dem mitteilen, was der Mensch selbst in den mächtigen Kausalkomputer - das heisst in den Ablauf (omløp) der Gestirne - emgegeben hat. Denn der Mensch wird von den Gestirnen so lange gesteuert, bis er das Gesetz von Ursache und Wirkung überwunden hat.

Vi programmerer oss selv.

Menneskene lever enten i fortiden eller fremtiden og forstår ikke nuets språk.

Hvis jeg er "ute av meg selv", har jeg ikke lenger kontroll over mitt hus, og en annen kan besette meg i henhold til mine personlighetsegenskaper.

Under søvnen forlater sjelen kroppen og beveger seg i riker som tilsvarer dens egen bevissthetstilstand.

Lys tiltrekker lys, mørke tiltrekker mørke.

Mennesket er sine tanker. Slik man tenker og forholder seg, slik stråler man også ut; det tegner en.

Bytt ut sykdomstanker med sunnhetstanker, misunnelse med velvilje, hat med fred, fortvilelse med håp, manglende tro med tro, mistro med tiltro.

Når den fysiske kropp sover, gir den guddommelige verden hjelp og veiledning for den nye dag, til alle sjeler som vil ha hjelp.

Alt er energi, og da ingen energi går tapt, må den befinne seg "ett eller annet sted."

Alt som finnes i det materielle har sitt utspring i og får sin form gjennom tankene. Ord virker enda sterkere enn tanker. Jo oftere de blir tenkt og uttalt, desto sterkere virker de.

På veien til gudserfaring heter det: Ordne dine tanker, tøyl din tale, behersk ditt sinn.

Vi tiltrekker de mennesker, ting og hendelser som er lik vår egen utstråling.

Vi kan bare holde oss friske når vi tenker godt og edelt om våre medmennesker og ser efter det gode i dem. Avdekk den gode kjerne i dine medmennesker og tal kun til den.

Vår ytre holdning er et speilbilde av vår indre tilstand.

Im Geiste gibt es keine Verbote, sondern nur Gebote. ( i ånden / i det åndelige finnes ingen forbud - kun bud (anbefalinger/råd).

Gjennom selverfaring og selverkjennelse når man fram til Gudserkjennelse.

Hvordan et menneske tenker, føler og handler angår kun Gud og hans barn.

"Abort er mord."

Det du ser, er bevissthet.

Sann tjeneste er ikke noe slaveri, det er ikke noen underkastelse, men en mottagelse og videregiven, en ervervelse og bortgiven, en vinning og fordeling.

Enhver planteform har også livets rett, særlig når den står i saft.

Den som ber om rett førelse eller ledning - han vil også få svar.

Sann visdom kan kun erverves gjennom et guddommelig liv. Guds kjærlighet er den evige lov.

Enhver situasjon vil si deg noe. I alt som skjer er også det positive - noe som skal læres.

Å ha det indre lys og oppfylle kjærlighetsloven; det er "tegnet i pannen".

Den som har funnet sannheten hverken dømmer eller fordømmer. Ethvert menneske dømmer seg selv, for enhver uren følelse, tanke ord og handling bærer dommen i seg.

Den uselviske ser Gud, kjærlighetsloven, i alle mennesker, livsformer og ting, fordi han kjenner Gud.

Den som er åndelig moden, gjør ingen krav på å være bedre enn sin neste. Et kriterium er den uselviske kjærlighet som tjener uten å vente anerkjennelse eller lønn.

Tiden kommer for alle da deres jeg blir synlig og viser hvordan de virkelig er.

Din neste er ditt speil: Denn was dir an deinem Nächsten missfellt, was dich erregt und worüber du in Erregung nachsinnt und spricht, hast du als gleiches oder ähnliches in dich.

Jede erregung über den Nächsten ist der eigene Masstab.

Hva som mishager og irriterer deg hos din neste - hva som hisser deg opp - og derved at du snakker i opphisselse - noe lignende har du i deg selv. Hva som mishager deg hos din neste - er din egen målestokk (altså på hva som en selv da har i seg selv av uferdige sider. R.Ø.anm.)

Som i det indre, så i det ytre, i det store som i det små, i det lave så i det høye, i himmelen som på jorden.

Den som tar det første skritt henimot livets ånd, ham kommer også ånden i møte.

Gudemennesket har ingen eiendomsbegjær. Hans liv er å gi og motta, for han lever i overfloden; alt tilhører ham. Han vet at eiendom forplikter.

Gud lever gjennom dere, og dere lever loven, Gud.

Den ene skal bære den annens byrder. Understøtt dem som lider nød, men lær dem samtidig å arbeide og å gi.

Det er ikke rett å gi de nødlidende brød uten å vise dem hva rett arbeid er. Rett arbeid betyr: Først gi, siden få.

Den innstilling at bare bestemte kategorier av mennesker skal gi, fører i tidens løp til komplikasjoner og større forarmelse.

Hunger og nød er ytre tegn på indre forarmelse. Den som arbeider har også brød, og den som lever efter de evige lover, vil aldri sulte.

 

FORUTSIGELSER (NB: den karmiske ramme kan ha forandret seg siden disse ble innhentet for snart tyve år siden. r--ø-anm).

(overført via Gabriele von Wurzburg som det øvrige av dette stoffet) 

Når den krigerske hær fra østen hjemsøker vesten, vil mange som i dag roper Kristus,fornekte meg. Hanen vil gale ofte i den kommende tid.Jeg talte om den kommende tid, om pestilens og hungersnød, om krig, sott og ødeleggelse. Alt dette vil komme.Mange fabrikker og boliger vil legges i aske, og mange mennesker vil late livet. Megen lidelse, sykdom og nød vil bryte inn over menneskene. Vannet vil stige og oversvømme store deler av fastlandet. Elvene vil flomme over og oversvømme fruktbart land. Naturkatastrofer vil veksle med verdenskatastrofer, krig, plyndring og uro. Dette er imidlertid ikke verdens ende, men begynnelsen på en ny tidsepoke.Hva skjer når de fleste sykehus er ødelagt, og apparatene ikke mere funksjonerer, når det ikke finnes flere medikamenter, når det ikke finnes mat eller bomuligheter. Jeg, deres forløser vil tjene og hjelpe dere, spesielt i og etter den verste tid som, så lenge menneskene har eksistert, vil bryte inn over dere.

Verden med sine høytømfindtlige redskaper og måleinstrumenter vil forgå. Det vil bli større og større mangel på medikamenter, og flere og flere syke.

Kristi gjenkomst står for døren. Dog kommer han ikke i menneskelig skikkelse som for 2000 år siden.

"Efter de forutsagte katastrofer vil han vise seg og overta makten." (tolkes slik jf bl.a. Martinus: Kristi gjenkomst står for den virkelige humane væremåtes overtakele inne i den enkelte NÅR DENNE HAR GJENNOMGÅTT SIN MØRKE KARMA FRA FORTIDENS UVITENHET - og av denne forandret seg til et sant nestekjærlig menneske. Når det sies at "kristus" skal overta makten tolkes dette slik at verden etter denne krise blir styrt av mennesker som lever etter den VIRKELIGE KRISTENDOM- heller tjene enn å bli tjent - heller gi enn å kreve. Altså av den indre menneskelige pol i bevisstheten. R.Ø.anm.)

Kosmiske krefter begynner nu å bevege de materielle strukturer, og å forfine det grovstofflige.

De kosmisk orienterte mennesker vil i kraft av sine høyere svingninger være beskyttet mot meget som de materielt orienterte mennesker ikke er beskyttet mot. (Sykdommer, forbrenninger, atomskader osv.)

Mørket vil litt efter litt falle. Før mørket og lyset skilles, vil en veldig maktkamp fullbyrdes.

Den kommende tid vil åpenbare virkningen av kirkens århundrelange feilhandlinger.

Det verdensomfattende kaos kan ikke lenger stoppes. Tiden er nu nær da klinten skal skilles fra hveten. De gjennom årtusener skapte negative årsaker vil nu komme til virkning. Som et tordenvær vil de negative energier lade seg ut, og aggresjonene flamme opp.

Jesu Kristi fredsrike (menneskeriket jf Martinus) er det av Esaias, Jesus, Johannes o.a. profeterte tusenårsrike.

Efter tusenårsriket vil store katastrofer sette inn. Disse utbrudd er sykdommer i jordklodens organisme. Jorden vil steile, polene vil hoppe og jorden vil bli overflommet.

Menneskene vil åndelig modne og trenge dypere inn i Guds bevissthet. Lyset har da endegyldig seiret, og "syndefallets" drama er til ende.

Før dette skjer - vil ennå en stor veklage komme over jorden, og alle vil bli fjernet som ikke bærer "tegnet i sin panne". Som sjeler vil de da fortsette sin utvikling.( Å ha det indre lys og oppfylle kjærlighetsloven; det er "tegnet i pannen".)

Når dere erkjenner at verden går av sporet, så vend ikke om for å hente noe eller ordne noe. Gå til "Guds stad" - som er inne i dere, og la dere føre av den som der bor. (altså la seg føre av sin sanne humane pol eller samvittighet).

