"Samtaler med en UFO-kaptein"

Innledning:

I alt telepatisk overført materiale spiller mottagerkanalens eget ordforråd og uttrykksmåte en betydelig rolle. Altså setter mottageren et betydelig preg eller "stempel" på materialet som mottas.

Det følgende er mottatt av en tysk kanal - GABRIELE von WURZBURG - som har mottatt mye fint stoff - bl.a. om dette om "sykdom og tankekraft" som ligger oversatt på denne nettside.

 Men kanalen har en utpreget "religiøs" uttrykksmåte, som det vil kunne sees av stoffet videre her, og har visse bånd til det som Martinus kaller "den gamle verdensimpuls" - og ord som "ALTET/Gud" og "Jesus" brukes ofte - men den mer "ikke-religiøse" leser bør ikke la seg skremme vekk av den grunn - da mange interessante ting berøres. En del tyske ord blir brukt her. Dette stoff er da i uttrykksform ganske så forskjellig fra det omfattende øvrige tyske stoff som er presentert på denne nettbase - stoffet fra Semjase - via Meier. Dette har jo en ganske så "ikke-religiøs" uttrykksform.

Stoffet her omfatter beskrivelser av den hjelp og overvåkning som de høyere utviklede sivilisasjoner gir til Jorden i denne kritiske tid hvor jordmenneskene tilsynelatende har evne til å utslette denne sin moderklode. Men dette er kun tilsynelatende - da kloden i sitt nåværende utviklingsstadium er beskyttet via høyere kosmiske krefter mot en total utslettelse. Men romfolket ser hvilken renselse som klodens eget "immunssystem" - som et makrokosmisk levende vesen - vil sette inn for å begrense de "kreftceller" som truer dens eksistens. Mange av disse høyere utviklede vesener har overvåket denne klodes utvikling i mange årtusener - og i dette tidspanorama er det uvesentlig og nok heller ikke mulig for dem å fastlegge hvorvidt den avgjørende transformasjon vil skje"da eller da".

INNHOLDET berører bl.a.:

 • "De" kommer fra høyere utv. verdener for å yte hjelp (etter de omfattende omvelninger som ventes eller forutsees - men tidsmessig gir de altså ikke eksakte tider her, andre kilder angir før 2028 som tidsgrense for grovrensingen eller de mer dramatiske begivenheter).
 • Det materialistiske menneskes krise.
 • Mange typer fartøyer - "magnetbølgeglidere" - finnes og hvor de fremstilles. De forskjellige fartøyer reflekterer forskjellige åndlige nivåer.
 • De ser på klodens aura at store katastrofer kan utløses - "som foran et tordenvær".
 • De er på et plan tett ved jorden - ikke så fortettet som jordmennesket.
 • Mennesker tilknyttet romfolket - også sistnevnte er i utvikling.
 • Menneskenes allmens frykt.
 • Mange romfolk samarbeider for å avhjelpe menneskeheten i det skjulte.
 • Deres delmaterielle kropper - eterlegemets oppbygning - de har ikke skjellet men knokkelmasse.
 • De kosmiske lover og tankenes kretsløp.
 • Advarer mot kjøtt/fisk-ernæring - selv lever de av frukter - sperrer ikke dyrs frihet.
 • Intet tungarbeid hos dem. Alle deler alt - da det er nok til alle.
 • Ikke alle romfolk har like stort overblikk - det finnes også "demoner" (meget negative vesener) tilknyttet jorden i denne tid.
 • Mange mediale villedes av mer primitive astralvesener, mm.


Forord

I Jordens gjenløser/hjelpeplan er også vesener fra fjernere verdener tilsluttet. Det er våre del-materielle brødre, som har gjort seg til oppgave gjennom den rene nestekjærlighet og uselviskhet, å rense og forfine sin egen delmaterielle struktur. Gjennom denne åndelige aktivitet forvandler de også sine bostedsplaneter, og hever disse atter opp i de rene verdener.

De brødre som åpenbarer seg her virker, med i "Heimholungswerk", i den gjenløsnings- og "Heimholungsplan", som omslutter jorden og alle "renselsesområder".

Dette skrift skal gi et kort innblikk i en stor bergningsoperasjon, hvortil mange mennesker og vesener er knyttet for å tjene "Den All-kosmiske Plan" og for atter å gjenopprette skapelsens altomfattende enhet.

Sannheten i de her gitte opplysninger, må lik alle åndelige sannheter oppfattes "sinngemäss"(tysk: i overensstemmelse med eget sinn/forståelse). For denne sannhet garanterer den åndelige lærer, Broder Emmanuel, kjerub for guddommelig visdom, "en av de 4 lovens engler".

 

Våren 1980: Første kontakt

En broder fra Altet:

Motta oss som dine brødre fra Altet. Vi vil bringe nyheter til verden. Hør oss! Vi er brødre fra Altet. Vi er deres venner. Vi vil bringe nyheter til verden. Vi vil si til menneskene, at det utenfor dette solsystem finnes eksisterende værensformer, som er delvis materielle, og fremtrer i forskjellige tetthetsgrader.

Du hører oss godt.

(Her går det over telepati.)

Vi hilser deg i Herrens og deres mesters navn.

Glem ikke at tiden er kommet da vi atter får ta kontakt med deg. Du bestemmer tiden. Måtte fred og kjærlighet råde i eders hjerter, for at sjeler og legemer kan friske til, thi store katastrofer venter denne verden og denne jord. Fred - fred fra ALTET og fra deres mester.

 

Andre kontakt.

Livet i ALTET er mangfoldig, rikt på ALTETS kraft. Den som erkjenner det og streber etter det, for dem står, alt etter deres bevissthetsnivå, mange muligheter åpne. Jo mer vi nærmer oss ALTETS lys, desto mer altomfattende blir vår åndelige viden, og i henhold til vår viden og vår livsførsel kan vi virke. Derfor er mennesket så innskrenket, fordi det ikke åpner opp for de bevissthetsområder, som vi alle har fått fra ALTET som arveanlegg.

Bevissthetsområdene er vårt liv. Gjennom dem opplever vi hva vi faktisk bærer i oss, nemlig hele skapningen. Helheten ble innåndet i oss fra det evige liv som vi ærer og tjener. Om dere mennesker vandrer i slaveri under deres uvidenhet, så er dere allikevel våre brødre og søstre.

Vi kommer fra høyere verdener, der hvor det ikke finnes noen natt, slik som hos dere. Der eksisterer de åndelige magnetstrømmer, som hele tiden belives av det åndelige lys, eteren.

Det vil si at det hos oss ikke finnes noen natt, fordi vårt solsystem ikke frembyr denne jordiske krystallisasjon/fortettning. Vår boplanet er ikke underlagt de fluktuasjoner (bølgebevegelse i foranderlighet) som deres jord, fordi vi gjennom et liv etter loven holder den i nettopp den svingningstilstand som ALTETS lov påbyr.

Også vi erkjenner at vi må utvikle oss videre. Vi har dog satt oss som mål ikke bare å utvikle oss selv, men også å forfine vår planet. Derfor er vår modning og virkeliggjøring av lengere varighet. Vi erkjenner at vårt solsystem som eksisterer i en av de mange melkeveier(galakser), som tihører den evig rene væren, og bare utgjør en del av våre evige hjemstedsplaneter.

Vi har satt oss som mål å ikke bare legge stor vekt på vår egen utvikling, men også å heve vårt solsystem opp i den åndelig lovmessige forfinelse. Guddommen - vår herre og far gir oss alle herfor sin kraft og kjærlighet.

Etter som våre åndelige legemer i henhold til sitt åndelige ståsted blir tiltrukket av den åndelige gravitasjonslov, som er all værens urkraft, så blir også et forfinet solsystem hevet opp til en høyere svingningsgrad.

Vi har satt oss som mål, sammen med andre brødre og søstre som lever i andre melkeveier, å sørge for våre søsken på jorden, fordi den store forvandlingstid er nær. Men før denne trer i aksjon, vil store kriger og katastrofer bryte inn, og jorden vil rokkes. Gjennom disse reaksjoner, som er en følge av menneskenes aksjoner, vil mange mennesker finne veien til de høyere verdener ved hjelp av sin gjenløser, fordi det til slutt - for mange sjeler og mennesker ikke finnes noen annen utvei.

