hva alkohold gjør med kroppen-
åndelig sett- link

HEALING GJENNOM KRAFTEN I POSITIV TENKNING

Fra den tyske tittel:"Heilung durch die Kraft des positiven Denkens"

© Verlag DAS WORT GmbH im Universellen Leben
Max-Braun-Strasse 2, 97828 Marktheidenfeld/Altfeld, Germany
Order No. S 424en
ISBN 3-89371-129-5

her oversatt til norsk av RUNE ØVERBY i feb.2000 |  books and info from UNIVERSELLES LEBEN
 

link til MARTINUS' OM SUPER-MIKROKOSMOS OG SYKDOMMER

Innhold:

refleksjoner

1.Tanker er energi

1 - alt er energi

2 - positive og negative tanker

3 - tanker som en levende selvhandlende vesen

 1. loven om å sende ut og motta (så og høste)

 • alt kommer tilbake

 • sjelens vei

 • alt er kommunikasjon

 • årsakene gir effekter - som sykdommer

 

2 LIVETS TRE I MENNESKET

 • den åndelige energis sirkulasjon

 • bevissthetens sentrer

 • beskaffenheten av helse og sykdom

 • avhengigheten av flyten av den åndelige kraft

 • sammenhengen mellom bevissthetens sentere og organene

 • avskyggning av bevissthets senterene

 • den direkte sammenheng mellom feil tanke/handling og avskyggningen av bevissthets senterene

3 HEALING GJENNOM POSITIV TENKNING OG POSITIVT LEVESETT

 • selverkjennelse (selvkjennedom) som en forutsetning for healing

 • anger (altså at man ikke vil gjenta det) og tilgivelse

 • den indre lege og HEALER - KRISTUSKRAFTEN I DEG

 • positiv tenkning

 1. betydningen av sykdom

 2. bevissthetens bistand

 3. healing bønn og healing meditasjon

 4. "din vilje skje"

 5. den frie viljen

konklusjon


REFLEKSJONER

Healing - er et emne som blir mer og mer presserende fra dag til dag. Til tross for, og delvis på grunn av vår moderne medisin, er det færre og færre mennesker som kan sies og være helt friske. Vanlig medisin kommer i økende grad til kort: sykdommene som kommer som bivirkninger av medisineringen øker i alarmerende grad. Inntaket av de mange kjemiske preparater er som voldsutøvelse - og i strid med selve kroppen. Som et resultat av den økende miljøforurensning, mister de naturlige healing preparatene sin virkning, og tilsvarende med homopatiske midler - fordi det snart ikke finnes noen rene opprinnelige tinkturer.

Samtidig skjer det ytre angrep på menneskets helse i form av en økende radioaktivitet, og forurensningen av grunnen, vann og luft og videre til våre matkilder. Dette skaper forhold som er enda mer alvorlige: solstrålingen blir mer og mer skadelig på grunn av den økende nedbrytningen av det beskyttende ozonlaget. Allergier, kreft og nå AIDS - den nye pesten for mennesket - er økende i et raskt tempo. Og tradisjonell medisin er hjelpesløs.........

Dagens situasjon tvinger oss til igjen å gjennomtenke de gamle healing- eller helbredelsesmetoder, og derved innrette vår måte å tenke på - våre liv ellers - mot vårt INDRE vesen - mot det åndelige. Menneskets store healere - Egypterne, mer enn 5000 tilbake i tiden - og Galen, Hippocrates, Paracelsus, Hildegard von Bingen - og mange andre - viste at enhver sykdom har en indre, åndelig årsak.

Hovedfeilen med medisinen i de siste 100 år - var og er at den hovedsakelig ser på mennesket som kun værende stoff, og har ikke oppfattet dets helhet. Men mennesket er ikke kun en organisk maskin - hvis materielle deler man vilkårlig kan reparere eller erstatte. Mennesket er noe vesentlig mer! Det er en personlighet - en enhet av kropp, sjel og ånd. Kun når vi fatter mennesket i dets helhet, kan vi virkelig forstå hva sykdommer, healing og - endelig hva det betyr å være et helt menneske.

Årsakene til alle sykdommer ligger i menneskets feilaktige levesett og adferd - altså i feil tanker. Dette er en basis i dette skrift. En mer omfattende innsikt får man kun ved å forstå det "indre menneske" - og fra dette blir det klart hva beskaffenheten eller karakteren av sykdom og helbred er. Forklaringen på disse åndelige grunnprinsipper tillater oss å forstå hvordan healingen skjer - eller er mulig - gjennom kraften av positiv tenkning.

 

1.  TANKER ER ENERGI

I dag er tankens kraft kjent for mange mennesker - og mange forandrer sine liv ved å sette denne kunnskap ut i livet. Men kraften i tankene er ofte misbrukt i den hensikt å oppnå selviske mål. Bruken av tanker for egoistiske hensikter er dog tvilsomt - og er ikke det som vi forbinder med positiv tenkning.

Men hva er positive og negative tanker? Ja - hva er egentlig tanker og hvilken effekt har de? Dette er de grunnleggende spørsmålene i den første delen av dette skriv.

 

ALT ER ENERGI

Hele kosmos er oppbygget av vibrasjon - av energi; alt er energi - enten det er stoff, lys, lyd, tanker eller følelser. Mange vitenskapsmenn stadfester dette gjennom forskning, som viser at ikke bare ytre influenser utløser fysiske forandringer i kroppen, men at alle tanker, og i videre forstand følelser - påvirker de biokjemiske prosessene i vår kropp. Negative tanker gjør mennesket sykt, mens positive gir det god helse og det forblir friskt.

Tanker, følelser og også ubevisste følelser danner vår adferd, våre handlinger, ansiktsuttrykk, hver bevegelse og især vår ord og handlinger - som er enda sterkere energier. Det indre mennesket, influerer den ytre fremtreden - og omvendt - når det er mulig, og det skjer hele tiden en konstant utveksling eller flyt av energi. Inne i oss er det en konstant vekselvirkning av energier som kommuniserer og påvirker hverandre.

Denne kommuniksjon kan være enten konstruktiv, styrkende eller destruktiv - og kan tilslutt endelig gjøre oss syke - avhengig om det er positive eller negative energier som skapes.

 

2. POSITIVE OG NEGATIVE TANKER

Hva er så positive energier og hva er de negative? Hva er tilsvarende positive tanker og hva er negative? 