Mange mennesker har forlatt seg (hatt tillit til) på denne verden og dens regjeringer, og vil over natten miste alt som de trodde var deres eiendom og sikkerhet.

Ved mektige rystelser i hele solsystemet, vil planetene tre ut av sine baner og gruppere seg i et annet løp rundt den nuværende sol. Også månen vil få en annen tilordning, og vil tre inn i et annet gravitasjonsforhold til jorden.

Ved disse hendelser inntrer en forbigående formørkelse av solen.

At "stjernene vil falle ned fra himmelen" betyr at mektige meteorer vil falle ned på jorden. Også derigjennem vil jordplaneten forandre seg.

Havene vil søke seg andre bassenger. Nye fjell og daler vil oppstå.

Endetid betyr ikke materiens endetid, men materialismens endetid.

Alt vil etterhvert bli mere og mere åndeliggjort og fremtre i lettere og finere former.

Efter fredsriket vil det sataniske, demonene, ennå en gang måle krefter med meg, Kristus.(symbolsk for at jordens dyriske eller "gamle" selvoppholdelsespol, vil forsøke å ta tilbake kontrollen fra klodens humane eller menneskelige pol. R.Ø.anm.)

I alle generasjoner skjedde og skjer - og også omkring år 2000 - det jeg fortalte til mine apostler.

Når jeg kommer igjen i ånden er jorden vidtgående renset, slik at den formår å motta kristuslyset.

I det mektige tidehverv erfarer mange av disse mørke sjeler virkningene av sine tidligere handlinger og blir derigjennem svekket. Derfor har demonene stadig mindre tilgang til Guds rikes aktiviteter på jorden. De blir stadig mer uenige og er ikke lenger i stand til omfangsrike negative handlinger.

I dette mektige tidehverv blir alt negativt åpenbaret, for at alle mennesker kan erkjenne seg selv, angre og gjøre godt igjen.

Den som nevner mitt navn, men som ikke oppfyller min lære, han er mot meg; han er for motstanderen og binder seg til hans lenker.

Den som nevner mitt navn er forpliktet på livsloven.

Da Israelittene ikke har besinnet seg og ikke har forlatt sin forestillingsverden og sine tradisjoner, og stadig fører krig mot sin neste, har den Evige tatt lykken fra Israel gitt den til et annet folk. Den helbredende kraft vil utgå fra "det nye Jerusalem" og fra "det nye Israel".

(tolkes symbolsk som det sted hvorfra den nye verdensimpuls nå primært utstrømmer - hvilket jeg mener er Danmark -via Martinus' kosmiske analyser av de åndelig-kosmiske sammenhenger. R.Ø.anm.)

For den som lar seg opphøye og ære, han lever ikke i min ånd; han vil bli fornedret.

Jordens ovner er havene, som opphetes ved den atomare stråling. Jorden er havens kokeplate. Den vil bringe meget til å koke. Vulkanutbruddene vil tilta, og polkappen vil smelte. Radioaktiviteten vil stige. Det vil ikke lenger finnes noen urt som ikke bestrålt. Jordaksen vil endre seg, og de opphetede havene vil rense jorden. Hertil kommer forandringen i planetkonstellasjonene. Planetene vil likeså rense jorden gjennom sin stråling.

I dette tidehverv, som innleder den nye eon, vil ennå en gang alt det negative bryte ut og bli aktivt.

Gjennom innstrålingen av lyskreftene vil både det negative og det positive forsterkes.

Den som inntil ca. år 2000 ennå ikke har virkeliggjort den indre Kristus(den indre humane pol R.Ø.anm.), vil heller ikke kunne se den åndelige Kristus, og heller ikke av ham som en smykket brud ledes inn i freden.

Jorden vil åpne seg og sluke mange mennesker.

En storpart av menneskeheten vil for en kort tid ikke mere eksistere(på det fysiske plan), da ødeleggelsen vil være verdensomfattende.

Også havene vil medvirke til dette.

De vestlige land vil bli hjemsøkt av kriger, jordkatastrofer og pestilenser.

Så lenge strålingsfeltene ikke blir ødelagt vil der fra østen kunne komme store ødeleggelser og forstyrrelser.

Vi står foran en stor inkamasjonsbølge av høyt utviklede vesener. Deres mål er i henhold til sin innsikt, å tjene Gud-fader og Kristus. (Gud - fader = alle andre medvesner, Kristus = overholde den humane pols stemme gjennom sann humanitet og nestekjærlighet - som er det samme. R.Ø.anm.)

De fleste av de sjeler hvis kropp ble grusomt skjendet av de kristne (Korstog, inkvisisjon, religionskriger o.a.) ble til fiender av Kristendommen, og mange beredvillige elever og mange er derav tilhengere av demonene (det siste betyr de som taler om materialisme og som kun søker sin egen makt, prestisje og ære. R.Ø.anm.).

De vil utrydde kristendommen da de har lagt Kristus og hans formentlige tilhengere for hat.

Mange av dem går nu til ny inkarnasjon, ansporet av strålingsfeltene.

De atomare krefter danner strålingsfelter som har en negativ og ytterst truende virkning på menneskeheten og jorden.

Blant annet har de sterk innflytelse på magnetfeltet og griper inn i hele solsystemet.

Disse negative strålingsfelter (åndelige energier) virker spesielt i østen. De er sammensatt av høytsvingende åndelige atomarter, som i dag er fortettet og virker intensivt gjennom bestemte stenarter.

De som streber efter jordisk makt, anseelse og efter å gjøre seg gjeldende er identisk med disse strålingsfelters frekvenser.

Jorden vil åpne seg og sluke mange mennesker. Men før dette skjer vil sykdommer, nød, skjebneslag og meget mere komme over menneskene. "Dødens engel" går omkring og river stadig flere mennesker til seg. Det urene vil forgå. Havene vil gå over sin bredder og tildekke alt negativt, og stjernebildene vil med sine stråler rense jorden. Da vil fredsriket oppstå.

I denne maktfulle omstillingstid vil det komme farsotter, sykdommer og jordkatastrofer.

Det vil komme en ny sol, og forandrete stjernebilder vil omslutte jorden.

Ved slutten av fredsriket med sin finere materie, før forvandlingen av jorden fullbyrdes - vil disse sataniske restenergier - de demoniske krefter altså - måle se med menneskene og jordkloden. Ennå en gang vil motstanderen få anledning til erkjenne seg selv.

I denne verden spiller nå reaksjonene på årtusenlange aksjoner seg ut. Framfor alt vil en del av de østlige land slippe fri de oppdemte aggresjoner mot vesten, men også mot tilgrensende land.

De usynlige, lavere astrale plan - påvirker gjennom stråling den menneskelige tenke- og handlemåte. Gjennom dette blir mennesker som er negativt innstillt - ledet til videre negative handlinger.

Hva den enkelte kan gjøre:

Tal aldri negativt om din neste, hvordan han ser ut, kler seg, hva han sier og gjør. Det angår kun Faderen og hans barn. Konsentrer deg om bjelken i ditt eget øye. Der ligger stor kraft i positiv tenkning. Foredle deg ved kun å se det gode i dine medmennesker. Grip aldri i tøylene til din neste. Unngå harde og uedle ord.

Betrakt hva dine øyne gjerne dras mot og hva dine ører gjerne hører. Det viser din utviklingsgrad.

Alle disharmonier fører aggresjoner og depresjoner med seg.

Samle ikke jordisk gods, men betrakt deg selv kun som forvalter. Gi bort alt det overflødige.

Man må daglig beskjære sitt voksende livstre for negative tanker, følelser og handlinger. Hvis kroppen ikke er foredlet, så kan heller ikke sjelen foredles.

For å komme Gud nærmere må du tre inn i den hellige taushets tempel.

For å oppnå en god ånding, begynn ikke med pusteøvelser. Få først orden på dine tanke- og handlingslegemer, ved å tenke, føle, tale og handle positivt. Da regulerer pusten seg selv. (nøyaktig det samme sies i visdommen fra den innvidde tibetaner LOBSANG RAMPA).

Belast ikke fordøyelsesorganene med dyrisk næring, fete oster, gassdannende grønnsaker, salt og sterke kryddere, svært varme eller kalde spiser og drikker, for så kommer kroppen ut av likevekt.Den som ikke har lært seg å spise hvilende i Gud, har ikke tatt noe stort skritt på livets sti.

Enhver negativ karakteregenskap virker inn på solar plexus og videre på nervesystemet.

Når du våkner om morgenen bør din første tanke rettes mot "din fader i himmelen" (altså fokuser på din egen Guddommelighet og den samlede Guddom - som her kalles "fader i himmelen" og ellers ved mange forskjellige navn - men som utgjør det NOE som beliver/levendegjør DEG og absolutt ALT på forskjellige synlige, men mer av usynlige plan og dimensjoner. R.Ø.anm.)

Tanker er krefter. De skaper skjebneslag og nød, sykdom, sorger, depresjoner, skjødesløshet og viderverdighet, sinnlighet og gommelyst, maktstreben, hat, mord og krig. En negativ tanke eller et hardt ord forgifter sjelen og kroppen mere enn et måltid dyrisk føde.