Det materialistiske menneske, og sjeler med sterke jordiske svingninger har ikke lenger noe å klamre seg til i denne store omveltningstid, verken til gods eller gull eller en kjær gjenstand. Heller ikke hans neste kan lenger gi ham noen hjelp, fordi alle, fulle av frykt, engstelige og holdningsløse, søker etter en utvei fra de kommende hendelser.

For kunne utføre vår oppgave, vendte vi oss til det guddommelige hierarki. Vi bad i bønnen om å få lov til å hjelpe våre menneskebrødre. Også blant oss finnes det store opplyste, som på vår bønn til det guddommelige hierarki fikk det bejaende/bekreftende svar at vi fikk lov til å tjene Mestrenes Mester, ved å komme våre menneskebrødre hjelpende i møte.

Gjennom denne hjelpetjeneste for vår neste er mye nåde blitt oss til del fra vår Herre og ALTET, for tjenesten for vår neste befordrer også vår egen åndelige utvikling.

Disse mottatte nådekrefter beholder vi imidlertid ikke for oss selv; vi gir dem i like deler videre til vårt solsystem, "das wir durch unsere tätige nachstenliebe mit in das überselbst, in das ewige miterheben wollen."

Jeg fikk lov til å tale via telepati gjennom deg til alle som vil høre oss, og fra tid til annen å melde meg på ny. Da så mange usannheter er utbredt om oss på jorden, får vi her anledning til å beriktige noe av det.

Slik oppstår falskmeldinger: Et medialt utviklet menneske overtar fra andre mediale mennesker deler av lovmessige budskaper, og legger så noe til, slik at sannheten til slutt forurenses, det vil si at den gjennemveves av meninger og forestillinger.

Det vi utelukkende vil, er å bistå våre menneskebrødre og drive samaritt-tjeneste, som denne verden i stor grad behøver. Menneskeheten har til tross for den store nådegjerning fra sin gjenløser ikke drevet det så langt at de som takk for denne hjelp og nåde står hverandre bi.

Fordi mange mennesker kun bekymrer seg om sitt "habengut" (altså kun om sitt eget materielle liv), og tilkjenner det stor verdi, kan de ikke forstå at andre vil hjelpe dem. De tror at alt som kommer utenfra - altså fra noe utenfor deres solsystems grenser - er fiendtligsinnet.

Den som kommer fra høyere verdener og trenger ned i disse materielle dybder, kan ikke være noen fiende, men derimot en venn. For den som besitter kraft nok til å kunne katapultere seg ut av denne materie og vende tilbake til lysere verdener, han vet også hvordan han skal anvende ALTETS lov.

Enskjønt - det innrømmer jeg ganske åpent - vi heller ikke har kunnet virkeliggjøre ALTETS lov fullt ut, så har vi tross alt erkjent at kun kjærligheten til den allerhøyeste og nestekjærligheten, gjennom kontakten med ALTET og vår neste, bringer oss videre i utviklingen.

Med disse korte betraktninger vil jeg gjerne formidle sannheten. Vårt oppdrag er å bistå våre menneskebrødre, samt å bevise vår egen sanne eksistens.

Som jeg allerede har sagt vil vi intet annet enn å virkeliggjøre nestekjærligheten, forat vi alle kan leve forenet i fullkommenheten, i den evig rene væren. Vårt budskap er i tillegg: Den som streber etter renheten, vil motta mer visdom og åndskraft til virkeliggjørelse fra ALTET(Gud), den evige ånd. Menneskene skal erfare at det utenfor deres rike finnes eksistenser som har langt større viden - enn det usikre- og etter materielle goder - strebende menneske.

Vi brødre som oppsøker dette solsystem med våre romskip, lever i forskjellige svingningsområder i forskjellige galaxer. Også våre legemers svingningsgrader er meget forskjellige, alt etter utviklingsgrad, dvs i henhold til åndelig modenhet. Så forskjellig som våre romskip er konstruert, så forskjellig er også tetthetsgraden i våre legemer. Romskipene er bygget etter våre brødres aktuelle kunnskap. Alt etter den enkeltes utviklethetsgrad er også romskipene konstruert. Enhver stjernebroder bemøyer seg dog på å tjene ALTETS ånd i henhold til sitt bevissthetsståsted, idet han tjener den menneskehet som er i nød, sjelene og andre livsformer som f.eks. dyreriket.

Vår oppgave består også i dette: Så snart de formidable omveltninger, som særlig vil sette inn etter at en grad av den evige visdom igjen er "inkarnert" blant noen av de tidligere innvidde mennesker, (symbolsk uttrykket at "vår Mester har vist seg"), kommer vår hovedoppgave.

Gjennem telepatisk kraft berger vi i en strålingsklokke ikke bare mennesker, men også sjeler fra "renselsesområdene" (de områder som vil kunne bli omfattende ødelagt - rø.anm) og delsjeler fra dyreriket. Vi henter disse bl.a. ut av dette solsystem, for å bringe dem til roligere verdener som ganske visst må være svingningsmessig tilpasset de bergedes legemer.

Dessverre er nå deres solsystem så fortettet, at sedimentskikt på sedimentskikt må fjernes forat ikke hele solsystemet skal begynne å ekspandere. Forfinelsen av et system avhenger av forfinelsen til dets beboere, altså av dere mennesker. Dere må altså vende dere til Guds/HELHETSVESNETs lov og følge den. Kun gjennom å følge de åndelige lover, vil dere bli opplyste og handlingsdyktige i positiv betydning, og i stand til å avverge meget.

Opplysthetsgraden tilsvarer bevissthetsområder. Jo mer dere utvikler dere i et liv i henhold til Loven, desto mer forandrer dere både dere selv og Jordens struktur, fordi HELHETSVESNETs lov råder ikke bare på jorden, men også i menneskene.

Gjennom en positiv tenke- og handlemåte forandrer menneskene først sin egen struktur, og dernest jordens, slik at hele solsystemet kan gjennemleve en positiv forandring. Det betyr altså at i henhold til deres forfinelsesgrad vil også deres system forfines og svinge i høyere takt. Dette har en forvandling og ikke en oppløsning tilfølge.

Menneskene ber ikke slik som de skulle be, nemlig med overbevisning og med hjertet. Gjennom hjertebønnen berører mennesket sjelens vesenskjerne - det guddommelige i seg, som derigjennem blir forsterket, hvorigjennom meget kan gjøres godt og meget holdes på avstand.

Kun gjennom vesenskjernen, gjennom det guddommelige, kan vi oppnå likhet og enhet med det evige Selv. Veien dit går gjennom de i oss eksisterende bevissthetscentra, for de er vårt livs lovmessige utviklingsområder. Slik de er anordnet, er de den åndskraft ved hvilken hjelp vi - i henhold til våre liv - mottar og utsender.

Bønn er henvendelse til HELHETSVESNET - som de fleste kaller GUD. På våre hjemstedsplaneter bedes det svært meget. Vi ber om og om igjen at ALTET, som er vår alles Fader, må fortsette å opplyse oss, slik at vi kan tjene ham/henne og våre brødre og søstre med forsterkede krefter. Slik er vi forenet i bønnen og ber om ALTETS kraft som vil opplyse oss alle.

Hos oss er det ingen kirker som hos dere. Vi vet at konfesjoner eller tro bare splitter. Vi vet at kun gjennom enhet med ALTET og alt eksisterende kan uselviskheten fødes, og gjøre oss sterke, slik at den ene kan bistå den andre.

Når vi på våre hjemstedsplaneter, i byer eller andre steder, som ikke er er lik deres bosetninger, møtes til bønn, så vet vi at det er likesinnede brødre og søstre andre steder, som ber om velsignelse og opplysning, slik at vi kan tjene våre menneskebrødre ennå mer.

Når på denne måte en broder gjennom hjertebønnen blir opplysning til del, da tviler vi ikke; vi lover, priser og takker ALTET og prøver å virkeliggjøre alt som "han", den store All-ene - har åpenbaret for oss, og derigjennom tjene vår neste.

Gjennom opplysnings- og nådegavene fra vår Herre kunne vi konstruere våre romskip utenfor våre solsystemer, i henhold til vårt bevissthetsnivå. Konstruksjonen av disse magnetbølgeryttere ble åpenbaret for oss gjennom det Indre Ord - gjennom ALTETS ånd. Gjennom bønn og henvendelse til ALTET, vår Herre, fikk vi disse opplysninger for å utføre mangt og meget. Gjennom det indre syn så vi likeledes holdeplassen til vårt romfartøy og fikk også tilleggskrefter, for at vi med våre delmaterielle legemer kunne komme oss dit. Også denne åndskraft til konstruksjonen ble oss spesielt tildelt. Våre lovprisninger tok ingen ende. Vi har lovet at alt hva vi gjør, skal være en lovprisning til ALTET. Gjennom lovprisningene finner vi videre muligheter. Gjennom det Indre Ord og gjennom det indre syn erkjente vi at ennå større nådegaver fra ALTET ville bli åpenbaret. Og slik ble det.