Positive tanker er konstruktive tanker - de er tanker som er gjennomvevd av følelser av uselvisk kjærlighet - tanker som har som målsetning å skape velvære for andre - uten forventninger, krav om takk osv. De er kjærlige, milde tanker - av tillit og vennlighet og velvilje, av tjenestevillighet til å hjelpe vår "neste" i hans særlige situasjon. Det er tanker om fred og enhet, tanker av glede og indre glede - og tanker om eks. naturens skjønnhet - som gir seg selv som livsenergi i farger og former. De er videre tanker av takknemlighet fra følelser av en gaves mottagelse. Her flyter energien på en uselvisk måte fra oss til andre, og kommer tilbake i rikelig monn - fordi vi GIR - fordi vi ELSKER. Uselviske kjærlige tanker er åndelig energi, fordi Helheten - Guddommen - er kjærlighet, og den som elsker er i Guddommen og denne er i ham. (Det finnes kun ett vesen som igjen "oppsplittet" i en uendelighet av enkelt- vesener, men sett fra et høyere utsynspunkt er denne oppsplitting illusorisk. R.Ø.anm.)

Negative tanker er ødeleggende, nedbrytende tanker - de er egoistiske tanker, tanker av misunnelse, sjalusi, hat, sinne, raseri og aggresjon mot vår "neste" - de er depressive tanker. Tanker der man setter seg selv over andre og der man ser ned på andre. Det er forventninger, tanker av mistillit og fiendeskap, det er rugende tanker om ting som er skjedd eller bekymring for fremtiden. Det er tanker av engstelse over hele ens tilværelse, frykt for sykdom, lidelser, elendighet og død, av det å ikke kunne tilfredsstille kravene fra det daglige liv, frykt for å miste sin rikdom, for å miste sin partner eller venner; de er tanker av selvmedlidenhet eller falsk "hjelp" ovenfor ens naboer -  det er tanker av ødeleggelse, av utnyttelse, av pine og mord - kanskje av dyr eller planteliv, det er tanker av eiebegjær og maktbegjær, ønsker om å dominere. Selvsentrerte tanker som hele tiden sirkler alene rundt ens egne interesser og fordeler....

Her flyter ikke energien til andre, det er intet ønske om å yte eller å gi - kun krav. Personen som tenker negativt gir ikke av seg selv, men prøver å ta energi - for å tilfredsstille sine personlige egoistiske krav og ønsker, eller redusere sin mangel på energi ved å ta det fra andre.

Tanker er således energier av forskjellige slag og intensitet. I henhold til kvaliteten av tanken - bygger vi opp energifelt av en spesiell karakter. Dette energifelt blir sterkere jo oftere og jo mer intenst vi har den samme - eller liknende tanker - fordi liknende tanker tiltrekker hverandre og danner et felles forsterket energifelt, som i tidens løp blir et virkelig energi-komplex.

Dette er tilfellet - fordi det i hele universet ikke kan gå energi til spille - energi kan ikke oppløse seg selv, men kan kun forandre form fra en tilstand til en annen - som er uttrykt i fysikken som loven om energiens bevarelse.

 

3.TANKER SOM SELVHANDLENDE VESENER

Siden ingen energi kan bli borte, må derfor hver tanke forbli eller være "noensteds" når den er tenkt. Hva hender da med de positive og de negative tanker? 

Siden hver tanke eller tanke-komplex er energi, har den en bestemt form - klarsynte mennesker kan se disse tankeformer. De er selv-handlende vesener som utfører deres bestemmelse i seg selv. For eksempel - når vi tenker kjærlig på en bestemt person, blir dette kjærlige energifelt som skapes av oss, flyttet til denne person. Dens hensikt og mål er at denne kjærlige energi når personen. Dette er hvorfor tanke-energi-felt som er utsendt av kjærlighet, nøyaktig finner den rette mottager.

Det spiller dessuten ingen rolle om mottakeren kjenner disse tanker eller hvor han/hun er. Tankeenergiene er ikke bundet til rom og tid og de når alltid deres mål. I den grad som mottakeren er mottakelig for dem, kan disse positive energier bli aktive i ham/henne - konstruktive og belivende. Dersom han ikke kan ta inn disse positive energier straks - kanskje fordi hans innstilling er negativ på det tidspunkt, vil de positive energier forbli i hans aura, i utstrålingen fra hans sjel, inntil han trekker dem inn ved positiv tenkning.

Når vi tenker negativt om en av vår neste - altså at vi bygger opp et negativt energifelt ved at vi eksempelsvis utsender tanker av hat eller misunnelse - vil disse tanker som før nevnt er selvhandlende vesener, altså finne denne person og prøve å påvirke ham.

Når mottakeren nå tenker på en liknende måte, vil dette finne resonans inne i ham - det gjensidige energikompleks begynner å vibrere - de negative tanker i ham blir sterkere. Gjennom dette, kan "nedadrettede" (destruktive/mørke) tankeskyer formes - han er så å si "i en tåke" - det betyr at han ikke mer ser de andre som de virkelig er. Han kan ikke lenger gjenkjenne det gode i sin neste. Resultatet kan bli krangel, disharmoni og kamp.

Men dersom de negative tanker som ble utsendt ikke finner noen gjenklang i sin "nabo" fordi intet tilsvarer "ladningen" - altså at ingen overensstemmelse finnes - da kan han ikke bli påvirket av disse negative impulser. Men dersom han er følsom, da kan han dog merke eller føle de negative tanker fra sin "neste" - de er som små nålestikk - eller han føler seg  kanskje av dette plutselig uvel, utilpass - uten noen tilsynelatende grunn.

 

4.LOVEN OM Å SÅ OG HØSTE

4.1 ALT KOMMER TILBAKE 

Det finnes en åndelig lov som sier at alt som vi utsender kommer tilbake til oss før eller senere - det være seg positivt eller negativitet. Når vi sender ut positive, uselviske tanker, vil de ikke bare ha en effekt på mottakeren, men de vil også komme tilbake til oss - til senderen - og forårsake positive virkninger i oss. Dersom vi da tenker tilsvarende eller liknende tanker, vil de igjen bli forsterket i oss og det positive energifelt fortsetter å bygge seg opp. For: likt tiltrekker seg likt eller tilsvarende ting tiltrekker hverandre - vi mottar hva vi har sendt ut - og et gjensidig og større energikompleks utvikles. Tilslutt mottar vi da mer enn vi har sendt ut - fordi de utsendte energier også samvirker med andre tilsvarende tanker og følelser. Dette uttrykte Jesus med disse ordene: "Søk først Guds kongerike og hans rettferdighet, og alle disse ting skal gis deg i tillegg". Den som gir uselvisk, oppnår alt han trenger og mer.