Den som gir liv til, eller fokuserer på sine indre krefter, behøver mindre jordisk næring.

Gå ikke for fort frem så du fortrenger heller enn å oppløse. Det fortrengte vil atter bane seg vei til bevisstheten.

Jo mere du avgifter kroppen, desto høyere vil også sjelen svinge.

Se deg som skuespiller på livets - verdens - scene, og analyser rollen hver dag. Hva var det som ikke var av guddommelig natur? Hvor meget uvesentlig kom over dine lepper?

Hvis de fire første utviklingstrinn ikke er gjennomgått, så har ennå det ubevisste makt over mennesket og rene guddommelige åpenbaringer kan ikke mottas.

Gjennom hektiske bevegelser forstyrres nervesystemet slik at de åndelige reaksjoner du har bygget opp gjennom uker og måneder, kan brytes ned.

Trekk deg tilbake når det tales ondt om din neste. Hva din neste gjør angår kun Faderen og ham.

Anstreng deg ikke for å belære andre, øv deg først og fremst i tålmodighet. Den som kun har lest seg til viten, er langt fra noen opplyst.

Den sanne og dype bønn er den alltid vedvarende kommunikasjon med den allmektige.

Hvis du vil utvikle dine indre energier så legg deg mellom 9 og 11.

Det er farlig å bli skjødesløs efter at man har gjort visse åndelige fremskritt, for så vil skarer av åndelige, kraftløse vesener kaste seg over en for å suge til seg åndelig kraft. Så prøv alvoret før dere trer inn på den åndelige vei.

Jo mere åndelig kraft man har utviklet, desto større er faren hvis man avviker fra veien. Først når du har vandret et langt stykke, vil du få se de indre skatter.

Helt til du uten tvil forlater deg på LYSETS POL I DEG, vil mørkets makter jakte på deg. (altså helt til man har tillit til den kosmiske allestedsnærværende kjærlighet…..)

Alt som binder oss til denne verden, må vi gi slipp på for å oppnå frihet og enhet Gud.

Be, for at din sjel stadig kan bli sterkere.

Bare den som skolerer seg for å finne frem til ordenes (symbolenes) innerste betydning, befinner seg på stien til visdommen.

Allerede neste morgen kan en søkende finne svaret på spørsmål som han stilte seg dagen før.

Vi erkjenner altså at følelser og lidenskaper har umiddelbare virkninger på kroppen. Når deres styrke når et bestemt nivå, fremkalles sogar bestemte sykdommer, som efter omstendighetene kan føre til kroniske lidelser.

Hat, misunnelse og sinne kan forandre de sunne livsbefordrende safter i legemet slik at de blir giftige og forstyrrende.

Godhet, kjærlighet, vennlighet og velvilje avspenner nervesystemet og bringer harmoni. Disse helbredende krefter blir virksomme i organismen, avgifter den og overvinner de sykdomsfremkallende innflytelser. For å oppnå en varig helbredelse må den syke heve seg opp til et høyere plan i følelser og tanker.

Først når menneskene lever fullt i pakt med de guddommelige lover, hører sykdommene opp. Medikamenters eneste virkning er at de i det ytre bygger opp visse hindere mot sykdommen. Ingen sykdom og intet skjebneslag kan ramme et menneske hvis der ikke i dette finnes noe lignende som tiltrekker disse.

Vi må bruke all kraft på å styrke vilje til å etterleve ham som sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. "Gå bort og synd ikke mere."

I takk ligger kraft, storhet, trygghet, gudsnærhet, håp, trøst og tillit.

Hvis du vil erkjenne deg selv - her følger noen råd for selverkjennelse og åndelig vekst fra A TIL Å:

a Spør deg om hvor mange mennesker og vesener du tiltrekker. Hvor mange vil være i nærheten av deg, og hvor mange tjener deg uselvisk.

b Lytt til dine egne ord, hva og hvordan du taler.

c Se på dine gestikulasjoner, din mimikk og dine bevegelser. Er du ubehjelpsom, treg og klosset er ditt vesen ennå disharmonisk.

d Tenker du kun på deg selv og ditt, da stenger du lyset ute. Alle sjeler lengter efter kjærlighet, fred, trygghet, frihet og enhet.

e Venter du på kjærlighet fra din neste, er du avhengig av ham og bundet til ham. Da venter du på at lyset skal komme til deg utenfra, men dette lys er kun temporært og ikke av varighet.

f Åndsmennesker har ingen forventningsholdning. De forventer intet av sin neste. De både utstråler og mottar derved kjærlighet. For likt tiltrekker likt.

g Åndsmennesker bare gir, gir, gir. Det er det sanne liv.

h Jo mere man snakker om sine problemer, desto mere forsterker man dem.

i Den som elsker uselvisk er fri, og skjenker også sin neste friheten. Men den som er bundet i egenkjærlighet, er bundet, og søker også å binde sin neste. Den som er blitt fri fra seg selv, berøres ikke lenger av sin nestes handlinger - fordi likt eller lignende ikke lenger finnes i ham.

j Elsk uselvisk, hjelp uselvisk, vær beredt til å gi så meget som det er deg mulig. Da er du fri. Wer liebt, der gibt. Gibst du selbsdose Liebe, dann wird dir alles zufliessen, was du benøtigst und darüber hinaus.(gir du uselvisk kjærlighet - da vil alt det som du trenger og mer enn det flyte til deg ).

k Bær også din neste med deg i bønnen.

L Det utviklede åndsmenneske er ikke bundet av meninger, ønsker, lengsler, lidenskaper osv.

m  Binder du din eiendom til deg, og betrakter den som din egen, så vil du være fattig i morgen, for det du vil beholde, vil du miste - fordi Gud er givende kjærlighet. Er du beredt til å sette din eiendom inn for det felles beste, vil du bli rik både i det indre og i det ytre. I det ytre er kun den fattig som også i sitt indre er fattig.

n Er du kun konsentrert om deg selv, kommuniserer du kun med dine egne krefter, og vil da ikke tutrekke deg annen oppbyggende kraft. Mennesket kan kun være en god og uselvisk lærer for sin neste når det har overvunnet seg selv. Det taler da ut fra hva det selv har opplevet og gjennomlevd. Mennesker som har overvunnet seg selv er de vise, ikke de intellektuelle.

o Det du kritiserer og irriterer deg over hos din neste, finn det i deg selv! De reaksjoner du forventer fra din neste, har du ikke i deg selv.

p Gud kan ikke forvandle de primitive trekk vi ennå vil beholde. Det ville gripe inn i vår fri vilje.

Q Den som daglig overgir til meg sin primitive natur, vil føle at jeg står hos ham/henne. Den villige bistår jeg.

r Streb efter å se det gode i alt, da kan dere være sanne tjenere, og de negative krefter kan ikke trenge inn i dere.

S Tjen din neste såfremt han beredvillig tar imot din hjelp, men press ikke hjelp inn på ham.

T Mine tilhengere samler ikke penger eller skaffer seg rikdommer. De arbeider for sin neste og mottar sin lønn så de kan leve passende. Det som blir til overs tilhører alle.

u Den levede - praktiserte - bergpreken er målestaven for å slippe inn i mitt rike.

V Det som gjennom tilgivelse og bønn om tilgivelse er avklaret med din neste, kan jeg fjerne før det kommer til virkning.

w Kun en vei fører til frihet - tempelrenselsen - eller renselsen av vårt eget - indre - tempel.

x "For det arbeid som nu må gjøres trenger jeg hver enkelt av dere. Alle lag av folket, fra alle områder og yrker".

y Under de første skritt på veien må man løse seg fra alle ytre bindinger og bestrebelser, for å kunne følge Herren. Den åndelige vei krever disiplin og en absolutt innretting på den allerhøyeste i modell etter Jesus Kristus.

z Det du sier om din neste og det du tenker om ham, viser hvem du er. Din neste er ditt eget speil. Den guddommelige taler kun positivt om sin neste, selv om han også ser hans negative sider.

æ Du er det du tenker og føler. Du er summen av dine tanker.

Ø Den sanne vise diskuterer ikke. Den som pukker på sin rett, viser hvem han selv er. Den som diskuterer med sin neste, diskuterer med Gud.

å  Ordne dine tanker og tenk positivt. Bli stille. øyl din tunge. Tal bare når det er nødvendig. Bli edel og god.

 

 

HVA KAN DEN ENKELTE GJØRE

Mennesker på høyere trinn ser i sine omgivelser - i  sitt omgivende daglige fellesskap - fellesskapet med Gud.

Den som elsker sin neste setter ham fullstendig fri. Den som vil eie sin neste vil miste ham.

Den som i dag begir seg til en skolemedisiner, begår en større risiko enn en som blir ubehandlet.

Behandling må bestå i:

Selverkjennelse (feilholdninger, konflikter, feilhandlinger), innsikt, anger, be om tilgivelse, tilgi, overgi til Kristus (altså til sin rene menneskelige bevissthetspol), gjøre godt igjen, ikke gjøre på nytt.

Så lenge du irriterer deg over din neste er du ufri.

Erkjenn Gud i din sykdom, din nød, dine sorger og problemer.

Avskaff din selvmedlidenhet og ønsk for din neste det beste, kjærligste og vakreste.