Nettopp til den tid da vi ikke lenger visste hvorledes vi skulle gå frem, kom det oppklarende Lys og gav oss dypere erkjennelse mht konstruksjonen av romskipet. Romskipet blir fremstillet på vesentlig mer fortettede planeter enn vår boligplanet er, da vi må tilpasses metallene og svingningstallet til deres solsystem. Mange av dere har hørt fra andre beretninger at det finnes forskjellige konstruksjoner av romskip. Noen er lange, noen ovale, atter andre runde. Bygningsmåten tilsvarer våre brødres nåværende bevissthetsstandard i de forskjellige galakser, som igjen uttrykker deres modenhetsgrad - og den derav gitte erkjennelse.

Som dere nå vet, lever også vi på forskjellige bevissthetsnivåer. Tross dette er vi venner og på ingen måte fiender. Alle hjelper alle. Ingen er misunnelige på andre, til tross for at bevissthetsforskjellene er godt synlige. Vi vet alle om våre utviklingsveier og at menneskeheten, sjelene og også dyreverdenen kan kontaktes direkte over forskjellige bevissthetssvingninger. Erkjennelsesbredden er nettopp blandt menneskene svært forskjellig. Å erkjenne det er også deres oppgave, forat de som har en høyere bevissthet kan bistå dem som ennå strever. Våre forskjellige erkjennelsestrinn fører oss sammen og forbinder oss, til tross for at vi, i henhold til vår åndelige utviklingsstandard, lever på planeter som tilsvarer vårt svingsningstall.

Alle som leser mitt budskap, kan kalle meg Mairidi. Jeg kommer ikke fra deres melkevei, men fra fjerne verdener, fra en høyeresvingende energikilde. Jeg gir dere ikke navnet på vårt planetsystem idag. Det er uviktig for dere. Det er vesentlig at menneskebrødrene erfarer i hvilken kaotisk tilstand de lever - og at vi - brødrene fra Altet - er dere hengivne i kjærlighet.

Vi ber dere: rett dere inn mot Guds - ALTET - og virkeliggjør dette LEVENDES lov - slik at dere - allerede når de store katastrofer begynner - på grunn av deres livsførsel, besitter et høyere svingningstall, og ikke betrakter det kommende som guddommelig gjengjeldelse - men som virkninger av tidligere årsaker, for disse hendelser vil være menneskehetens tidligere sæd.(Virkninger)

Såfremt den øvrige menneskehet - etter at VISDOMMEN NÅ ER INKARNERT - ikke er blitt mer sjelelig moden, så vil det ikke være mulig for oss å berge mange sjeler, fordi også mht telepati må en sjel ha nådd et visst modenhetsnivå, dvs at den må være innstilt på den tilsvarende mottakelse. Derfor forsøker vi også på forskjellige måter, forat menneskeheten kan erkjenne ALTETs levende eksistens.

For dere var det ikke til særlig hjelp om dere fra oss fikk detaljerte forklaringer. Viktig er det at menneskeheten vet at det finnes utenomjordiske eksistenser, som er lysets eller visdommens budbringere, og at også vi menneskelignende brødre er med å yte denne hjelp - jo raskere vil vi selv oppnå gudsbevissthet (kosmisk bevissthet).

Nå spurte en tilhører: Kan vi stille deg spørsmål?

Mairadi: Ja, det kan dere.

Spm.: Du sa at brødre fra Altet med forskjellige bevissthetsgrader er beredt til å hjelpe menneskeheten. I hvilket område av den delmaterielle verden hører du hjemme.

Mairadi: Vi er alle brødre og ser ikke ned på dem som har en lavere bevissthetsstandard. Dypest sett er vi alle like. Såfremt vi akter og elsker hverandre gjensidig, er vi alle søsken på stigen til den evige fullkomne ("hellige") væren. Du har dog spurt meg og jeg svarer deg: jeg er ikke mer og ikke mindre enn alle andre, kun en beskjeden tjener fra et høyere bevissthetstrinn - altså noen trinn høyere. Mitt romskip er en skive, som virker på samme måten som en inkarnert sjel, som katapulterer seg ut av den jordiske/fysiske kropp gjennom et forhøyet svingningstall. Det skivelignende romskip er for oss nå det hurtigste og høystutviklede romfartøy.

Lignende former fantes allerede før Egyptens tid. De da levende mennesker hadde et høyere bevissthetsnivå og holdt kontakt med sine høyere utviklede brødre. Noen av den tids rumglidere landet på denne jord. Våre rumglidere er videreutviklinger av de tidligere romskip.

SPM.: Mange takk for dette svar. Nå har jeg enda et spørsmål. Hos oss er disse romskip sett gjennom mange år. Vi er også kjent med at de har forskjellig form. De utstråler også forskjelligartede lys. Mange mennesker som har sett dem sier at de utstråler farget lys eller også en form for ild. Henger dette sammen med det plan hvorfra rumfarerne kommer. Eller hvordan er disse fenomener å forstå?

Mairadi: Ja, det henger bl.a. sammen med planet, men også med lysinnstrålingen fra solen og dens planeter. I løpet av tiden vil jeg berette mer om vår eksistens og om de forskjellige processer som utspiller seg når vi kommer inn i dette solsystem. Hvis menneskeheten ikke hadde tilegnet seg rom- og tidstenkning, så var dens sjeleøyne opplukket, og dens vidsyn ville la dem erkjenne at vi - med våre skip - stod over dette sted og at jeg befant meg i dette rom. For oss finnes det ikke rom og tidsproblemer. Før mennesket har gjort seg en tanke, er vi igjen i romskipet. Det er ingen utopisk tanke og handling, dette lovbundne levevis blir enhver tildelt som fører et tilsvarende liv. Angående min materialisasjon som strekker over forskjellige svingningsområder, vil jeg fortelle dere etterhvert ( komm: kan altså materialisere kropper i mange plan eller verdener av forskjellig tetthet- eller frekvensgrad. rø).

Hør hva jeg videre vil si dere og tenk over det. Såfremt dere har spørsmål, vil jeg besvare dem, i den grad det er i henhold til ALTETS lov. Deres verden, deres jord og alt hva som lever på den er i stor fare, i uendelig nød. Vi kan erkjenne meget via magnetstrømmene. De viser oss det gjennom forskjellige svingsningstall. Vi erkjenner også via auraene til land og byer og på mennesker og dyr, at store verdensomfattende katastrofer står for døren. Det er som foran et stort uvær; auraene er mørke og ladet med aggressivitet. Utløsningen kommer som ved lyn og torden.

Når vi trenger inn i dette solsystem, benytter vi ganske spesiselle ståler og magnetbølger; ofte blir vi innenfor et systems tiltrekningsområde og venter på de tilpassede magnetbølger. Det gis dager da vi knapt nærmer oss jorden, fordi menneskene i spesielle områder sender ut enorme negative svingninger, som på forskjellige måter påvirker atmosfæren og magnetbølgene.

Spm.: Kan jeg be om to andre informasjoner? Vår presse beretter stadig om mennesker som angivelig har sett romfarere. Den ene sier at brødrene fra Altet har store hoder og ser uformelige ut, andre taler om motsatte fremtoningspreg. Hva er virkeligheten? Har dere forskjellig utseende, alt etter det plan hvorfra dere kommer?

Mairidi: Det står skrevet: Jeg har skapt dere i min lignelse. Da vi alle er barn av ALTET, besitter vi dets åndelige form og bevissthetskjerne - liv. Vi har altså som jordmennesket form, dog ikke samme tetthetsgrad, men en mer finstofflig struktur. Hva mange av dere ser, er som dere har hørt, hjernens reproduksjoner, tolkninger eller meninger. Det finnes også klarsynte mennesker hvis åndelige øyne bare til en viss grad er åpnet. Dette lysorgan svekker dermed det åndelige bilde, og både hjernen og forstanden forvrenger det.