Dersom en person utsender negative tanker, vil de også bli aktive i ham - disse forsterker de tilsvarende negative energifelt i ham. Altså at det vi utsender er endel av oss - det forsterker derved det som vi allerede har i oss som overensstemmer. Ettersom vi er skaperne av tankene, er vi også ansvarlige for dem.

Og slik prøver hver tanke å frembringe i oss det som vi har sendt ut. Alle tanker er således en årsak som prøver å bli virkningsfull i oss. Vi har forhåndsprogrammert oss selv gjennom våre tanker. Derfor er uttrykket LOVEN OM ÅRSAK OG VIRKNING brukt. Den er også kalt loven om å så og høste - hver tanke er et frø som allerede bærer den tilsvarende frukten i seg selv.

Når vi tenker og lever på en positiv måte - altså uselvisk - vil frukten også være positiv og konstruktiv. Harmoni, tilfredshet, lykke, glede og takknemlighet kommer til oss - vi blir sunne og tilfredse.

Men når vi lever og tenker i negative og egoistiske måter, vil frukten også være i overensstemmelse med dette. Vi blir kanskje ikke anerkjent av andre - fordi vi ikke aksepterer dem - vi blir ensomme fordi det er vi selv som isolerer oss, vi blir møtt med avvisning - fordi vi dømmer, nedlater og tilsvarende. Tilslutt blir vi syke eller vi blir slått av skjebnen på en annen måte.

 

Sjelens vei

Når vi tenker negativt, går disse tankene inn i underbevisstheten og blir lagret der - hvor den vibrerer i vår aura, i utstrålingen fra vår sjel. Når vi ikke gjenkjenner vår egen negative tenkning og ikke bestreber oss for å forandre noe, eller ikke er villige til å tilgi eller å forsøke å erstatte de negative tanker med positive - da vil de negative tanker falle inn i sjelen som en byrde - dersom den såkalte "nådens tid" er utløpt.("nådens tid" tolkes som tiden mellom en handling og dens virkning eller tilbakekomst. R.ø anm.).

Sjelen er vårt indre menneske - en finmateriell struktur som - i likhet med en computer - lagrer alle positive og negative årsaker: sjelen er LIVETS BOK. De negative årsaker skaper sjelens byrder - som også kalles karma. Dette er et slags sjelens program - som kun venter på å aktiviseres.

 

Alt er kommunikasjon

Disse årsakskomplekser eller programmer i sjelen blir igjen og igjen underbygget av tilsvarende tanker, følelser og handlingsmønstre - som blir gitt næring gjennom gjentagne inkarnasjoner. Til gjengjeld vil de kontrollere menneskets måte å føle, tenke og leve - fordi de reflekteres i hjernen som et speil, og kommuniserer med det underbevisste, og den øvre/ytre bevissthet - for alt er basert på kommunikasjon og likt tiltrekker seg likt. Vi kunne ikke få eller forestille oss noe dersom det ikke hadde vært en tidligere kommunikasjon som hadde satt det i bevegelse.


Denne kommunikasjon går utenfor våre følelser, tanker og ord - i den såkalte underbevisste kommunikasjon. Vi kan også si at det er grunnlaget for vår ytre kommunikasjon. Det kan inneholde enten selviske motiver - i hvilke vi er kontrollert av de negative programmer som ligger i sjelen (og som vi selv har inn-programmert hovedsaklig i tidligere liv, men som også kan være gjentatt i dette). Eller vi kan handle ut av uselvisk motivering - når vi er ledet og inspirert av positive krefter.

Gjennom all kommunikasjon tiltrekker vi likesinnede. Når vi tenker i selviske baner, kommer vi i forbindelse med tilsvarende negative energier - og når vi tenker i uselviske veier, vil vi kommunisere med positive, åndelige tanker - for Guddommen (Altet) er kjærlighet. Den som elsker uselvisk, kommuniserer derfor med Guddommelige krefter.

Den som lever i negativitet og ikke forsøker å omstille seg med positiv, reprogrammering av sine tanker - vil også utveksle / kommunisere med andre energifelt som tilsvarer hans egne måte å tenke på. De vibrerer rundt ham og i atmosfæren - og han vil også bli påvirket av "jordbundne sjeler" i astralplanets laveste planer. Derved er han ikke lenger seg selv - men blir uten at han ofte vet om det - kontrollert av sine egne negative programmeringer og - dessuten av energier/(negative)sjeler som berøver ham for energi.

Det å bestrebe seg med en positiv måte å leve på - er beskyttelsen mot slik (ytre-) kontroll, fordi Guddommen (representert ved vesener i ALTETS primære bevissthetssone - r.ø.anm.) anerkjenner et ærlig ønske om vilje til forvandling.

 

4.4 Årsakene gir virkninger - som sykdommer

Negative årsaker er således de programmene i vår sjel, som - dersom de ikke fjernes eller blir omprogrammert i tide - en dag vil skape virkninger eller resultater. I overensstemmelse med uforanderlige kosmiske lover, vil de negative energiene av bestemte årsaker trenge inn i kroppen på et gitt tidspunkt - og resultatet er at en blir syk. Sykdom er derfor en virkning av negative årsaker som er skapt i fortiden - altså et resultat av ens egen adferd. Alle sykdommer har således sin årsak i menneskets feilaktige tenkning og levesett. Altså: det skapes intet resultat eller en virkning uten en årsak. Intet vil kunne berøre oss uten at vi selv har forårsaket dette på et eller annet tidspunkt.

Ytre "årsaker", slik som bakterier, virus, medisiner og mange andre - er utelukkende de utløsende, eksterne "årsaker". De kan kun være medvirkende fordi de kan finne tilsvarende miljø inne i oss selv. Dette som en mangel på energi til- og en svekkelse - av de selvhealende krefter, og vil således være en som blir disponert for sykdommer - et resultat av de selvskapte negative årsaker.

Når, hvor og hvordan disse virkninger vil fremtre, er selvsagt ikke mulig å forutse for oss mennesker, fordi den åndelige modningsprosess skjer utenfor rom og tid. De kan vise seg straks, eller kanskje år senere - eller til og med i etterfølgende jordiske liv. Mange sykdommer kan altså ha sin årsak fra et tidligere liv. Under den tiden har ofte en byrde av "gjeld" bygget seg opp gjennom en negativ måte å tenke/leve på - og en dag kan den bryte ut som en eller annen sykdom.