Denne vei til det indre kongerike krever MEGET AV egen anstrengelse. Derfor forkaster de fleste den.

"Å finne sannheten" vil si å oppleve den, ikke å lese eller høre om den.

De østlige meditasjonsmetoder kan gjøre store skader i nervesystemet. De mediterende står under innflytelse av telepatiske krefter fra både jordiske og utenomjordiske mestere, som formidler en forbindelse mellom seg og eleven, ikke mellom Gud og eleven.

Den indre meditasjon er lik den uavlatelige bønn til det sant gudfyllte menneske.

Den som har nådd til allbevisstheten, vil aldri la seg ære som Gud, for han vet at han bare er et gudebam.

Hvis vi øver innflytelse på vår nestes vilje, belaster vi oss selv i henhold til denne innflytelse.

Det som kun forkynnes uten å virkeliggjøres er bare klang og røk. Det gir ingen åndelig gevinst og ingen fred. 

Så lenge et stort antall uvesentlige tanker gjennomstrømmer vår bevissthet og holder den i stadig bevegelse som havsbølger, kan vi ikke erfare den hellige ånds evige stillhet.

Den egne vilje nytter lite. Det er kjærligheten til Gud som er det viktigste i vårt liv. Den som vil tjene Kristus taler mindre og mindre om mitt og ditt, og streber ikke etter jordiske besittelser.

Bare den som har funnet freden i seg selv og kan holde fred med sin neste, kan bringe freden ut i verden.

Ikke misjonering, men å møte sin neste med velvilje, forståelse og toleranse er det avgjørende.

Arbeidere av alle slag kalles nu til arbeid i "Universelles Leben" for at verden skal kunne opprettholdes efter "der Volkerschlacht".

Kapital er energi som ikke skal bindes, men flyte fritt.

I kristusbedriftene er kundene ikke bare ens neste, men en del av en selv. (= de kommende vare-systemer som går på tjeneste for for sin neste).

Den som binder energi, ved maktstrev, oppsamling av gods, utbytting av andre, han binder seg selv.

Hva skal vi gjøre med skadedyrene i åkrene? Hvis våre tanker er positive, vil det finnes langt færre skadedyr.

Sein-, besitzen-, und habenwollen werden nach und nach abgelegt, und dienende selbstlose Liebe wird aufgebaut.

Det du elsker hos din partner, utvikle det hos deg selv og bring det inn partnerskapet. Det du misliker hos din partner skal du erkjenne i deg selv og legge av deg.

Det som ergrer eller opphisser meg hos min neste, foreligger som likt eller lignende i meg selv. Min neste er altså et speil som jeg kan erkjenne meg selv i.

EKTESKAP/partnerskap: Det kan være karmiske bindinger som fører mann og kvinne sammen i partnerskap. Deres oppgave er å oppløse bindingen slik at en forbindelse kan oppstå. Erkjenn: Det er ikke min oppgave å forandre min partner, kun meg selv.

Binding: Jeg binder meg til det hos min neste som jeg selv ikke har.

Forbindelse: Jeg finner i min neste det som jeg selv har.

Åndelige fellesskap er ikke kjennetegnet av bindinger, men er kun begrunnet deri at man gjensidig hjelper og støtter hverandre på veien frem mot guddommelig bevissthet.

Die folgen von Kasteiung sind Neid, Geiz, verstärkte Ichbezogenheit, Abwärtung des Nächsten, um sich selbst aufzuwerten, Essenslust, Trinklust und Freudlosigkeit. (Følgene av et kastesystem er misunnelse, gjerrighet, forsterket selvhensyn/betraktning, nedskrivning av sin neste, og opphøyelse av seg selv, spise, drikkelyst og gledesløshet.)

Et aspekt ved den såkalte "menneskelige kjærlighet" er å forvente at den andre gjør meg lykkelig fordi han "elsker" meg. Her ligger en kilde til skuffelse, skyldanklager og selvmedlidenhet. Jeg kan ikke forandre den andre, kun meg selv. Det gjelder om å utvikle den uselviske kjærlighet, den kjærlighet som gir og ikke forventer. Den som ikke lenger forventer noe fra sin neste, som gir uselvisk før han har fått noe fra andre, han kan sette sin neste fri som partner, venn og bror.

Ekteskap og partnerskap har som hensikt å utrense og å tilgi. Seksuelle kontakter er binding og skaper binding.

Også min neste er i meg, som også jeg i ham er en del av den store enhet. Jeg elsker altså min neste som meg selv. Derfor ønsker jeg ham det kjærligste, beste og skjønneste. Og fremfor alt: jeg holder ikke på ham. For det jeg vil holde på, til det er jeg bundet.

Å finne seg selv vil si å ikke lenger tenke negativt om vår neste. Vi skal ikke snakke om ham hvordan han er kledd, hvilke mangler han har, hvor mye han eier, hva han gjør og hva han sier. Vi skal se på oss selv og våre feil og mangler.

Det vi kritiserer ved vår neste det ligger i oss selv. Dette er en fundamental sannhet på veien mot selverkjennelse.

Av det vi mottar, kan vi lett og sikkert erkjenne hva vi tidligere har sendt ut. Den uselvisk elskende øver hverken et kroppslig eller sjelelig trykk på noen.

Kraft strømmer inn gjennom venstre hånd og ut gjennom høyre. Vil du overføre kraft til noen så ta deres venstre hånd i din høyre, og hold din venstre åpen mot kosmos.

Gjennom frykt forlener du mennesker og ting med kraft til å beherske deg.

Erkjenn deg som Guds bam, og bli uavhengig av alle mennesker, og du blir fri.

Vit at gjennom lidelse modnes så mang en sjel.

Forsvar deg ikke og forsvar intet som bare er gitt deg til besittelse eller forvaltning.

Motta alt slik det er, og klag ikke. For alt som treffer deg, glede og smerte, er deg selv (altså det du selv har utsendt tidligere).

Den som dømmer og fordømmer, kan være sikker på at noe lignende foreligger i ham selv.

Erkjenn deg i din neste. Hva og hvordan du tenker om ham, det er deg selv.

Kun når mennesket er fri fra egoisme, fra meninger og forestillinger, fra binding til materien og til mennesker, er han fri til å motta Guds tale i reneste form.

Hvis et menneske er labilt, altså nervemessig svakt, kan det besettes av laverestående vesener fra den åndelige verden.

Gi og tjen andre - det er uselvisk kjærlighet.

Gud hjelper via skytsenglene, over gode mennesker og over elementarvesnene.

Vær upartisk, så blir ditt liv upersonlig.

Toleranse vil også si: Når noe negativt hender så tenk: Hvor ofte har jeg selv gjort likt eller lignende.

Hvis din neste opphisser seg over at du inntar en rolig og uanfektet holdning, over ditt forståelsesfulle blikk, så er det hans og ikke ditt ansvar.

Tanker om misunnelse, hat og fiendskap virker forgiftende på kroppen og fører til sorger, nød, skjebneslag, sykdom og ensomhet.

Når der ikke lenger er noe negativt igjen i din sjel, er det umulig at "læreren" gjør deg urett eller at "medelever" slår deg.

Hvis du ser efter årsaken til din egen opphisselse i en annen, er du den annen underlegen. Du skal spørre deg hva som foreligger i deg.

For hver opphisselse er forankret i noe i deg selv.

Din neste var bare en kosmisk hjelper for å vise deg hva som ennå mangler i deg selv.

Den som har fått lønn, ros og anerkjennelse for sine handlinger, han har allerede fått sin betaling.

Allerede fra første skoleår bør barn fortelles om svingninger og deres virkningsmekaniske.

Enhver tanke og ethvert ord er energi.

Når mennesket intet ønsker for seg selv, og heller ikke har noen forventningsholdning overfor sin neste, begynner den indre førelse.

Det du venter av din neste, gjør det først selv!

Alle kan lære av alle.

Dagens hendelser gir deg både ansporinger i retning av det du skal overvinne i deg selv, og påpeker det du allerede har overvunnet.

I den åndelige verden finnes ikke kjønn, men bare prinsippene, altså pregninger av mann og kvinne.

Ungdommen befrir seg litt efter litt fra familiestammen for å frembringe sine egne frukter. Ofte er de første frukter villfrukter. Treet er ennå ikke foredlet, og fruktene er for det meste ikke spiselige.

Det jeg tenker og gjør - fører meg sammen med likesinnede mennesker.

Kun en absolutt henvendelse til Kristusånden og en stadig selvkontroll og selvdisiplin kan bringe hjelp og befrielse.

Kristuskraften viser seg bare i dem som først anvender hans sannheter på seg selv. Den som imidlertid ikke bestreber seg på å gjøre godt, å holde begge kinn frem og elske sine fiender, han er kraftløs og ikke i stand til å bringe kristuslyset til andre.

Brudgommen vil motta alle som har erkjennelsens og kjærlighetens olje på lampene - og som går ham i møte.

Opphold deg ikke med den ytre smerte, thi den forbereder sjelen.

Alt som er i sjelen streber efter å manifestere seg. Først når sjelen er renset kan den guddommelige innstråling begynne.