Slike forestillinger projiseres også ut i Den Atmosfæriske Kronikk, og til gitt tid tilbakekalles de av et menneske som er fanget i denne type forestillinger. Vi er hverken dverger eller uanselige vesener. Vi er som dere - ALTETS barn, men er mer utviklede enn menneskene.

SPM.: Mange takk for dette svar. Kanskje et siste spørsmål for idag, hvis det er tillatt. Det er ved flere anledninger berettet at brødre fra Altet har tatt mennesker med i sine romskip, noen for lengere tid, noen for kortere. Disse mennesker forteller også om romskipene. Av og til blir de satt av på andre steder, ofte hundreder av kilometer borte. Er dette i pakt med formålet? Hvilken hensikt har denne medbringning? Gjør dere eventuelt forsøk med dem?

Mairidi: Såfremt en sjel har nådd et høyere utviklingstrinn, kan den ikke annet enn å tjene, for det er kjærlighetsbudet for det åndelige legeme. Nettopp kjærligheten til ALTET blir i en mye sterkere grad innåndet i det åndelige legeme.

Blir en sjel grepet av denne kjærlighetskraft, da kan den ikke annet enn å tjene ALTET og sin neste, for det er dens livsinnhold.

Mange av våre søsken ville hjelpe dere - forbarmet seg - derfor gikk de til inkarnasjon i en jordkledning. I det fysiske område vil de hjelpe til med bønn og gode handlinger med å lette og forkorte menneskenes skjebne. Når en av oss går til jordisk inkarnasjon, da forblir hans delmaterielle (såkalt "eteriske" - r.ø.anm.) - kropp på hans nuværende hjemsted. Dvs at åndskraften - sjelen - forlater legemet, for å fødes inn i en mer fortettet kropp. Den delmaterielle kropp blir forbundet med den "i dypet" dragne sjel. Den er derigjennom i en slags søvnlignende tilstand. (Nettopp dette beskrives i noen kontaktberetninger - f.eks. Channie West' - se omtale på denne nett-base. R.ø.anm.) Sjelen til en broder fra Altet kan etter noen forutbestemte inkarnasjoner dra tilbake til sin delmaterielle kropp. Hvis dette ikke lykkes - fordi denne f.eks. gjennom verdens innfydelse har belastet seg for sterkt - så må også disse sjelene gå den lidelsesfulle renselsesvei. (m.a.o. pådratt seg Jordisk karma som må balanseres eller "sones".  R.ø.anm.).

Den åndelige lov lyder: likt tiltrekker likt. Har den fra oss utgåtte sjel ikke lenger den svingningsgrad, dvs. tilstrekkelig magnetiseringkraft og retning så den kan bli tiltrukket av våre verdener og sin delmaterielle kropp, så må den gå renselsesveien med hjelp av verdenslærerenes gjenløsningskraft. Den i søvntilstand liggende delmaterielle kropp, vil da oppløses.

Det er lovmessig at vi bør støtte våre brødre, så lenge de har vår svingningsgrad. Derfor mottar vi deres sjeler, når deres jordiske kropp er i søvn, i henhold til ALTETS lov. Under søvnen gir vi dem fornyet sjelskraft og hjelp, men også åndelig viden. Slik forholder det seg også med dere vanlige mennesker, når en sjel forbundet med kroppen gjennom sølvstrengen ("das Odband") - under den nattlige søvn går til høyere verdener i henhold til sin modenhetsgrad, for å se seg om, og hente inntrykk - nye åndskrefter til seg. Såfremt denne sjelereise ikke utføres mot lovene, er det ved deres side en åndelig følgesvenn ("skytsengel"-rø), som beskytter og underviser dere i deres åndelige legemer.

De inkarnerte brødre fra Altet løper derigjennom en stor risiko, da deres delmaterielle legeme, som sagt, forfaller hvis deres sjel i det jordiske legeme belaster seg for sterkt. Kjærligheten til nesten driver dog sjelene. Slik har hver eneste oppvekte og opplyste sin overdratte kjærlighetsvilje fra ALTETS ånd, som vi alle kjenner som Den Store Kjærlighet. Som de med glede og takknemlighet forsøker å oppfylle.

Også vi er begrensede og kan ved vår utgang (fra de delmaterielle eller kosmiske verdener) ikke overskue om vi vil komme tilbake eller om vi blir hengende fast i jordiske virkninger eller "karma". På lignende vis forholder det seg med de rene åndevesener, englene, som går frivillig til inkarnasjon i jordkledning. Heller ikke de vet nøyaktig når de vil finne tilbake til det fulle og rene kjærlighetstilstand eller "Allfaderbevisstheten".

På deres planet kan mennesker bli tatt med av stjernebrødre på korte reiser. De prøver dem hvor langt deres telepatiske evner rekker. Dvs. de eksperimenterer, idet de måler sine telepatiske krefter på et "utvalgt" menneske. De prøver inntil hvilken belastningsgrad sjelen ennå reagerer på telepati, og hvor lenge de kan holde de forskjellige menneskelegemer i de høyre og sterkere strålingsfelteter i romskipet. Dog sørger de for at de kommer hjem uten skade. Også denne hjelp utfører de ved hjelp av telepati.

Vi vet at enkelte mennesker hevder at vi er aggressive og at vi bl.a. tvinger deres fly til å lande. Dette er imidlertid ikke slik som menneskene tenker seg det. Menneskene er ikke fri for frykt, og ser en fare i alt som ikke kommer ut av det tenkte tredimensjoneale rom. Slik er denne forestilling om at vi er aggressive faktisk utledet av menneskenes fantasi og frykt.

Ethvert vesen som har sterke guddommelige krefter, er åndelig høyere utviklet. Her tenker jeg ikke på de avdøde, av hvilke flere beleirer og omringer dere mennesker (fra de sk lavere astrale plan). De har ikke fullmodne sjelelige krefter og øver derigjennom stor innflydelse på dere.

Denne kraft og makt blir de tildelt gjennom dere selv, fordi dere har begitt dere ut på veien til selvdyrkelse og egoisme, på hvilken også de må vandre så lenge at de ikke likens vandrer inn på uselviskhetens vei.

Dessuten tvinger vi ikke deres piloter til landing, ved å blende dem eller tilsvarende. Når et fly nærmer seg vår glidestråle da kan det hende at piloten blir blendet av roterende metallskiver (felt?) på vårt romskip. Vi gjør imidlertid ikke noe menneske noe ondt, tvertimot, vi vil hjelpe. Også disse fenomener kan kun "blende" pilotene så lenge som de er beheftet med negative tanker. Dere mennesker har enda ikke erkjent den store kraft i følelser og tanker.

Så snart vi alle - brødre fra Altet - og dere mennesker, tenker uselvisk i henhold til loven, forandrer vi straks vår kroppsstruktur, inklusive de åndelige og fysiske øyne, hvorigjennom vi retter oss mot ting, former og farver, som da straks tjener oss.

Dersom deres piloter behersket denne lovmessighet, så kunne vi i fellesskap møtes på en ledestråle og vise oss gjensidig som venner. Angsten og frykten utgår fra dere uvitende, selvorienterte mennesker. Derfor kan dere ikke leve i fred med deres neste. Hvorfor blir menneskene redde når de møter noe som de ikke kjenner og er fremmed for? Bare fordi de tror at de er de eneste vesener i dette store hele.

Sålenge dere frykter for hverandre og betrakter en broder som en fare for dere selv og deres gods, er dere ennå langt borte fra å erkjenne helheten. Hele Universet er belivet og fylt av utenomjordiske eksistenser. Ingen planet er ubebodd, bortsett fra "den speisenden Sternen"(muligvis i betydningen de kollapsede stjerner eller de sk sorte hull). Overalt befinner seg vesener, som lever i sine egne svingningsområder, inntil de har utviklet seg videre og streber mot høyere verdener, eller atter går til inkarnasjon.

Omkring dere er både lysvesener og mørkevesener. Dere mennesker kan bare ikke se dem, fordi deres begrensede tanker ikke kan kontakte disse svingningsområder. Alt foregår lovmessig og avledes av lidenskapene. Såfremt mennesket tror at det er det eneste vesen i Altet, og at der ikke finnes noen usynlige vesener, så føler det seg også alene. Denne tro på å være enestående er kun fantasi. Realiteten er anderledes. Denne tankegang stenger av for menneskenes gjennemskuen av materien og dermed for vidsynet. Gjennom denne innskrenkede tenkning, ble også tiden og rommet "dannet" eller konstruert, de tre dimensjoner, som i virkeligheten ikke eksisterer annet enn som tunge, trege, frekvensmønstere. De eksisterer bare i deres begrensede forestillingsverden. Denne tankegang har jordmennesker som i årmillioner har omgitt seg med sitt eget tankegods - selv frembragt. Vi kaller denne åndens mest fortettede kappe for (jord-)mennesker.