Men i hvert tilfelle er alt som skjer oss verken tilfeldigheter, dårlig hell eller vår "nestes" feil - og heller ikke Guds straff - men er alltid fruktene av våre egne sådde frø eller selvskapte årsaker.

Dessuten skjer det sammensatte indre prosesser som i en computer. Det er også en sammenheng eller vekselvirkning av bestemte handlingsmønstre, som igjen er utløpere fra bestemte tankeformer - og de bestemte sykdoms-symptomer. Vi skal nå se nærmere på de åndelige lover som er aktive eller gjeldende her.

 

 

 

II. Livets Tre i Mennesket

Alt som finnes eller eksisterer - altså stoff og med det mennesket - er gjennomtrengt med en kosmisk kraft - med en energi som beliver, nærer og opprettholder alt. Uten denne kraft "bak" alle former, kunne de ikke eksistere. Vi kan kalle denne kraft for "allmakten", "den allestedsnærværende ånd", "den altflytende eter" eller "Gud". Det er Ånden av Gud som er LIVET, som er energien i alle former for væren - som vedlikeholder og tillater alt å vokse og modnes. Det er den evige givende strøm av uselvisk kjærlighet - den absolutte positive energi.

Denne uinnskrenkete energi - ånden av GUD - er altså virkelig og aktiv i mennesket - både i den materielle kropp og i den åndelige kroppen hos mennesket. Dette betyr at hvert menneske bærer i seg en annen kropp - en eterisk kropp - sjelen - som mer eller mindre overenstemmer med den materielle kropp og gjennom hvilken den fysiske kroppen tilføres åndelig energi.

For å bli i stand til å virkelig forstå beskaffenheten eller naturen til helse og sykdom, må vi bli kjent med oppbygningen av dette "indre mennesket", men også med den måten som Gud blir virkningsfull i mennesket.

 

1. Den åndelige energis omløp

Senteret for den åndelige kropp i mennesket er den såkalte kjerne (nucleus) i sjelen - som mystikerne blant annet kalte den - Guds gnist eller sjelens gnist. Den befinner seg i området ved issen i hodet og er den udødelige, evige del av sjelen. Ånden fra Gud, eller hva man nå velger å kalle dette helhetsvesen - flyter inn i mennesket gjennom denne kjerne.

Den åndelige energi flyter så fra denne kjerne langs en hovedlinje - på den venstre side av kroppen langs ryggraden - ned til bekken området og inn i noe som kan kalles et samlende "basseng". Så flyter de åndelige energier langs ryggradens høyre side - og igjen opp til kjernen av sjelen.

Gjennom denne flyt av de åndelige krefter, strømmer energien langs syv knutepunkter av energi, som er de såkalte bevissthets-sentere. I Østen kalles disse sentere for chakraer. Disse energi-knutepunkter (bevissthets-sentere) sine oppgave - er å fordele eterkrafen (en delfysisk, usynlig, "elektrisk" livskraft) - gjennom mange forgrenede veier via nervene og til de enkelte organer i kroppen. Hvert senter blir således tilført åndelig energi. Hver celle blir igjen slik forbundet med bevissthets-senteret og blir næret av åndelig energi.

Det fjerde bevissthetssenter har en spesiell betydning: Det virker som en slags koblings- og pumpestasjon, som trekker opp energiene fra "energi-samlebassenget" og sender dem til sjelssenteret i issen (nucleus).

 

2. Bevissthets  - Senterne

I tillegg har hvert bevissthetssenter en viss "etisk" kvalitet. Disse bevissthetssentere kalles for (regnet nedenfra og opp og angitt i kvalitetsstikkord her): befaling, vilje, visdom, ærlighet/alvor, kjærlighet og barmhjertighet. Dette er de syv grunnleggende krefter i det Guddommelige liv, hvorved hver kraft skiftevis rommes i de andre.

Menneskets åndelige livstre - hvis rot er toppen - ser slik ut sett nedenfra og opp:

Bevissthetssenteret for befaling er plassert over "energi-samlebassenget" i området ved "coccyx". Det andre åndelige senter, den åndelige vilje, befinner seg i området ved korsbenet. I lumbalområdet er det tredje senter - visdom. Senteret for ærlighet/alvor finnes mellom skulderbladene nær ved hjertet. Det femte senter, for tolmodighet, er det neste i halsområdet. Det sjette og det syvende bevissthetssenteret finnes i hodet. Det sjette er mellom øynene - det er senteret for Guddommelig kjærlighet. Det syvende senter, barmhjertighet, er over dette - bak på hodet ved pinealkjertelen. Dette senter er roten eller ankerplassen for livets tre og kalles også for "veien til det absolutte".

Bevissthetssenterne er pulserende og roterende strukturer, lysfylte energi-sentere i den åndelige kroppen. Blant dem er det særlig det fjerde senter og også det sjette senter for kjærlighet som utstråler på en særlig intensiv måte.

I det fjerde senter er en spesiell kraft aktiv - det er den såkalte KRISTUSKRAFTEN eller "frelsergnisten" som gikk inn i hver sjel for 2000 år siden når Jesus uttalte "det er fullbrakt" på Golgata. Kristuslyset er en ytterligere, støttende, forsonende og healende kraft inne i oss. På grunn av at "kristusånden" er aktiv hovedsakelig i det fjerde bevissthetssenteret, kalles det også for "Kristus-senteret".

 

 

3. Helsen og sykdommers natur

Slik sirkulerer det åndelige energier i oss som også tilfører kraft til organer og celler i den fysiske kroppen. Hvis vi starter med sjelens nucleus-senter, så flyter den åndelige kraften gjennom derfra og via de mange forgrenete veier, og inn i forskjellige områder i kroppen. Gjennom denne flyt av de eteriske krefter, blir hvert organ og hver celle slik tilført kosmisk energi.

 

3.1. Avhengigheten av Flyten av de den åndelige kraft

Nå som vi har denne basis kunnskapen, blir mekanismene av helse og sykdom også klart for oss.

Vi er friske og sunne når de åndelige krefter kan flyte uhindret, og alle deler av organismen er tilstrekkelig tilført med energi.

Sykdom oppstår når et organ ikke lenger tilføres med tilstrekkelig åndelig energi. Dette er så tilfelle når et bevissthetssenter er formørket. Vi vil snakke senere om hvordan dette hender. Slik som vann ikke kan flyte gjennom et blokkert rør, kan heller ikke tilstrekkelig åndelig energi flyte til organene når et bevissthetssenter er blokkert. Slik blir derved cellenes energi tregtflytende og igjen syke.