De negative tanker som påvirker deg og gjør deg urolig, overgi dem til meg.

 

SYKDOM OG HELBREDELSE

Sykdommer er kun materialiserte tanker

Die selbstlose Liebe ist der Schlüssel zur Gesundheit - den uselviske kjærlighet er nøkkelen til sunnhet.

Det universelle helbredelsesmiddel er: Selverkjennelse,Tilgivelse Bønn om tilgivelse, Anger, Å gjøre godt igjen der man har såret, skadet - om det er mulig. Å forandre seg eller i allefall viljen til dette.

Hvis en broder spør meg om en vanskelighet eller et problem, så ser jeg straks den åndelige årsak til at dette menneske har nettopp dette problem (Gabriele).

Hvis en stiller meg et spørsmål, så vet jeg øyeblikkelig hvilket bevissthetstrinn han befinner seg på. Og straks får jeg beskjed om hva jeg skal si og hva jeg ikke skal si.

Meget avhenger av hvorledes man programmerer seg selv like efter at man har våknet. Man skal straks rette bevisstheten mot Gud, og be en bønn.

Bare en eneste tanke kan utløse en kjede av positive eller negative krefter.

Gjennom tankekraft kan alt forstyrres, da alt beror på vibrasjon.

Tal til dine egne celler. (Et lunkent forsøk uten vilje bak, har ingen virkning). Programmer hjemecellene: Ich bin die Stille.

Det finnes intet jeg frykter, for Gud bor i hver eneste celle i kroppen. Programmer de øvrige celler: Enhver celle må komme og forbli i harmoni med det uendelige.

Elsk dine celler og dine organer, og hele kroppen vil takke deg.

Erkjenn det uferdige, dyriske i deg som din største fiende.

Skolemedisinens medikamenter bevirker i stor grad en tilbaketrengning av karmaen inn i sjelestrukturene igjen, og sykdommen vil senere bryte ut ad andre veier, med andre symptomer.

Alle mennesker får gjennom åndelig påvirkning flere ganger i sitt liv muligheten ti å erkjenne og forandre sitt liv.

Mange benytter ikke sjansen, fordi det koster anstrengelse.

Miljøforandringer er gunstige. De vekker ofte i den syke en helt ny måte å tenke på.

Utviklingen kan først begynne når mennesket begynner å gjøre Guds vilje. På veien til åndelig bevisstgjørelse ordner mennesket mere og mere sine tanker og blir tilfreds og stillferdig.

Ved å rette seg tankemessig mot bestemte helbredende urter, kan man få tilført deres kraft uten å plukke dem.

En negativ tanke skader mennesket mere enn dyrisk emæring. Man kan hverken lese eller spise seg til himmels. Man må leve efter Guds lov som er å søke å skape harmoni i sinn og tanker. (altså leve etter de kosmiske lover. R.Ø.anm.)

Bind deg ikke til noe. Alt gods er bare lån fra Gud som skal brukes i menneskehetens tjeneste.

Den naturligste medisin for alle sykdommer er edle tanker. Ha ikke tiltro til medikamenter, men på den indre lege og helbreder.

Menneskene kan holde seg friskere med langt mindre næringsinntak.

Si "la din vilje skje. Skjenk meg helbredelse såfremt det er godt for min sjel."

Vi blir alltid prøvet i vår tålmodighet, standhaftighet og hengivelse.

I ethvert menneskes sjel er vibrasjonstallet for hver eneste plante til stede. Denne kraft kan aktiveres av ethvert åndelig utviklet menneske.

Den uendelige kraft i alt er den altgjennomtrengende eterkraft, Gud, livet. Denne kraft kan kun virke uhindret i dem som vender seg til den og i vid utstrekning følger Guds lov.

Et gudsøkende menneske skal være oppmerksom på følgende: Tanker, ord, handlinger og spisevaner.

Ved å velsigne maten og motta den i takknemlighet fra Gud, kan man oppbygge et  evt. redusertusert svingningstall i maten. Gjennom åndelig energitap tiltar gommelysten.

Tålmodighet og vedvarende henvendelse til Gud er avgjørende for at helbredelse skal avstedkomme.

Hvis bevissthetscentrene er sterkt "verpolt"(negativt tankefokusert?), er energikretsløpet underbundet, og helbredelse ved hjelp av Kristuskraft vanskeliggjort.

Gud venter bare på at han kan hjelpe sine barn.

Når man bare ber om Guds kraft, kan man tiltrekke kraft fra mange forskjellige kilder, som kan bevirke at karmaen trenges tilbake og at helbredelse inntrer. Man bør derfor alltid efter en bønn tilføye: skje din vilje.

Personalets energetiske og motiverende utstråling har stor betydning for helbredelsen.

Se pasienten som en del av deg selv.

Gjør sykehusene om til sunnhetshus.

TEKNIKKER for selvhealing:

1 Rose kroppscellene

2 Selvanalyse

3 Heilmeditasjon (helbredende meditasjon)

4 Unngå vannårer (dog unntak)

5 Plassere kroppen Nord-Syd, etter jordmagnetismen

6 Helbredende eterkrefter i morgendugg

7 Velsign maten og medikamentene.

8 Forsterke magnetfeltet med quartzkrystaller

9 Sitte ved et fossefall og se på vannet

10 Ved kreft: ikke alkohol, nikotin, salt, fett, stekt, sterkt krydret mat

11 Ligge i gress og mose om morgenen ved soloppgang

12 Duftterapi

13 Farveterapi

Foredle dine følelser og tanker, så vil åndingen av seg selv bli korrekt uten spesielle teknikker.

Hvis man tviler på Guds kraft, og taler med andre om sine sykdommer istedenfor med Gud(altså med sitt høyere jeg og sine åndelige lyshjelpere - tjenere i ALTET), så kan man ikke forvente noen helbredelse.

Send hele tiden oppmuntrende tanker og ord til de syke celler, akkurat som til barn. Si aldri til et organ at det er sykt, og tal ikke til andre om sykdom, da forsterker og fastholder du den. Ordet "syk" må utelukkes fra vokabularet.

Be to ganger om dagen organene drikke av den skjulte kraftkilde som finnes i dem selv.

Tanker må belives for å ha helbredende virkning. Er der tvil tilstede, nøytraliseres virkningen. Tanker og følelser må arbeide sammen.

Ved feilaktig levesett kan man i begynnelsen trekke på gamle kraftreserver, men når de (rundt middelalderen) er oppbrukt, bryter sykdommene ut.

Tenk alltid på, ved enhver handling du begår, at Gud er til stede. For enhver sykdom finnes det en plante.

Alle sporelementer befinner seg i den guddommelige eterkraft, og kan uthentes herfra så lenge du lever et liv som betinger at eterkraften strømmer fritt.

DET VIKTIGSTE I ET MENNESKES LIV ER POSITIVE, OPPBYGGENDE FØLELSER, TANKER OG ORD.

Hele kroppen svinger i takt med den måte hvorpå man føler, tenker og handler.

La din tale kun inneholde vesentlig og positivt budskap.

Den sanne vise tier. Den kun jordisk vitende tror at han må produsere noe. Han dømmer ut fra sitt begrensede intellekts observasjoner.

Den sterke, fyrige, rytmiske musikk er en ikke uvesentlig sykdomsskaper. Den leder ikke sjelden til kreft.

Når man ber om helbredelse, må man begynne å tenke helbredelsestanker, og ikke sykdomstanker. Jo hyppigere tanker, desto større virkning.

Så lenge vi fortsatt er på bølgelengde med andre negative mennesker, kan tanker fra disse trenge inn i oss og påvirke oss med sine ideer. I siste instans kan de også medføre sykdommer.

Det er viktig å bejae (…å si ja til) de medikamenter man evt. måtte innta med positive tanker og tiltro.

Man kan først være fullstendig sunn når man ser og opplever Gud i alt.

Først når man har lært ved egenerfaring hvor tunge de jordiske byrder er - egenskaper, lengsler, drifter - kan man bli en sann og mild lærer og tjener.

Frie mennesker i "Kristi ånd" er hverken fanatikere eller noen som diskuterer.( "Kristi ånd" betyr etterlevelse av den enkle lære fra kristus - elsk din gjennom praktisk handling, og i ord og tanker)

Sannheten kan ikke læres av bøker. Bare den som praktiserer sannheten vil finne den og han er da ikke lenger noen søkende for han/hun VET.

Enhver tvil på helbredelse underbinder virkningen av de helbredende krefter. Når virkningen er kommet, så betenk ordene: gå bort og synd ikke mere.

Før en sykdom bryter ut eller et skjebneslag slår inn, mottar sjelen mange impulser, advarsler og veiledninger. Den som lever i øyeblikket registrerer disse advarsler.

I enhver skjebne og en hver sykdom er veien til sunnhet og frihet skissert. I alt hva dagen bringer, ligger også løsningen og hjelpen, for Guds ånd er i alle ting.

Enhver avhengighet tyder på en energimangel i sjelen som man prøver å skaffe seg gjennom lasten.

De fleste tror at å leve sunt vil si å spise sunt, men det er først og fremst å tenke sunt.