Vi ville fryde oss hvis vi kunne komme våre menneskebrødre nærmere og kunne tre i forsterket og mer utstrakt kontakt med dem. De færreste mennesker vil dog høre på oss. Flertallet av mennesker er så sterkt beskjeftiget med seg selv, og har knapt tid til å tenke over seg selv, og langt mindre å tenke på utenomjordiske brødre.

Deres videnskapsmenn i sin grove kledning ville være så overmodige å behandle oss som forsøksobjekter, hvis vi ville fortette oss i forhold til det rent materielle plan. Det gir vi oss ikke ut på. Vi vil advare og hjelpe dere mennesker. Vår øyeblikkelige oppgave er å innstille oss på deres planet, å prøve de telepatiske krefter og å prøve hvor omfattende menneskene kan tales til gjennom disse. Det vil si: vi prøver de telepatiske krefter for å erkjenne hvor høy den "sjelelige belastning" til et menneske må være, før det ikke lenger reagerer på telepati.

Fremfor alt vil vi utstråle kjærlighet og be menneskene om å rette seg mot ALTET, vår Herre. For bare mennesket selv, ingen andre, kan forhindre en enda større ulykke, for alt beror på årsak og virkning. Vi kan nå bare advare dere mht. den kommende tid, og forberede dere på en mulig bergningsaksjon.

Vi kan bare nå fram til noen av våre stjernebrødre over telepati og oppfordre dem til å gi dette tankegods videre, på det at menneskeheten fortsetter å be, og forsøker å omstemme statsmenn og videnskapsmenn gjennom bønn og forstandig tale, slik at mange av dem endelig erkjenner, hva sant liv i flere dimensjoner betyr.

Vi styrer våre romskip over magnetstrømmene og planetenes elliptiske baner, for alt beror på gravitasjon. Overalt er det gravitasjonsfelter, gjennom hvilke vi opplader både oss selv og våre romskip med energi. Men derom vil jeg berette en annen gang.

Brødrene på romskipet, vi er tilsammen tre, ønsker dere Herrens kraft og Mesterens kjærlighet, på det at dere kan fornemme dem og nå ALTETS bevissthet, slik at vi alle atter kan forenes. Fred være med dere, ALTET beskytte dere.

 

 

Tredje kontakt: LYSETS fred være med dere! Våre delmaterielle legemer er elastiske. De befinner seg i en annen aggregattilstand. Vår åndelige utvikling er forskjellig alt etter bevissthetsgrad. Bostedsplanetene til oss menneskelignende vesener, som befinner seg i nærheten av dette jordens solsystem, er mer fortettede enn de fjernere planeter. Tilsvarende er også tetthetgraden til våre brødres legemer. For boligplanetenes struktur er den samme som de delmaterielle legmers struktur og svingning. Deres viden tilsvarer også deres bevissthetsgrad. (Tetthetsgraden er kun et gitt atomart svingningsmønster som de bestemte partikler - som også kun er av bølge eller frekvensnatur - svinger eller vibrerer med. rø-anm).

På deres jord finnes det mange forskjellige åpenbaringer. Det kommer av at alle har forskjellig bevissthetsnivå. Derfor er det også lett for vesener i de hinsidige riker å finne et instrument som er tilpasset deres egen bevissthet. Så vel for den guddommelige, som for de lavere budskaper - for telepati lyder loven: Jo renere og jo mer gudshengiven sjel og menneske er, desto høyere åndsgaver kan sjel eller menneske motta. Dessverre må de åndelige gaver, samt budskaper fra lavere svingende verdener og tankekraft (telepati) oversettes. Dvs at språket til de utenomjordiske eksistenser må kles i deres egne ord og vendinger slik at dere kan forstå dem.

Våre krefter er guddommelige krefter, som vi med takknemlighet anvender i henhold til ALTETS lover. Vi kommer ikke for å inngi dere frykt, men vi er beredt til å tjene mennesker og hverandre, og etterfølge de Guddommelige veiledninger som Kristus ga i sin undervisning for totusen år siden. Samtlige brødre fra verdensrommet, som har erkjent den svære byrde som deres Mester bar for mennesker og sjeler, har slått seg sammen for å bistå ham.

Deres nysgjerrighet mht det utenomjordiske liv er ikke lovmessig, men menneskelig. Den er basert på uvitenhet. Denne menneskelige impuls tjener dere ikke, den vanskeliggjør forbindelsen med oss. Nysgjerrighet adskiller og binder. Erkjent åndelig liv, som også virkeliggjøres, skaper enhets-, og derigjennom frihetstanker. Når dere anerkjenner ALTETS skapelseslov som en evig bestående makt, faller alle laster, all frykt og alle skjebneslag fra dere. Den universelle ånd som åpenbarerer det sanne og befriende liv, gjør alle sine barn lykkelige.

Såsnart den menneskelige struktur forfines gjennom forsterket innflytning av guddommelig ånd, kan menneskeheten tre i forbindelse med andre livsformer. Alle av dere har som en kostbar gave den drivende kraft fra det evig hellige liv. Da også dere er ALTETS barn, så kan også dere tre i kontakt med Allkraften, med ALTET. Sjelens allkraft er Allånden, som beliver oss alle. Med den all-ene, vil vi bli ett, atter å bli ett med helheten.

Som dere har hørt har vi satt oss som mål å forfine våre legemer og våre verdener og heve dem opp i den evige åndelige struktur. Også menneskeheten fikk muliggjort denne evolusjon gjennom sin mester Jesus Christus. Riktignok har menneskeheten ikke erkjent denne store ALTETS nåde. Derfor lever den ennå i mørke og uvitenhet.

 Mennesket ser lengselsfullt mot stjernene. Det puster dybt og sukker tungt, når det hører om avstandene. Deres begrensede tanker skapte tiden, rommet, lysårene, som for et finstofflig legeme ikke eksisterer. Ordet begrensning betyr innsnevring. Og det som innsnevrer seg skaper andre værensformer. Lyset som dere mennesker angir ved mål, er umålbar eterkraft som kun et eterlegeme eller et gudemenneske kan anvende.

Denne eterkraft flyter i forskjellige baner og skaper forskjellige lysspektre, som utløser bestemte resonanser i eterlegemet - som består av åndelige atomer. Dvs. at de fra eterlegemet kontaktede lysspektra utløser skapelse i atomene og svingninger i eterlegemene, som deretter skaper en forbindelse mellom planetene, eller mellom forskjellige himmelske plan. På denne av oss anropte eterstråle glir* vi fra den ene til den andre planet. det skjer uten bruk av tid og rom, da eteren bærer, beliver og leder.
        *glider på magnetbølge-banene som gjennomkrysser galaksen og som alle planeter   er forbundet med  - se illustrasjoner ca nesten halvveis ned på             http://rune.galactic.to/channie2.html
eller i boken
  UFOCONTACT FROM PLANET KOLDAS

Menneskene anerkjenner ikke lenger disse lovmessigheter, som også beror på et magnetisk grunnlag. Alle rene vesener er i grunnen energilegemer, som er ett med kosmos. Derfor finnes det for dem hverken tid eller rom, uten at de skaper tid og rom, idet de tenker og handler mot loven. (Dette kan virke uforståelig for oss jordmennesker som er så vant til å oppfatte den ytre fysiske verden som fast og absolutt. R.Ø.anm.)

Om det er ALTETS tale, det indre ords tale eller det er tale fra sjeler fra forskjellige svingningsplan via telepati; alt føres gjennom eteren og bæres av svingninger og magnetisme. Enhver fornemmelse - enhver tanke, ethvert ord og enhver handling magnetiseres og kan også manifesteres som et lyssignal. Det dere mennesker fornemmer, tenker, føler og gjør, blir likeledes straks magnetisert. Ethvert tanke- og handlingsmønster er retningsbestemt og likt en bumerang, som kommer tilbake til dere selv såvel med godt som med mindre godt. (Avhengig av hva som ble utsendt. R.Ø.anm.) Såsnart dere føler, kan dere allerede motta, for i virkeligheten er alt tid- og romløst.