Eller la oss forestille oss en bil som ikke tilføres drivstoff. Det er tilsvarende med mennesket, - kroppen er kjøretøyet, sjelen er motoren og ånden er energien eller drivstoffet.

 

 

3.2. Samsvaret mellom bevissthetssenterne og organene

Hvert bevissthetssenter tilfører bestemte organer i kroppen åndelig energi. Den følgende liste viser hvilke organer som er forbundet til hvilke bevissthetssentere.

Bevissthets-sentere forbundete Organer

Rotsenter(eng. "order"): seksualorganer, blære, rectum, bekken med hofteledd, knær og ankelledd.

Vilje: nyre med urinledere, stortarmen, tykktarmen.

Visdom: ryggsøylen med ryggmargen, magen, innvoller, lever, galleblæren, bukspyttkjærtelen og milten.

Alvor: hjerte, lunger og spinal-strengen og ribben.

Tolmodighet: thymuskjertelen, mandelen, skjoldbruskkjertelen, luftrøret, strupehodet, tenner.

Kjærlighet: øyer, ører, balanseorganer, nese, hypofyse, pinealkjertelen.

Barmhjertighet: stor og lillehjernen

 

 

3.3 Formørkelsen av bevissthets-senterne
  

Hva er så årsakene til at bevissthetssenterne blir formørket og slik bevirker at mindre åndelig energi flyter inn i kroppen som derved etterhvert blir syk?

Årsaken ligger i menneskets feilaktige væremåte - i dets negative måte å sanse, tenke, snakke og handle. En negativ eller egoistisk måte å tenke og leve på motsetter seg den positive, uselviske og åndelige måte å leve og tenke på. Den som tenker og lever på en negativ måte kommuniserer ikke med de åndelige energier (som ellers gjennomstrømmer alt - rø.anm). Han hindrer dem heller i å kunne flyte og arbeide fritt i seg.

Vi har allerede nevnt at negative tanker først blir synlige i auraen, det betyr i sjelens utstråling - og dersom de ikke forvandles, går de inn i sjelen (evighetslegemet med Martinus terminologi) som en byrde. Disse byrder er formørkningene i bevissthetssenterne. De hindrer det åndelige lyset, den åndelige energi, i å kunne flyte fritt og uhindret til organer og celler.

 

 

3.4 Den direkte sammenheng mellom feilaktig levesett og formørkelsen av bevissthetssenterne

Visse feilaktige levesett og handlinger danner avskyggninger av bestemte bevissthets-sentere. Det er en direkte sammenheng, fordi - som stadfestet før - hvert bevissthets-senter har også en etisk kvalitet. Siden hvert bevissthets-senter tilfører bestemte organer med energi, oppnår de mindre livskraft, fordi av det feilaktige leve/tenkesett - og den derpåfølgende formørkning - følgelig gjør at organene blir mer "trege" og tilslutt syke.

Det er alltid en forbindelse - som kan bevises - mellom sykdom i et organ, det gjeldende bevissthets-senteret og krenkelsen av det åndelige etiske vedheng som der representeres. Dessuten er en konklusjon mulig i begge retninger - fra sykdom henimot den feilaktige væremåte, som årsaken og også fra de feilaktige handlinger mot den organiske mangel på energi - som resultatet.

La oss ta magen som eksempel - som er forbundet med visdomssenteret: Funksjonen av magen er å nedbryte føden som går gjennom den, ved hjelp av sterke magesyrer og noen fordøyelsessafter som den produserer og således bidrar til fordøyelsen. Men magen er tvunget til å "svelge" hva som bringes til den - enten dette er godt eller dårlig.

Billedlig talt reagerer magen på enhver nedsvelging av sinne fra ufordøyete konflikter. Dersom vi ikke aksepterer og mottar stoffet på en positiv måte, men reagerer negativt og svelger mange ting ned, ligger de i magen som en sten - de er ikke fordøyd fordi magen blir forkrampet og ikke produserer tilstrekkelig fordøyelsessafter eller den produserer for mye. I henhold til menneskets reaksjons-type, skaper magen enten for lite eller for mye syre. Vi sier da at sinne gjør magen urolig.

Ved å svelge ned sinne og ufordøyelige stoffer, vil også nervene og også magen bli forkrampet. På den annen side blir bevissthetssenterne av visdom formørket, hvorved mindre åndelig energi tilflyter inn i magen. Når denne feilaktige væremåte mislykkes å løses opp og fordøyelsesproblemer fortsetter - vil visdomssenteret bli mer og mer formørket, og man blir til slutt syk.

La oss ta to andre eksempler: - ørene og øynene. Når ørene blir syke, er det noe vi ikke vil høre eller noen vi ikke ønsker å lytte til; vi ønsker ikke å lytte til andre eller følge deres råd. Vi er uvillige til å akseptere et eller annet fordi vi ønsker å følge våre selviske interesser - fordi vi mangler uselvisk kjærlighet.

Dersom vi har et øyeproblem, er det lett å slutte at det er noe vi ikke ønsker å se. Vi ønsker ikke åpne oss selv mot noe som burde eller skulle se. Vi lukker våre øyne. Vi blir "kortsynte" - vi vil ikke se korreksjonene - det hele - eller vi er "langsynte" - som betyr at vi ikke ser hva som ligger (nært)foran oss. Ikke ser det som er nær og som direkte skulle angå oss. Også øyelokkene eller tårekanalene kan påvirkes - kanskje vi holder tilbake tårene når vi vil gråte eller vi bruker tårene på en selvisk måte ved eksempelvis å legge press på andre.

Disse to eksempler har underliggende egoistiske motiver til felles, en mangel på uselviskhet - en mangel på kjærlighet. Den feilaktige eller uheldige væremåte består altså normalt av mange tanker, følelser og fornemmelser - som etter hvert bygger opp et tilsvarende energikompleks som påvirker det respektive bevissthetssenter og omsider rammer organismen - dette betyr at bestemte organer blir syke.

Disse eksempler kan være tilstrekkelig for å innse hvordan sammenhengen mellom kropp og sjel - og at årsaken til en sykdom er å finne i negative tanker og følelser.

 

 

III. Healing gjennom
Positiv Tenkning og - Levesett
 

Slik som en negativ måte å tenke og leve på influerer kroppen i henhold til dette - og gjør den syk - så vil motsatt - en positiv måte i tenkning og praktisk liv, lindre, heale og skape sunn helse. Når vi tenker positivt, uselvisk, altså "guddommelig", så kommuniserer vi med tilsvarende guddommelig krefter. Og som et resultat av dette vil tilsvarende økende mengder av åndelige energier flyte i oss via nucleus-senteret og inn i sjelen - og videre inn i kroppen. En positiv måte å tenke og leve på er nøkkelen til indre og ytre helse.(Velvære i tanker og i kropp).