I alt finnes det gode. Finner vi den gode kjerne og bygger videre på den, så vil det også gå oss godt, og det negative vil forvandle seg til det positive, for Gud hjelper.

Tenk ikke på sykdom, for det skaper det miljø som sykdommen trives i. Når svingningene er falt til et lavmål, skal det kanskje bare en forkjølelse til for å utløse alvorlige ting….som kreft.

Våre ønsker kan tiltrekke seg energier som gjør at det av tilsynelatende uforklarlige grunner vekkes tillive en gammel lidenskap, og vi begynner igjen å røke eller drikke. Det virker som en slags energiinnsprøytninger i det som vi ikke ennå har renset ut. På denne måte kan vi også gjennom fremmedinnflytelse bli offer for sjeler som vil tilfredsstille sine egne lidenskaper gjennom oss.

Våre tanker og følelser er våre livssubstanser - de er vår bevissthet.

Lek ikke med fortidens negative tankebilder, men skap tankebilder for fremtiden i pakt med Guds lov.

Det vi ikke renser ut i løpet av dagen, er ikke - selv om det blir borte for en stund opphevet - kun skjøvet vekk - (aufgehoben, nur aufgeshoben.)

Det vi ikke har renset ut sporer vi i vår kropp som smerte, sykdom, lidelse eller skjebneslag.

Gott heilt. Er møchte jedem Seiner Kinder Heilung schenken. Dies wird in nicht zu ferner zukunft ohne medikamente, chemie und pflanzliche Stoffen stattfinden.

(Gud healer (det Guddommelige center i hvert enkelt menneske - den humane pol - eller "den motsatte pol" som Martinus kaller den. R.Ø.anm.) "Han" skjenker hvert menneske "heilung" (bli hel, frisk og ung). Dette vil finne sted i en ikke altfor fjern framtid uten bruk av medikammenter.)

Ofte kan negative krefter i det ubevisste forvandles til positive når mennesket har lært å tenke og leve positivt.

Fokuser på tanker om fred, harmoni, lykke, kjærlighet, sunnhet, tiltro, håp og kraft. Tal om vesentlige ting på en edel, god og uselvisk tale, båret av forståelse, velvilje, toleranse og kjærlighet.

Den som har hevet sitt svingningstall gjennom sinnets foredling er langt mere motstandsdyktig og har langt større overlevelsesevne enn den som lever i det negative.

Undersøkelser har vist at kroppsøvelser virker gunstig på alle sykdommer. Likeledes meditativ (tankefokusert) ledning av energien til syke organer.

Moderne medisin fortrenger sykdommene istedenfor å helbrede dem. (de fortrenges kun ut i auraen - og vil på et gitt tidspunkt igjen komme tilbake - dersom ikke den mental-psykiske årsak finnes og stoppes.)

Samklang eller harmoni mellom tanker, følelser, ord og handlinger er en forutsetning for sunnhet.

Medisinplanter som plukkes tidlig på morgenen inneholder de sterkeste helbredende krefter.

En tanke er som et frø. Jo mere vi beskjeftiger oss med den desto sterkere form antar den.

For at et homøopatisk middel skal ha sunnhetsskapende virkning, må urtinkturen selv være sunn. Dette er ikke lenger tilfelle på grunn av forurensningen.

En positiv sjel med positive tanker og ord vil helbrede legemet.

Når vi begynner å gi det vi selv vil ha, istedenfor å forvente det fra vår neste, vil vi spore en forbedring i fordøyelsen.

Vi skal ikke ut fra barmhjertighet skåne andre og oss selv på områder der kun åpenhet kan hjelpe og befri. Men alltid med uselvisk, konstruktiv kritikk.

Tal aldri om sykdom, men om at sunnheten allerede er virksom.

Wer liebt, der gibt, und wer gibt, wird frei. Frei sein bedeutet frei sein von sich selbst.

Den som elsker - gir - og den som gir blir fri. Å være fri betyr å være fri fra seg selv (her i den betydning av frihet fra det lavere - dyriske - selvet. R.Ø.anm.)

Kjærlighetsofferet er å oppgi seg selv, ikke mere å tenke på seg selv, ikke å kreve eller forlange noe, kun å hengi seg til Gud og sin neste.

Rik er kun den som ofrer seg for menneskehetens vel.

Den som vil følge efter meg vil ikke lenger tale om sine medmenneskers svakheter og feil.

Den som følger meg vil alltid gi, alltid gi.

Forlang intet for deg selv, gi! Ethvert menneske må engang gi slipp på alt, for å bli fri til den sanne sjelereise til det guddommelige lys.

Bind deg ikke til noe menneske, men føl deg forbundet med alle i Guds enhet.

Den som ikke efterstreber fullkommenheten i tanker, ord og gjerninger, i ham/henne kan jeg ikke virke.

Den som ønsker å beseire seg selv, han får kraft til det, og bærer allerede seieren i seg.

Skal man bedømme en profet må man først bedømme seg selv, om man er fri og uforutinntatt, om man er beheftet med meninger, forestillinger, fordommer, konvensjonell tenkning og gruppeånd. I så tilfelle kan man ikke dømme objektivt. Man skal være oppmerksom på at Gud aldri nevner navn, heller ikke dato eller klokkeslett.

Be om førelse slik at Gud eller skytsengelen kan føre deg.

De positive tanker som virker sterkest, er bønnetankene, den tillitsfulle bønn til Gud, som best vet hva som er godt for hver enkelt.

Våger vi å ha tillit til Gud, da vil vi også merke dennes kraft.

Felles belastninger fører barn og foreldre sammen. Det er en felleskarma som forbinder dem med hverandre. Barna er foreldrenes speil.

Ethvert menneske mottar hver dag det som er godt for hans sjel.

I dine følelser, tanker, ord og handlinger vises lys- og skyggesidene i din sjel. Skyggene ytrer seg f.eks. i angst, hat, misunnelse, raseri.

Et åndelig menneske forventer hverken takk eller anerkjennelse for det han gjør.

Bare et kjærlighetsløst blikk på et annet menneske, kan skape ubehag og mentale smerter i dette menneske.

Din utstråling er det du føler, tenker og taler.

Dissonanser innvirker på solar plexus og videre på organene.

F.eks.: Toner, grelle farver, negative tanker, grublerier og formålsløs tenkning, problemer og sorger, tenkning på fortiden, ikketilgivelse.

I morgentimene når solen opplyser jorden med sine første stråler, virker magnetstrømmene spesielt helbredende.

Akt på dine tanker. Utøv hver dag tankekontroll. Se alltid menneskenes og jordens vel for deg.

Det uvitende menneske bekjemper sine plager. Han må imidlertid bekjempe seg seiv, sine selviske ønsker, lengsler, tilbøyeligheter og impulser.

Den neste som mennesket irriterer seg over, er kun hans speil.

Organismen er et speilbilde av det mennesket har tenkt inn i sjelen og organismen, og av hvordan og hva det tenker i dag.

Det trengs ofte en lengere forberedelsestid for kroppen før den kan ta imot de helbredende krefter. I begynnelsen støter den disse svingninger bort. Harmonisering av mennesket skjer gjennom bønn, tanker om helbredelse, meditasjon, harmoniske bevegelser, samtaleterapi, åndelige samtaler og visse naturhelbredelsesmidler.

For tidlig avdekning av tidligere inkamasjoner er ikke i pakt med livsloven.

En stadig opptredende sykdom er et nedtransformert, negativt tankekomplex.

Tankekomplexet virker inn på virus og bakterier, og befordrer deres formering og noen ganger til kreftfremkallende virus.

Tankekomplexet virker samtidig inn på mennesker som tenker på samme måte.

Også frykt for en sykdom kan utløse denne, dersom anlegg er tilstede.

Tenk og tal aldri ondt om din neste; hva han eier, hva han sier eller gjør. Det angår kun "din fader i himmelen og hans barn".

Det er helhetsterapi: Sjelen renser ut sine belastninger, og kroppen blir frisk.

Ha alltid frisk luft i rommene, og ånd naturens krefter inn bevisst og harmonisk. Jo mere surstoff det er i kroppen, desto mere mottakelig er den for andre positive krefter.

Mennesket er en tanke- og følelseskropp, som når den er i harmoni, føler nøyaktig hvilken og hvor meget mat den trenger og hvilken næring som mangler.

Det nytter ikke i dag å be "Herre hjelp meg" og i morgen å tvile på at man får åndelig hjelp.

Med naturhelbredelsesmidler skal man alltid begynne med de lavere potenser. Svingningene i medisinen skal bare ligge litt over de til det svekkede organ.

Hvert kontinent, hvert land, hver by, hvert sted og hvert hus har sin vibrasjon. Menneskene som bebor et land hører bevissthetsmessig til landets vibrasjon. Både klima og frukter har landets svingning. Derfor skal man overveiende ernære seg av frukter som vokser i landet.

Epler inneholder f.eks. livssubstanser som knapt noen annen frukt kan oppvise.

Den som sjelelig og psykisk ikke lenger står under innflytelse av stjernetegnene, som altså svingningsmessig står over planetinnflytelsene - over de fire astralriker - han har en gjennomlyst og gjennomåndelig sjel, og en tilsvarende gjennomstrålt kropp. Denne er i stor grad befridd fra loven om årsak og virkning.