Du til hvem jeg taler, har i løpet av dagen ofte tenkt på meg. Du følte min lysstråle, som jeg stadig har sendt deg, for jeg ville gjøre deg oppmerksom på meg.

Våre legemer er fleksible, som jeg sa i begynnelsen, enskjønt de viser en delvis fortetning. Også funksjonsbærerne i våre legemer er ikke lik menneskenes organer. Vi har hverken en ryggsøyle / knokkelgrind eller et vev, for disse oppstår bare gjennom en enorm fortettelse, for at de store organer skal ha et støttepunkt. Når dere setter en motor som ikke har noen forankring, i bevegelse, så vet dere selv hva som kan skje. Det samme gjelder for menneskene. Da menneskemotoren tiltok i volum overfor sjelen, måtte det dannes en grind, som bestod av jordens mineraler. Slik som jorden ved hjelp av sand, jord og sten antok sin bestemte form, slik dannet også knokkelgrinden seg, slik at de tunge organer fikk sin støtte og kroppen kunne holdes oppreist.

Disse fortetninger er resultatet av de nedadrettede (lengselen mot materien/ tyngden)"negative" tanke- og handlingsmønstere. Gjennom dette ble den evige bestående åndskraft i vesenarten jordmenneske redusert, dvs åndskraften ble stadig mer latent, idet den ikke ble "påkalt" (eller ønsket og fokusert - R.Ø.anm.) av det mot stadig sterkere fortetning vandrende åndsvesen.

Vår delmaterielle bengrind består ikke av knokler som hos menneskene, men mer av knokkelmarg eller bedre sagt: av knokkelmasse som er helt flexibel. Våre organer består ikke av celler, men av en art blærer, i hvilke den kosmiske energi er lagret. Våre energilegemer som også bærer i seg sjelen, er i stadig vekselvirkning med kosmos. Vår sjel er dog ikke så forminsket som jordmenneskenes. I denne type blærestruktur flyter kun så meget åndskraft inn, som vi i henhold til vår bevissthet kan aktivere. Våre legemers aktivitet og struktur avhenger også av vår livsførsel.

Nå vil jeg forklare deg våre legemer litt nærmere: dere vet at skyer består av utallige dråper. I alle disse vanndråper er et mangfoldig liv. Også skyene er avhengig av strømningene og spenningen i luften. Deres utladning følger de materielle lover. Våre legemer består av delmaterielle dråper, som slett ikke er uformelige som en sky, men likesom deres menneskeform er skapt i ALTETS billede. I disse delmaterielle dråper flyter stadig åndskraft inn. Jo mer vi holder oss til ALTETS lov og oppfyller kjærlighetens lov, desto mer åndskrefter mottar vi. Gjennom et gudvillet liv blir våre delmaterielle legemer stadig mer strålende, da de mottar en høyere intensitet av åndskraft.

Så snart disse blærer eller dråper oppløser seg gjennom åndspåvirkning - og går over i en høyere aggregattilstand, trer sjelelegemet mer i aksjon. Dette fører igjen til dematerialisering. Vi kaster altså ikke legemet av oss slik sjelen gjør med det menneskelige legeme. Våre fleksible legemer består, som dere nå har hørt, av forsterket åndskraft, og kan forvandles gjennom anvendelse av ALTETS lov - fra den ene til den andre aggregattilstand. På denne måte finner en lovmessig evolusjon sted, hvorigjennom vi blir lysere og lysere fra trinn til trinn.

Våre delmaterielle legemer, kalt menneskelignende legemer, er - når vi beveger oss i de fullmaterielle rom, i en beskyttelseskappe. Denne kappe forandrer seg fra et solsystem til et annet, da dette romantrekk består av et magnetisk hylster og fremtrer i strålebunter. Disse innstiller seg på den angjeldende planets magnetisme. Dvs vi befinner oss i en strålekappe som fortetter og former seg alt etter angjeldende planets eller solsysstems svingningsgrad eller fortetning.

På lignende vis er det også med våre romskip. Også disse tilpasser seg svingningsmønsteret på de angjeldende planeter. Dere har hørt at samtlige legemer er magnetiske, og derved tiltrekker seg sin egen svingningsgrad. For i vårt område gjelder - som i de rent åndelige riker - denne loven: likt tiltrekker likt. Derfor er også våre romskip slik konstruert at alle tilstedeværende metaller gjennom rotasjon kan bringes til å svinge i samme takt som de angjeldende planeter, hvorigjennom der oppstår en vekselvirkning via magnetfeltene. Gjennom denne tilpasning kan vi så begi oss ut på de tilsvarende magnetbaner.

Den menneskelige sjel blir formørket gjennom negative tanker og handlinger, derfor er også det menneskelige legeme tungt og tregt. Så snart et gudhengivent menneske renser sin sjel, blir han mer bevegelig både fysisk og psykisk. En sjels formørkelse skjer gjennom en lavere svingningsgrad, som gjør menneske og sjel immun mot høyere svingninger. Disse lavere svingninger preget den menneskelige ånd etter at det er ble slik at det identifiserte seg med materien. På lignende måte, men bevisst og i henhold til Loven, omhyller vi oss tilsvarende med våre høyere svingninger, som er virksomme i det solsystem vi trenger inn i. De danner således vår strålekappe, med hvilken vi kan nærme oss menneskene.

Kjære brødre og søstre, dere kan nå stille spørsmål, for også gjennom dialog kan dere komme til dypere erkjennelse, som ikke bare kommer dere tilgode, men også alle andre søkende brødre.

Spm.: Hvilke er de viktigste åndelige lover som dere lever etter?

Mairidi: De åndelige lover er de kosmiske lover. De har gyldighet i all evighet. Disse evig bestående og faste lover gjelder for alle skapninger. Disse skulle også aktes av menneskeheten, for å oppnå forfinelse og lignelse med Gudsbevisstheten.

Se, deres sjeler må avstemmes etter Gudsbevisstheten. Først da vil dere komme i høyere svingning. Når sjelen har nådd en viss modenhetsgrad, vil den mer og mer rette seg inn mot den evig bestående guddommelige lov.

Også våre legemer er formet i henhold til våre åndelige liv og vår bevissthet. Vi kan også si at våre liv fullbyrder seg ifølge vårt bevissthetsnivå. Som dere nå har erkjent, trenger også vi åndelig modning og utvikling.

Dere har hørt at vi streber etter å utvikle vårt solsystem. Derfor overfører vi en stor del av vår utviklingskraft til dette planetsystem. Det er mulig fordi alt beror på energi.

Spm.: Mairidi, er dere også underlagt tid og rom?

Mairidi: Vi mer er underlagt tiden enn rommet. Vi lever gjennom vår energiavgivelse ikke i den absolutte "allfaderbevissthet"(sannsynligvis betyr dette "supererkosmisk bevissthet" jf. Martinus' symbol 33. R.Ø.anm.), derfor er vi ennå bundet til visse områder.

I de evig rene verdener kan vi bare oppholde oss til bestemte lystider. Det er mulig når urcentralsolen overfører forsterkede lyskrefter til vårt solsystem, og dermed også til oss. Dette skjer i æoncykluser.

Uten videre kan vi dog trenge inn i dypere skikt, som ligger under vår svingningsgrad. Derfor er vi også romlig noe bundne, men ikke tidsmessig bundet slik som dere, uten når vi trenger inn i deres områder.

Dere mennesker har selv pådratt dere den nuværende tilstand. Den oppstår gjennom romlig tenkning, syn og handling, hvorigjennom de tre dimensjoner, som kun eksisterer i deres forestilling, har oppstått. (Kommentar: Dette er en forenklet beskrivelse - for vesenets binding til den tunge materie er en virkning av lengselsenergier som det samme vesen utløste i fjern fortid - som en nødvendighet for å skape en trengende eller nødvendig kontrast til den mettelses-tilstand som det dengang opplevde i de høyeste lysriker. Dette ut fra de overbyggende analyser som Martinus har gitt i sin omfattende kosmologi. Se evt. "fra LIVETS BOG" på denne samme nettside. R.Ø.anm.)

Menneskene innretter seg ikke etter ALTETS lover eller de kosmiske lover, men etter menneskelige oppfinnelser, som for største del ikke er basert på ALTETS faste lover. Lovmessig tenkning vil si å anerkjenne ALTETS kjærlighet som det sanne, evig bestående, og søke å virkeliggjøre denne.