 

1. Selv-erkjennelse som en

Forutsetning for Healing

Det er visselig godt å hjelpe en svekket og syk kropp med eks. naturmedisiner - slik at de svekkede selvhealende mekanismer blir reaktivisert og kroppen blir understøttet. Men for å oppnå en virkelig, langtrekkende og vedvarende healing, må de indre årsaker til sykdommen finnes og forståes. All virkelig healing kommer innenfra - hvilket allerede Paracelsus også viste.

Dette forutsetter at den syke personen virkelig ønsker å gjenkjenne og avlegge den feilaktige væremåte som forårsaker sykdommen. Hver sykdom og hver fysiske skavank ønsker å fortelle oss noe. De ytre, fysiske lidelser, -tegn og symptomer er vink og antydninger til en årsak eller rot - mot det negative energikompleks som hindrer den normale flyt av de åndelige energier og krefter til organismen. På denne måten kan en sykdom være en verdifull hjelp til å spore røttene til det som stanser harmoniens strømmer i oss (altså selviskheten, hat, vedvarende negativitet osv) - og som derved hindrer de legende, healende eter- eller naturlige livskrefter.

"Selv-erkjennelse selvkjennedom) er det første skritt mot selvforbedring" - slik er det kjent i mange visdomsbøker. Dette er en sannhet som også vil skape selvhealing.

 

2. Anger og Tilgivelse

Når de negative årsaker som har ledet til sykdom er blitt gjenkjent og den "skadelige" oppførsel er avsluttet, er det nødvendig å eliminere dem eller transformere dem. Hvis vi ærlig ønsker det - fordi vi er lei for det vi har gjort - ikke bare fordi vi vil bli friske - vil vi da føle anger inne i oss og vi vil være fast besluttet på å forandre den feilaktige handling og ikke gjøre den mer.

Da er det godt og nødvendig å konsekvent sette positive ting ut i livet. Hvis f.eks. årsaken var frykt, skulle vi bevisst imøtegå situasjoner hvor vi hadde frykt - med tillit.

I de fleste tilfeller har også de negative tanker som tilslutt ledet til sykdom, også vært rettet mot andre. Tankekomplekset - det selvhandlende vesen - dro "avsted" for å finne den som den negative tanke var rettet imot, og ønsket å influere denne negativt eller trekke vekk dennes energi. Dette f.eks. gjennom en forventnings-holdning. Dette betyr at vi har oppbygget en skyld - og så lenge den ikke oppløses(f.eks. gjennom inderlig tilgivelse), er vi bundet til denne person som var mål for vår negativitet.

Som et resultat av denne vår negative tenkning og handling, vil "målobjektets" negative tenkning bli forsterket - og av dette sette egne negative årsaker i sving - f.eks. et raseri mot en tredjeperson. Dette raseri var altså igjen "støttet" av de negative tanker vi først sendte mot aggressoren.

For å kunne kvitte oss med denne sjelsbyrde, må vi be om tilgivelse og selv kunne tilgi uforbeholdent den vi raste imot. Når vi tenkt og handlet på en negativ måte - altså uten medfølelse og kjærlighet - har vi handlet imot Guddommen fordi " han " ER uselvisk kjærlighet.(Og som Martinus sier så er kosmisk sett ethvert angrep på andre, et angrep på Guddommen - som er ALT og ALLE). Og fordi vi har krenket den Guddommelige LIVETS LOV, må vi be Guddommen om tilgivelse og så virkeliggjøre Jesu ord om "...gå bort og synd ikke mer!".

Dersom vi har hatt en strid eller har vært involvert i en voldsomhet mot en annen, burde vi be denne direkte om beklagelse/tilgivelse og forsøke å gjøre godt igjen det som vi har forårsaket - dersom dette er mulig. Dersom det kun finnes negative tanker og følelser i oss, skulle vi forsøke å klare opp i dem inne I oss - altså skulle vi ikke nødvendigvis gå til den vi har hatt konflikt med og uttrykke det direkte - men vi skulle heller gjøre dette gjennom bønn til HELHETEN(Guddommen). Vi kan be om veiledning og uttrykke vår anger over vår væremåte og handlinger, som vi ikke ønsker å gjøre mer. Så kan vi utstråle positive tanker - tanker av fred og god vilje mot "vår neste".

Hvis vi tilgir og ber om tilgivelse (og vilkårsløst kan tilgi alle andre) - kan Guddommen også tilgi oss.

 

 3.Den indre lege og healer

- "Kristusånden i oss"

Vi fengsler oss i vår egen negative tenkning. Guddommen/Altet (som "i en liten del" bor i oss) er selve healingkraften (i oss) - den frigjørende Ånd - som ønsker å gi oss lindring, befrielse og healing. Personer som var dyktige i healing, slike som Paracelsus eller Hildegard von Bingen, kjente den såkalte INDRE LEGE ELLER HEALER. Det er "Kristusånden i oss" - det forsonende lys som er virkende særlig i det fjerde bevissthetssenter - det såkalte KRISTUSSENTER.

Vi kan sette alt det negative som vi har oppdaget i oss, inn i dette forsonende og healende lys I OSS, og samtidig be Kristus (kraften) om å forvandle det. Vi kan også samtidig gi fra oss alle smerter og klager og isteden tillitsfullt underkaste oss vårt indre ønske om lettelse og healing.

Vi skulle altså være klar over at den indre healing (altså tanke-forandring) går foran den ytre healing - dette betyr eliminering av den åndelige årsak - av den negative tenkning. Bare behandling av symptomer kan aldri resultere i en sann og vedvarende healing.

 

4. Positiv Tenkning

 1. Betydningen av Sykdommer

Nettopp som en negativ måte å tenke og leve på - gjør oss syke, leder positiv holdning og tenkning til sunnhet og god helse. Vi har allerede nevnt de første positive skritt mot healing: selverkjennelse, anger, tilgivelse og forsøk på å gjøre det godt igjen - det betyr mental opprydding med Kristuskraften i oss, av de årsaker som gjorde oss syke. Dette forutsetter selvsagt at vi aksepterer sykdommen og innrømmelsen at vi selv er ansvarlig for den - og at intet annet eller noen annen kan bebreides for den.