Den som vil forbli sunn, han må ordne sine tanker, tøyle sin tale og mestre sitt sinn. Tanker og ord er krefter som mottas av cellene og organene.

Sterkt forkrampete nerver skiller ut giftstoffer som kan påvirke organismen så sterkt at den hverken reagerer på naturmidler eller farmaceutiske midler.

Et kjennetegn er at svetteutbrudd kommer ved hver minste opphisselse. Derved skilles det ut mange sporelementer slik at kroppen til slutt svekkes og blir mottakelig for videre sykdommer.

Det er ikke rett å omstille kroppen til en ny diett fra dag til annen. Det gir seg utslag i tretthet, utmattelse, gledesløshet, depresjoner og ikke minst aggresjoner.

Enhver sykdom har en sjelelig årsak.

I Kristusklinikkene omgås lege og pasient som søsken. (Kristusklinikkene er navnet på de behandlingssentere som "universelles leben" organisasjonen har opprettet i bl.a. tyskland).

Et forkrampet nervesystem og en oversyret kropp kan knapt nyttiggjøre seg legemidlene. Først når kroppen er avsyret og avgiftet kan cellegruppene og organene arbeide med på helbredelsen.

Store matmengder belaster nervesystemet også.

Forkalkning og avleiring i blodårene kan fremkalles gjennom stadige forkrampninger i nervesystemet, som i tillegg også avsondrer nervegifter.

En stor sjeleskyld kan - alt efter dens intensitet - ikke avvikles i løpet av ett liv. (dette med sjeleskyld er altså årsaker- handlinger - som man har gjort i fortiden som enda ikke er kommet tilbake som virkninger - og er de altså grove vil virkningene altså vise seg i flere etterfølgende liv).

Et åndelig menneskes liv ytrer seg i et balansert gemytt, i klare harmoniske former og farver, i svake, ikke påtrengende duftnyanser, i gracile, estetiske bevegelser og i dets åndelige, uselviske språk.

Menneskets svingningsfelt er sammensatt av dets følelser, tanker, ord og handlinger.

Store svingninger i et menneskes liv - fra glede til sorg, fra depresjon til sorg - tyder på at det ennå står under stjernetegnenes og omverdenens innflytelse.

Uten anstrengelse gis det ingen virkeliggjørelse av den hellige lov, og ingen vei til det indre rike.

Ethvert unyttig ord, enhver grublerisk, målløs tanke er spilt kraft.

Et menneske tiltrekker det han frykter, og det han beveger med tanker og ord.

Frykt er ikke annet enn et tankekomplex i hvilket misunnelse, hat, havebegjær og sjalusi uttrykker seg.

"Karenstiden" blir de mennesker til del som anstrenger seg for å virkeliggjøre de evige lover. Den er dog begrenset til en viss tid.

Vann ansporer nervesystemet og ansporer til positiv tenkning. La en varm vannstråle renne ned langs ryggen ved anstrengelser.

Gi ikke kroppen sjokk. Ethvert kuldesjokk skaper forkrampninger i nervesystemet

Istedenfor sorgfulle tanker; sett tanker av fred, glede og enhet med meg -ALTET -ALLYSET - Guddommen.

Blodkretsløpet er kun funksjonsdyktig og godt når nervesystemet er avspent åndskreftene kan flyte fritt.

Vannterapi må likeledes ledsages av positive tankekrefter.

De høyere energikilder utøver positiv innflytelse på alle lavere.

Mennesket vil i tidens løp erkjenne at tankens kraft formår å bevirke alt, både menneskene, omkring menneskene og i hele uendeligheten.

I friske planter er kvantevirksomheten sterkere enn i tørrede.

Alt er stråling, derfor spiller det også en rolle med hvilket sinnelag planten ble plukket.

Jeg åpenbarer videre: Medisinplantene ligner i sine former menneskenes organer. En plantes form belærer den vise om hvilket organ planten er skapt for.

I en høyere svingning kan sykdomsbakteriene ikke trives, og vil raskt forlate kroppen.

La allerede tidlig om morgenen - positive, høytsvingende tanker og ord flyte inn i ditt indre.

Flertallet av mennesker lar seg påtvinge legenes vilje, noe som kan føre til at de havner i medikamentmisbruk og efterhvert blir slaver av medikamentene.

Menneskene forgifter kroppen med giftige tanker, ved at nervene skiller ut giftstoffer. Da kan en sykdom utløses av tung, rikholdig eller skarp mat eller skarpe drikker - men årsaken er igjen de giftige tanker!!

Utforsk først og fremst pasientens tanker.

Det beste medikament en lege kan gi er positive, oppbyggende tanker og ord. De kan oppløse mange depresjoner og komplexer.

Dernest kan man gi de lavere potenser av forskjellige naturhelbredelsesmidler.

Men for å forstå pasienten må legen først ha utforsket og blitt kjent med seg selv.

Den som vil gi sin neste sann hjelp, må først hjelpe seg selv.

Han må kjenne livsloven av egen erfaring og ikke fra bøker og foredrag.

Intellektuell viten gjør en blind for sannheten.

Kun den levede sannhet gjør mennesket fritt.

Sannheten ligger i deg selv, o menneske. Ordet er bare en veiviser.

Det som forblir i sjelen, vil vise seg i kroppen i henhold til planetkonstellasjonene.

Hvis man ikke lever efter naturlovene, har naturmidler bare ringe virkning. I klinikkene bør man legge vekt på harmoniske former, farver, toner og dufter.

Den som er kommet i harmoni blir litt efter litt ført innenfra. Han søker ikke mere efter beviser. Han har beviset i sitt indre.

Den som diskuterer er ennå ikke overbevist om det han prøver å få den andre til å godta.

En sann vitende er vis. Han diskuterer aldri. Han vet. Bare uvitende diskuterer

Diskusjoner koster deltagerne en mengde livsenergi.

Et stort bidrag til helbredelse gir også kroppsøvelser og harmonisk musikk. Det setter cellene i stand til å tiltrekke mere livskraft.

Ofte kan negative krefter i det ubevisste forvandles til positive når mennesket har lært å tenke og leve positivt. Tanker om fred, harmoni, lykke, kjærlighet, sunnhet, tiltro håp og kraft.

Tal om vesentlige ting; edel, god og uselvisk tale; edel, god og uselvisk tale, båret av forståelse, velvilje, toleranse og kjærlighet.

CHAKRAENE

1 Chakraene er knutepunkter, fordelingssteder for den i oss flytende guddommelige energi.

2 Alle forsyndelser mot de åndelige innhold i chakraene bevirker blokader; derigjennem mister organene energi og kan bli syke.

3 I det 4. centrum virker en spesiell kraft, Kristuskraften, den såkalte Erløserfunke(forløsningsgnisten), som fødtes i enhver sjel, da Jesus uttalte ordene "det er fullbrakt".

Kristuslyset er en tilleggskraft, en støttende, forløsende og helbredende kraft i oss.

4 Har man nådd det 4. trinn, setter den umiddelbare mystiske førelse gjennom Kristus inn.

5 Eterkraften strømmer ned langs venstre side av ryggraden og berører de andre bevissthetscentra og beliver dem i henhold til deres utviklethetsgrad, hvorefter den stiger opp igjen langs høyre side.

6 Der eterbaum (chakraene) forsørger alle organer i kroppen med kraft.

Alle de åndelige energifelter uttrykker et etisk-moralsk utviklingstrinn, som i tillegg er et av sjelens utviklingstrinn.

 1. Eterlegemet har 7 kraftcentra (prismecentra) som stråler ut lys fra sjelen (overjeget). De første fire sjelehylstre(de lavere frekvente bevissthetslag) er renselsesområder, de siste tre er forberedelsesområder. Disse bevissthetscentra eller sjelehylstre løses etterhvert opp, og mennesket gjennomstrømmes da av energi på en helt annen måte.

 


Litt om det som var forløperen til at GABRIELE von WURZBURG begynte å ta imot visdommen fra den andre siden:

Så først sin mor i rommet efter at hun var gravlagt.

Fikk beskjed gjennom en synsk dame fra "Der Geist Christi:"

Ich habe dich gerufen und du bist meinem Ruf gefolgt.

Og senere: Ich gebe em grosses Werk in deine Hände.

Alles was du im Geiste und nach dem Geiste erbittest, werde ich dir schenken.

Hun var i utgangspunktet genert og sky, nesten menneskesky, men begynte så og åpne seg og også å be daglig.

6.1.75. Durchbruch des inneren Wortes. Hørte en stemme tale inne i seg. Så en kristusskikkelse ved siden av seg.Trodde det var skytsengelen. un takket for beskyttelsen og fikk til svar: Takk ikke meg, men takk Gud. Litt senere presenterte stemmen seg: Ich bin Jesus Christus der Welten Erløser. Richte dich nur auf die Kraft Gottes aus. Du solltest nur als Gefäss Deinem Herrn und Meister dienen.