 

Mange av dere vet ikke engang at alt som lever ER underlagt ALTETS lov. Såfremt dere handler mot dyre- og planteriket, idet dere dreper dyr og hugger ned trær som ennå står i saft, forandrer dere strålingsloven for denne jord, og dermed den økologiske balanse, hvilket igjen vil si at dere støter an mot LIVS-ALTETS lov.

Gjennom for mye fisk- og kjøtternæring, gjennom altfor meget dyrisk føde, forstyrrer dere likevekten i kroppen og forandrer dermed de i mennesket eksisterende magnetiske felter. Det vil si at kropps- og sjelsstrukturene forandrer seg, da alt beror på svingning.

All materie består av svingninger, og følgelig av et stort antall atomer som i særlig grad blir påvirket av den kosmiske stråling. Når altså mennesket griper inn i de lovmessige svingninger, ved at det tenker og handler mot lovene, så forandrer det frekvensene og svingningene; dvs. mennesket nedtransformerer de høye krefter hvorigjennom forandrede livsformer opptrer.

Såvel i dyreriket som i naturrikene er den lovmessige balanse ikke mer tilstede, fordi menneskene ikke handler etter ALTETS lover. Når jeg f.eks. tenker på deres spisevaner, så må jeg si: Menneskene er ennå fjernt fra det som kun er mulig å oppnå gjennom å følge ALTETS lover. Vi - på våre hjemplaneter - tar f.eks. kun til oss næring, når solen har nådd et visst punkt, dvs. når de første vekkelsesstråler - det er bestemte livsstråler - berører vårt bosted. Vi inntar kun lite, men mat ladet med høy livsenenergi. Denne næring kommer fra åndens levende kilder. Vi ernærer oss av de livsformer som ALTETS lov byr oss, men aldri av død næring, dvs. av kjøtt og lignende produkter. Drap er en av de verste forbrytelser, også overfor dyreriket.

I våre riker er der ikke noen mørk natt, og heller ingen slike lysløse dager som på jorden. Om enn menneskene taler om sollyset og benevner dagen som dag, så er det bare grått i grått etter våre oppfatninger. Våre bostedsplaneter trenger ingen beskyttelseskappe slik som deres. Fra forskjellige lyskilder trenger de opplysende stråler inn i vårt system, dvs flere soler reflekterer sitt lys i vårt system, avstemt etter våre svingningsområder.

Bare menneskeheten og deres planet trenger strålingsbeskyttelsen fra atmosfæren, fordi menneskene og deres planet oppviser den høyeste grad av fortetning. Deres boplanet kan ikke tilpasse seg til noen høyere lyskilder, da dens utstråling ikke ligner noen høyere utstråling.

Også vår bostedsplanet hører til en sol, som vi innretter oss mot, enskjønt også andre soler gjenspeiler seg i vårt system. Solen er også livgiveren for de materielle former. Hvis menneskeheten ble ett med ALTET, så behøvde den ikke å beskatte jorden, da solen i forbindelse med planetene frembringer alle nødvendige energier. For å nyttiggjøre seg denne kilde trengs det fremfor alt en renset atmosfære og en absolutt innstilling av boplaneten på solen og det åndelige.

Da dette ikke skjer pga menneskenes utilstrekkelighet og uvitenhet, griper menneskene inn i naturlovene, slår vilt omkring seg og berøver seg tilsist alle oppbyggende energier, hvorigjennom de vesentlig raskere ødelegger sitt jordiske liv.

Hvis menneskene ville nøye seg med den næring, som jorden skjenker gjennom åndens kraft, solen og planetene, så kunne både deres legemer og deres sjeler tilfriskne, idet begge legemer, det jordiske og det åndelige ville motta tilstrekkelig åndskraft.

Sålenge et menneske ernærer seg med død næring, med meget kjøtt og fisk og andre dyriske produkter, blir han sjelelig tilbakestående.

 

Spm.: Mairidi, hva bruker dere til mat? Du taler om levende føde.

Mairidi: Vi tilbereder vår føde av planter. Hovedsakelig består den dog av frukt. Blant plantene velger vi dog omhyggelig ut. Vi legger vekt på plukketid og modenhetsgrad. For også plantene er, slik som alle livsformer, bærere av åndelig liv. De gir til bestemte lystider sine livgivende substanser til de høyere lysformer, dvs til ALTETS barn. Først når vi ser at de er modne og gjerne gir av det frembragte, bereder vi derav vår næring.

Vi oppheter dem ikke og koker dem ikke slik som dere, vi skader ikke den fruktbare livskraft. (Dette er helt på linje med hva Martinus skriver i sin bok "den ideelle føde" R.Ø.anm. ).

Fruktene lar vi være så lenge på trærne til de, som manna, faller ned. Vi dyrker våre haver og våre åkre ved en bestemt planetinnstråling, fordi spesielle kosmiske stråler bereder jorden, og bringer frøene raskt til å spire. Vi erkjenner og anerkjenner den ren-åndelige-kosmiske stråling med vår planetstråling, som ennå fremviser en delvis fortetning. Grønnsaker dyrkes bare i liten grad. Vi forsøker stort sett å ernære oss av frukter, som henger på livets tre, da trær og busker er større energigivere. (Dette antyder at denne Mairidis sivilisasjon utviklingsmessig tilhører henimot midtre del av det riktige menneskerike med Martinus terminologi. R.Ø.anm.)

Våre planter og fruktsorter består av helt andre svingsgrader og har intet til felles med den jordiske plantestruktur. Alt hva vi mottar er tilpasset vår svingningsgrad. Også menneskeheten lever og mottar i henhold til sin selvskapte svingningsgrad, det som tillates av skaperguden (altså gud i hver enkelt - rø), for ethvert uferdig vesen bringes til erkjennelse og virkeliggjørelse gjennom sine selvskapte livsformer. Kun på denne måte utvides bevisstheten, hvorigjennom den kan heve seg til stadig høyere former.

Spm.: Må dere sove, eller kan dere alltid være våkne.

Mairidi: Overveiende er det legemet som hviler. Også vi har vår arbeids- og hviletid. Det finnes faser i hvilket vår sol reflekterer bestemte lysspektre, da er det sovetid for oss. I denne korte lysfattige tid mottar vi riktignok lyskrefter fra de rent åndelige verdener, vi kan også kalle dem "odkräfte". Forholdet mellom dag og natt måles hos dere i timer. Hos oss kan den solfattige tid vare ca 8-14 lysdager. Disse kan ikke sammenlignes med deres dager. Etter denne lysfattige tid, i hvilken vi sover, er vi igjen fullt åndelig aktive. I den øvrige rytme hviler kun våre legemer, dog er de fortsatt forbundet med lysverdenene, for arbeid og hvile er to forskjellige svingningsområder.

 

Spm.: Hvordan går deres arbeid for seg?

Mairidi: Vårt arbeid er ikke det strenge, hårde arbeid, slik som menneskeheten må utføre det. Hverken våre åndelige legemer - eller vår planet er så tung og fortettet som menneskenes legemer og deres jord. Arbeidet retter seg mot alle materielle og delmaterielle områder alt etter deres fortetningsgrad og i henhold til vårt bevissthetsnivå.

Som våre barn undervises i forskjellige fagområder, så blir de også utdannet i kosmiske skoler, og gjort oppmerksom på de kosmiske livslover og undervist i disse. Vi legger spesiell vekt på dette, for det kosmiske liv er vårt liv, og i tillegg som jeg før har fortalt, har vi satt oss som oppgave å bringe vårt solsystem med inn i de rent åndelige områder. I dette medvirker også våre barn. Det skal være avhengig av vår egen flid, idet vi vil tjene ALTET. (Som det fremgår av dette - lever disse i en naturlig lengsel etter Å TJENE SIN NESTE - SOM ER LIKE STERK PÅ DISSE UTVIKLINGSTRINN SOM LENGSELSEN ETTER Å TJENE SEG SELV ER HER PÅ JORDEN. rø)

Gjennom våre feiltrinn. dvs. gjennom tenkning mot (livs)loven, har vi påført oss selv mye lidelse, og fremfor alt beredt vår Far- og Skapergud mye sorg. Enhver god far bærer omsorg for sine barn.