Et videre skritt er å gjenkjenne at sykdommen har en mening eller betydning - at den innerst inne er ens egen skyld. På den ene side har vi gjennom sykdommen en mulighet til å overvinne en feilaktig væremåte som vi har i oss, og ved å gjøre dette vil de åndelige krefter i oss øke. På den annen side vil den sjelsbyrde som har oppbygget seg i fortiden - kanskje i fortidige liv - komme ut i form av en sykdom.

Det kan ikke skje etter at sjelen har diskarnert dens fysiske legeme. (Årsaker skapt i det fysiske legeme må også høstes gjennom det samme(type) legeme). Gjennom den jordiske kropp kan mange sjelsbyrder reduseres - f.eks. i form av en sykdom.

Når vi gjenkjenner betydningen og mulighetene gjennom en sykdom og således har akseptert den, da vil en takknemlighet oppstå i oss. Takknemlighet er en stor og positiv kraft. Den vil bevirke mye - særlig i lidelsesfulle sykdommer. Til tross for smerte og sorg, kan mye tas vekk når vi kan være takknemlige og tillitsfulle mot LIVET. Dette er positive, konstruktive og således lindrende healende energier. Den som er takknemlig og elskelig i en lidelses-prosess, viser sann STORHET og er nær ved "forløsning"(eller nær ved menneskelig fullkommenhet).

 

4.2 Bevissthets Bistand

En annen måte å bygge opp et positivt energifelt, er å bevisst programmere seg selv med positive tanker - med såkalte Bevissthets Bistand(Affirmasjoner). Disse er også positive ord som vi uttaler til oss selv jevnlig. De har en beroligende og døyvende effekt, fordi de henvender seg til og oppbygger det positive og sunne i oss.

Eksempler på slike er:

JEG ER SUNN - De guddommelige og åndelige kosmiske krefter flyter gjennom meg og ernærer alle celler og alle organer.

Hver celle utstråler lyset fra ÅNDEN I MEG

Jeg bekrefter den gode helsen og styrken INNEN - I - MEG.

De healende KRISTUS-krefter er I MEG. De flyter i hver celle av kroppen.

Den INDRE LEGE OG HEALER er virksom- og utstråles I MEG.

Det er svært viktig her å ha tillit, ha tiltro til at alt som kommer til oss er godt og rett for oss - og at healingkraften I OSS er effektiv, selv når vi ikke føler den fysiske forbedringen straks.      

 

4.3 Healing Bønn og Healing Meditasjon

Healing bønn og healing meditasjon er bestemt mer intensivt effektiv enn affirmasjonene berørt over. Når vi vender oss i tillit til den EVIGE FADER-MODER, der vi - ALTETS barn - spør dette om dets healende krefter. Bønnen av takknemlighet flyter fra vårt hjerte til Guddommen og man åpner seg for de healende krefter som DET alltid er rede til å gi.

Jo mer den positive tenkningen blir en del av vårt daglige liv, jo mer vårt daglige liv blir som en takkebønn - jo mer kan også de healende bønner bli virksomme.

Den healende meditasjon har en dypere effekt enn healingbønnen. Den henvender seg enda mer intensivt til de positive krefter innen oss og forsterker dem. En healing meditasjon kunne være som følgende:

Vi sitter på en stol i avslappet, men rett stilling. Vi har begge føtter ved siden av hverandre på gulvet og legger hendene på lårne med håndflatene opp. Gjennom denne meditative posisjonen kan de åndelige kreftene flyte lettere. Pust inn og ut dypt og slapp av. Vi befrir oss fra alle negative tanker og følelser ved å trekke dem til KRISTUS-SENTERET. Når vi har oppnådd den indre stillhet og ingen negative tanker lenger har rom, vil vi lede de følgende meditative tanker til vårt innerste vesen - til KRISTUS-SENTERET:

Min sjel, våkne fra søvnen i denne verden og lytt til LIVET som flyter i meg:

Herre, du er KILDEN inne i meg.

Ditt lys styrker meg.

Ditt lys gir meg kraft.

Ditt lys ernærer meg og gjenoppliver meg.

Jeg føler meg fri.

Jeg føler meg fylt av lys.

Jeg erklærer helse og styrke I MEG.

Jeg erklærer dette med hele mitt hjerte og med all min styrke.

Jeg erklærer og sender det INDRE LYS til alle celler, organer, kjærtler og hormoner i min Guddommelige kropp.

Jeg stadfester det i mitt nervesystem.

Stillhet og fred går inn i meg - ER i meg.

Harmoni og kjærlighet styrker meg.

Det indre LYSET healer meg.

Jeg er åpen for den naturlige medisinen fra den indre Lege og Healer i meg.

Jeg mottar de lindrende og healende krefter fra den EVIGE KILDE.

Lyset fra KRISTUS (fullkommenheten) healer meg - i overenstemmelse med

HANS/HENNES - ALTETS - DIN VILJE.

Så puster vi igjen dypt inn og ut, beveger kroppen mens vi enda er forbundet med den indre kraften. Når vi åpner oss daglig for Kristuskraften INNE I OSS - ved hjelp av en slik healende meditasjon, vil de healende krefter i oss begynne å flyte mer intensivt. 

Det er viktig at vi overgir oss selv helt til Guddommens vilje mens healingbønnen varer, og også under healing-meditasjonen: DETTE STORE VESEN SOM ER ALT - vet best hva som er godt for oss.-

 

4.4 Din - GUDS/ALTETS - vilje må skje

Guddommen ser først på sjelens velværen. For det første må de negative årsaker og energikomplekser transformeres til positive krefter. Bare da kan den sanne fysiske healing finne sted.

Dette betyr at vi kan håpe på lindring og healing av kroppen, men vi bør ikke ha forventning til dette. Som jordmennesker fatter vi ikke hva som er til best nytte og hensikt for vår "indre" evolusjon. For eksempel kan det være at sjelen er pålagt tunge byrder (utfra tidligere handlinger.-r.ø.anm.). Og det kunne også være at en bestemt sykdom må komme - fordi dette er det beste for modningen, renselsen og opplysningen av sjelen.

Når denne lidelse kommer men blir akseptert i tillit at det er det beste for meg - og at vi derav ikke beklager oss over den, men ser dens mening - da kan Guddommen gi oss mer og mer lettelse eller befrielse. "Han" vet hva som virkelig er det beste for oss, og slik burde vi overgi alt til "hans vilje skje" - i tillit til at det gis oss lettelse og healing på riktig tid.