Hun opplevde så en periode med Sjelekamper. "Hvorfor skal jeg ha denne store oppgave". "Jeg føler meg ikke oppgaven voksen."  Senere fikk hun "Bruder Emanuel" som åndelig lærer. Emanuel ble presentert av Kristus som "en av de syv kjeruber".

Følte en intens kjærlighet og indre fred når stemmene talte til henne. Auch gegen den Satan der Sinne...møchte Ich mich wenden.

Fra kirketro til die Grundschule des Geistes.

Die Angriffe mussen sein. De vil bli tillatt, for mørket må få prøve seg mot lyset, og jo større lyset blir, og jo sterkere ånden trenger mn, desto sterkere vil motstandsvesnene forsøke å slukke lyset. (Kilomeini: Jesus tar feil.)

Første åpenbaring med tilhørere 1975. Tre personer.

Die Mittelschule des Geistes. Emanuel: Alt er liv, og alt liv er vibrasjon.

Fikk problemer med å forstå menneskene. Ikke før var amen sagt, så begynte de atter å tale om sine hverdagsproblemer.

Der Heimholungswerk Jesu Christi. Første offentlige foredrag i Nürenberg 1979.

Den fullstendige innstilling på Gud uten å ville ha noe eller ville være noe er forutsetningen for at det absolutte guddomsord kan flyte fritt gjennom bevisstheten.

Kan føle forskjell på Jesus og Emanuel.

Jesus: Kjærlig og bestemt (en ubeskrivelig glede) Emanuel: Belærende og ledende

Alt liv er en enhet.

Eksempler på spontanhenvendelser:

Hellige die Speise (når hun spiser uten å velsigne maten).

Überprüfe dich (når hun tenker negativt om noe).

Kun jeg vet dagen og timen når jeg må ta et fastere grep i mitt barns hånd.

Halte in allen dingen Mass. Wende dich ab von die Begehren dieser Welt (da hun

ville kjøpe nytt møblement). Trachte nach der Reichtum deiner Seele.

Vegetarismen: Schon das begehren erzeugt nahe die gleiche Wirkung als das essen. Er laktovegetar (inkl melkeprodukter men ikke kjøtt/fisk).

Der innere Weg. To meditasjonskurs og en syvtrinns Asketenschule til korsfestelse av

det menneskelige jeg. (altså det som den dyriske pol i menneskene).

Fra rom til uendelighet

Fra tid til evighet

Fra begrensning til frihet

Fra sneverhet til vidsyn

Fra mørke til lys

Fra materie til ånd

Fundamentet for Heimhohlungswerk. De 10 teser:

a Frihet

b Enhet

c Broderskap

d Tempelrenselse

e Profeten

f Åpenbaringer og innere-geist-christus-kirche.

g Kristelig meditasjon og troshelbædelse

h Den indre vei

i Forening med Gud

j Oppklaring av usonede hendelser fra kirkehistorien

Das Heimhohlungswerk søker ikke efter medlemmer. Vi bestreber oss på å tjene Kristusånden fritt.

Prinsipper for den nye tid:

a Uselvisk kjærlighet

b Pliktfølelse

c Oppriktighet

d Velvilje

e Ærlighet

f Offervillighet

g Dydighet i motsetning til: Egoisme, maktstreben, havesyke, eie/være/ha-vilje.

Alle mine medmennesker kan jeg forstå. I alle deres sorger og nød kan jeg føle meg inn (hineinempfinden) og hjelpe dem så langt de selv vil efter Guds lov.

Jeg kan ikke hjelpe alle fordi de færreste kan oppfylle Jesu bud: elsk Gud over alle ting og din neste som deg selv.

Når verdslige tanker berører min sjel, forringes strømmen av guddommelig kjærlighet.

Opplevelsen på Autobahn. Man skal aldri starte bilen uten å be til Gud først om hans førelse og beskyttelse.

Uendeligheten er i meg og jeg er i uendeligheten, og i siste instans uendeligheten selv.

Grunnleggelsen av Heimhohlungswerk som fundamentet for Universelles Leben. Universelles Leben er det samme som tusenårsriket, eller Jesu Kristi Fredsrike.

Jeg har lært å se det positive i min neste og å elske ham som meg selv.

Mine ord er kun en svak avglans av det jeg virkelig skuer.

Alt beror på energi og er i grunnen lys.

Jeg lærte at menneskene bare kan hjelpes i den grad de er i stand til å ta imot hjelpen, til å bearbeide opplysningene. Sine vanskeligheter og problemer må enhver selv mestre gjennom Kristuskraften som er inne i en selv.

I et eneste øyeblikk kan jeg se det et menneske ikke kan gjengi selv i flere bøker.

De dyr og mennesker som jeg så, var ikke utenfor meg men inni meg.

Jeg har intet å tilgi dere, for jeg har ikke tatt til meg noen av deres fomærmelser.

Menighetene er kun basert på samhørighetsfølelse og på fullstendig frivillighet.

...denn das Instrument Gottes kan nur das aussprechen, was er in sich selber erschlossen hat.

(når Guddommens instrument kun taler det som det selv har avluttet, (kontrollert,behersket)).

Jeg erfarte at den gud jeg søkte bor inne i meg.

Den fullstendige bevissthet er forskjellen mellom det absolutte profetiske ord og trancemedier.

Det er forbausende for mange hvorledes Gabriele selv i det mest negative kan finne den positive kjerne og bevisstgjør, forsterker og oppbygger denne.

**

dette over er samlet av den nå avdøde skolepsykologen, Hans Christian Rasmussen, som bodde i Bodø-omr. og som fortalte om denne tyske visdomskanal på et martinus-seminar han holdt i Oslo-omr.sist på 80tallet og samme person, HCR, har da også satt sammen/ laget "sitat-leksikon'et" med Martinus-sitater.

bilde ole larsen2021


de fire øverste linker her er også stoff fra samme kilde:

lydfiler med visdom fra stoff fra Gabriele - engl.+svensk lyd-tale i mp3

("Hans Wilhelm" recommended to read the  book 'live the moment' (link to googlebook of it) and it can also be found in simple audio format on the link here )

SYKDOM OG TANKEKRAFT    

Gabriele von Wurzburg: BØNENS kraft

LIVET FØR LIVET OG ETTER DØDEN - om dødsprosessen og overgangsproblemer etter døden

Samtaler med en ufo-kaptein

***

english:

some from the book ASTRAL HORROR can be listend to via this link: just click or
mark and copy the link-adress into a browser that can play audio - fx FIREFOX or Chrome:

http://galactic.to/rune/lydboker/2017uploadAudiobooks/AstralHorror_forAudiobook/AstralHorror_forAudiobook.doc_0002.mp3


- and some more of it via:

http://galactic.to/rune/lydboker/2017uploadAudiobooks/AstralHorror_forAudiobook/+++++


*
"Hans Wilhelm" who "draws and tells" from the wisdombooks thru Gabriele,

https://www.youtube.com/user/LIFEexplainedMedia/videos


- do recommended to read the book 'live the moment' (link to googlebook of it: or search www if link not work:


https://books.google.no/books?id=Q-YvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=live+the+moment&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwiwnpCkxp_eAhXCiiwKHVrNATMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=live%20the%20moment&f=false


and much of it can also be found in simple audio format on the link here:
http://galactic.no/rune/lydboker/gabriele_visdom/liveTheMoment/

*

Skandinavisk; se også om LIVSLOVENE via samme kanal, Gabriele v.Wurzburg, på norsk på

https://www.galactic.to/rune/gabr.html

 


"Jeg døde i slaget ved Somme"  (en utrolig beskrivelse av dødens overgang  og livet  videre - for en ung soldat under første verdenskrig. Overført via Stephen Turoff)

 Sammendrag av LIVETS BOG 1 (kosmologien komprimert )

lobsang Rampa om BØNNENS NATUR, FUNKSJON OG VIRKEMÅTE 

Martinus om BØNNENS NATUR, FUNKSJON OG VIRKEMÅTE

STJERNEVISDOM - KOSMISK VISDOM

TALMUD JMMANUEL - et nytt bilde på deler av Jesu'(Immanuels) liv

GAMLE SIVILISASJONER I GOBI-OMRÅDET

ØSTENS VISES MIRAKLER                   YETI eller DEN AVSKYLIGE SNØMANN

 boken LIVETS  SKJEBNESPIL av MARTINUS

om WALK-IN  prosessen og dens funksjon og hensikt beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

om krystallenes kraft og bruk av krystallkuler til kosmisk klarsyn og visjoner - beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

AURAEN  VISER SYKDOMMER - om det menneskelige energifelt - AURAEN -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa 

 ASTRALREISER -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa 

 mer om ASTRALREISER - fra  Rampa 

JORDENS HISTORIE - nedtegnelser i huler i Tibet -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

 Rampa om JORDENS FJERNE HISTORIE

 Rampa om SIN SISTE INNVIELSE

Rampa om VULKANSK OASE I TIBETS HØYFJELL

 DEN EVIGE VISDOM - del 1 fra  bok av Rampa     del 2    del 3

Rampa om DØDEN OG TIBETANSK KOSMOLOGI

Rampa om romfolkets funksjon på jorden i boken EREMITTEN

fra boken REISEN TILVIRKELIGHETEN