ALTET ser først på sjelens (altså det "indre åndsvesen i oss") velværen - altså den indre healing. Jo mer sjelen frir seg selv fra de byrder som jordmennesket har lastet på den som et resultat av sin negative tenkning og levesett, - jo mer intensivt kan den økende innflyten av åndskrefter også tilføre den fysiske kroppen med åndelig energier. Kroppen kan slik gradvis komme til krefter, fordi slik kan de enkelte celler og organer bli styrket med Helhetens åndskraft - med det nærende og vedikeholdende åndelige lys.

 

 

5. Den Frie Viljen

For å oppsummere, kan man si at en positiv måte og tenke og leve på - er på den ene siden en basis for helse og på den annen side en nødvendig betingelse for healing. Kraften i bønnen og meditasjonen er særlig effektiv, siden det er gjennom den at vi kommuniserer med de åndelige krefter som leder til den indre - og senere - til den ytre healing - om dette er i overenstemmelse med HELHETENS/GUDS vilje.

Det er opp til oss selv om vi vil ønsker å kommunisere med de positive og uselviske Guddommelige, healende krefter som endelig resulterer i velværet - eller om vi vil ønske å være i forbindelse med negative, egoistiske, destruktive krefter, hvorved det skapes negative årsaker som igjen skaper negative effekter. For eksempel forskjellige slag av sykdommer.

Det er således vi selv som bestemmer vår skjebne: det er vår frie vilje som gir oss enten lykke, harmoni, fred, glede og helse - eller vi "dømmer" oss selv til disharmoni, lidelse og sykdommer.

Vi har den frie viljen til valget om vi ønsker å vie oss til de lave krefter - da må vi også bære konsekvensene om vi ikke forandrer denne veien i tide - eller om vi vende oss mot de høyere, åndelige energier - ved å strebe etter uselvisk kjærlighet mot "vår neste" - mennesker, dyr og planter - og slik overholde det høyeste bud om "å elske Gud over alle ting og din neste som deg selv".

Vi selv har nøkkelen til helse og sunnhet i vår egen hånd. Dersom vi bruker denne nøkkel ved en positiv, praktisert måte å tenke og leve på - vil "resten av ALTET" - eller GUD - åpne døren for oss til et liv i harmoni og sann livsglede.

 

Konklusjonen

På veien i livets skole som leder innover til den kosmiske bevissthet, som det undervises i "Universelles Leben", lærer vi å bruke og kjenne den åndelige kroppen inne i oss og slik virkeliggjøre "Guds Ånd" i mennesket. Vi lærer å lede de selvhealende krefter gjennom fokuserte meditasjoner - ved å tale til de indre bevissthets-sentere. I den videre læring - som fremfor alt består av selv-erkjennelse via grunnleggende øvelser, blir bevissthets-senterne mer og mer fylt av lys og bevisstheten blir gradvis klarere. En grunnleggende reprogrammering skjer ifra det negative til det positive - den uselvisiske kjærlighet. Byrdene i det underbevisste og de i sjelen blir frigitt, og med den universelle kjærlighetskraft som ofte kalles KRISTUS-KRAFTEN, omdannes de til positiv lysenergi.

Denne vei og også kunnskapen som er gjengitt i denne artikkel i emnet om tankekraft, er gitt til menneskeheten gjennom de profetiske ord som er kommet gjennom Gabriele von Würzburg - som er primærkanalen for visdommen som utgis fra "Universelles Leben" i Würzburg i Tyskland. Og verdt å høre/se om mirakelhealeren BRUNO GRØNING, som også kom fram i tyskland i mellomkrigstiden og deretter - se https://www.youtube.com/watch?v=_P8jfHvGuow
og https://www.youtube.com/watch?v=7z3iBj09zBU

("Hans Wilhelm" recommended to read the  book 'live the moment' (link to googlebook of it) and it can also be found in mp3 audio format on the link here )


link til MARTINUS' OM SUPER-MIKROKOSMOS OG SYKDOMMER   |  books and info from UNIVERSELLES LEBEN

en norsk 'kosmologi-dame' døde "her" for en tid siden og jeg fikk bl a endel kasetter hun hadde kjøpt med MartinusForedrag og spes.ett av dem har jeg ikke før"hørt online"- men kan jo hende jeg har oversett det.
Det er om "sygdom og fordøyelse", og har lasta det opp på
http://galactic.no/rune/lyd/martinus_sygdomOgFordoyelse1.mp3

Står bare SYGDOM OG FORDØYELSE 1, på kasett omslaget.

some from the book ASTRAL HORROR can be listend to via this link: just click or
mark and copy the link-adress into a browser that can play audio - fx FIREFOX or Chrome:

http://galactic.to/rune/lydboker/2017uploadAudiobooks/AstralHorror_forAudiobook/AstralHorror_forAudiobook.doc_0002.mp3


- and some more of it via:

http://galactic.to/rune/lydboker/2017uploadAudiobooks/AstralHorror_forAudiobook/+++++


*
"Hans Wilhelm" who "draws and tells" from the wisdombooks thru Gabriele,

https://www.youtube.com/user/LIFEexplainedMedia/videos


- do recommended to read the book 'live the moment' (link to googlebook of it: or search www if link not work:


https://books.google.no/books?id=Q-YvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=live+the+moment&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwiwnpCkxp_eAhXCiiwKHVrNATMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=live%20the%20moment&f=false


and much of it can also be found in simple audio format on the link here:
http://galactic.no/rune/lydboker/gabriele_visdom/liveTheMoment/

*

Skandinavisk; se også om LIVSLOVENE via samme kanal, Gabriele v.Wurzburg, på norsk på

https://www.galactic.to/rune/gabr.html

 


 

Information via eMail:
info@universelles-leben.org
info@das-wort.com

World Wide Web:
http://www.universelles-leben.org/
http://www.das-wort.com/

For a free catalog of all our books, cassettes and videos, please write:

Verlag DAS Wort GmbH
im Universellen Leben
Max-Braun-Strasse 2
97828 Marktheidenfeld/Altfeld, Germany
Tel. 9391-504-132 • Fax 9391-504-133

UNIVERSAL Life
The Inner Religion
P0 Box 3549
Woodbridge, CT 06525, U S A
Tel. 203-281-7771 • Fax 203-230-2703

Universelles Leben, P.O. Box 5643, D-97006 Würzburg, Deutschland
Tel. (+49) 931-3903-0 , Fax: (+49) 931-3903-233
e-mail: info@universelles-leben.org


hovedsiden

RAMPA OM TANKEKRAFT

LOBSANG RAMPA- HOVEDSIDE

 se også dette eksempel på MIRAKELHEALING, og hvordan det skjer
https://www.youtube.com/watch?v=3FGkTprFaKE