Du spør deg kanskje nå hvorledes barna skapes hos oss? Jeg kan fortelle at dette også skjer i henhold til den kosmiske stråling. Mange av dere vet at månen, i forbindelse med solen, kan bevirke meget. Slik innretter vi oss også vår avl etter stjernebildene. Det er en helt annen forbindelse mellom kvinne og mann enn på jorden. Ved denne nådeforbindelse legger vi stor vekt på ALTETS lov. Vi er meget nøye med ikke å så noe urent da vi heller ikke ønsker å høste noe urent. Våre barns sjeler er født inn fra delmaterielle søsken, som har utviklet seg ut over sitt tidligere bevissthetsnivå, og som i en senere inkarnasjon eventuelt vil gå over i et høyere svingningsnivå. Også hos oss finnes evolusjonen, riktignok på høyere bevissthetsplan.

Våre sjeler avstøter ikke legemet, det blir dematerialisert, idet vår fortettede substans går over i en høyere aggregat tilstand. (Det etterlates altså ingen lik. R.Ø.anm.)

Når f.eks. et menneskelignende vesen dematerialiseres - for også vi er underlagt de kosmiske lover - så kan sjelen, såfremt den har nådd en høyere kosmisk modenhetsgrad, fødes inn i et høyeresvingende energilegeme.

Avlingen skjer i henhold til vårt bevissthetsnivå, likeså gjennom forbindelsen mellom to mennesker, som avler kroppsstrukturen. Riktignok oppstår et subtilt legeme, som omslutter den ankommende sjel sart og fint. Den har ingen tilpasningsvansker slik som de jordiske barn. Hos oss er denne fødselsmåte en evolusjonsmåte, dvs den sart omsluttede sjel har nådd et høyere bevisssthetsnivå og er dermed inntrått i et ennå subtilere legeme.

Menneskesjelen går gjenløsningsstien via renselsesområdene (tror de med dette uttrykk mener de grovfysiske plan der det finnes mye motstand/mørke/lideles - slik som nettopp på Jorden - for å vekke og utvikle bevisstheten. rø). Vi går ALTETs vei uten gjenløsning, fordi vi med vår allerede forfinede kroppsstruktur ikke behøver skyvekraften fra deres mester.

Våre kvinner bestyrer likeså husholdningen. Vi lever ikke så sammentrengt som dere på jorden. Våre boliger er tilpasset vår struktur og ligger fjernt fra hverandre. Våre hus er omrammet av haver. Vi avgrenser ikke våre boområder med hekker, murer eller gjerder, fordi vi derved avgrenser vårt territorium. Det er ikke i henhold til loven og vitner om ukyndighet og splittelse. Vi virkeliggjør det deres mester har lært dere - nemlig enhet og broderskap. Enskjønt det hos oss, som på jorden, finnes flere familier, lever vi som brødre og søstre, og streber gjennom livserkjennelsen etter allkjærlighet og enhet, for vi er alle barn av den allerhøyeste, som gjennom en tilpasset utvikling vil overgå i livets høyeste åndelige kraft.

 

Spm.: Mairidi, har dere også dyr, som bidrar til å lette arbeidet. Betjenes dere også av teknikk?

Svar: Vet dere ikke, at alle vesener er fri? Vi ville aldri spenne et dyr foran noen vogn eller leie det i bånd, også det er mot loven, og frihetsberøvende.

Vi benytter oss av teknikken, dvs kraften og makten i lovmessig tenkning. Det meste skapes ved hjelp av tankekraft. Naturligvis arbeider vi også med kroppen, med hendene, men i det store og hele skaper vi meget ved tankekraft. Tankekraften er vårt liv. Menneskene har ennå ikke oppdaget hvilken kraft og makt det er i tankene. Om de ville påkalle denne kraft etter den åndelige lov, så ville det ikke lenger være tre dimensjoner, som begrenser menneskene og stenger dem inne.

Gjennom den rom- og tidsavhengighet som menneskene skapte seg ved falske tanker og handlinger, kom de til å tro at alt hva de ser, føler, lukter og smaker og kan berøre, er faktiske ting, er uoverskuelige realiteter.

Denne oppfatning er falsk, fordi alt av jordisk skapte ting allerede fra sin begynnelse er underlagt forfallet. Alt det mennesket betrakter som virkelig og stofflig, altså alt det materielle - består av en underordnet, lavere svingning.

Vi tenker og handler ut fra de guddommelige lover, derfor beror vår virksomhet hovedsakelig på tankekraft. Naturligvis må vi også gjøre meget med hendene, dvs med kroppslig kraft - men noe tungarbeid slik som hos dere, finnes ikke hos oss.

Vår kroppsstruktur er tilpasset vår planet, slik som deres er tilpasset deres planet. Dere mennesker handler mot ALTETS lover, for deres aktiviteter er ikke basert på det lovbundne universums natur og egenskaper. Menneskenes vanemessige adferd er gjennom deres tenkning så innsnevret at de ikke lenger erkjenner sine åndelige muligheter og derfor heller ikke lenger kan anvende dem. Guddomsgnisten i sjelen blir derfor vidtgående latent, fordi den ikke lenger aktiveres gjennom et tilsvarende kosmisk liv.

Menneskene benytter ikke universets lover. Disse guddommelige krefter blir kun aktive i menneskene når de tenker og handler fredelig, når de ikke lenger er fremmede overfor andre, men anerkjenner sin neste som sin bror, når det ikke avgrenser sitt territorium, og kaller det som det selv har frembragt for sitt eget. Når dere oppløser konfesjoner og grenser og rekker hverandre hånden i broderlighet, når kjærlighet blir livsinnholdet istedenfor hat, vennskap istedenfor fiendskap, broderlighet istedenfor intellektuell streben og given istedenfor krav - da vil den guddommelige lovmessighet vise seg i sjelen, og deres struktur og alt det skapte vil forfines og forvandles.

Når vi oppretter bosteder tar vi hensyn til strålingsloven. Såfremt der kommer tilstrekkelig energi gjennom den kosmiske innstråling i de bestemte områder, hever vi planetoverflaten ved hjelp av tankekraft, for å skape et bosted. Gjennom tankekraft og handarbeid former vi så den hevede masse. Hermed tenker jeg på en vulkan. Når overskytende energier frigjøres, hever stenen seg. Hos oss går det rolig og lovmessig for seg. Til tross for dette kan sammenligningen benyttes. Den fremkomne, høyenergetiske masse blir så formet gjennom tankekraft og handarbeide. Såsnart planetkonstellasjonene forandrer seg, normaliseres energiflommen, hvorigjennom den hevede masse avkjøles og beholder sin form.

Enhver av oss har - som også mange mennesker, spesielle ferdigheter. Den ene kan byggekunst, den andre har gartnerferdighet, atter en annen pedagogisk evne, eller evne til å pleie dyreriket. Dyrene er også ALTETS skapninger som gjerne er sammen med oss. Også de legger etter en bestemt tid sine legemer av og går over i de guddommelige områder. De blir da bistått av menneskelignende vesener.

Det finnes store rom, i hvilke begavede brødre og søstre kommer sammen for å lave klær, smykker og forskjellige gjenstander. Disse blir ikke solgt for å gjøre forretning, eller for å drive handel. Å, nei. Hva den ene trenger det får han av den andre. Således har enhver av oss en spesiell oppgave til det beste for sin neste.

Vi forandrer ikke de kosmiske lovmessigheter. Når vi tjener den kosmiske lov, så tjener den også oss, i henhold til vår struktur og eksistensform.

Spm.: Av hvilken substans er de ting som dere laver, f.eks klærne?

Mairidi: Du ville si at det er et stoff. Jeg sier at det er et åndelig stoff, en åndelig vibrasjon. Dine stoffer, dine klær har din jords svingninger. Våre klær og våre stoffer har vår planets svingninger. Vi erkjenner vårt svingningstall fra våre legemer gjennom de såkalte blærer og dråper, som er bærere av den åndelige energi. Vårt blod er åndelig substans. Slik blodet flyter i dere, på lignende vis flyter åndelige krefter i oss, som videre i henhold til våre svingninger og vårt system trenger inn i de foreliggende eterkanaler i kroppen. Hos dere utgydes åndskraften i cellene og organene, hos oss i dråpene og blærene.

Vår åndelige organisme besitter en helt annen mekanikk enn menneskenes. Hos dere mennesker er de åndelige strømmer, såfremt dere ikke går den lovmessige vei, svært forsnevret, eller bedre sagt, nesten latent. Derfor trenger menneskene også så meget næring, fordi de ikke kan ernære seg av åndskraft, da de ikke gjennom et tilsvarende liv kan utvikle disse energier og bringe dem i bevegelse.

Jeg må nå ta farvel med dere.

Spm.: Mairidi, jeg har ennå noen spørsmål. Kan jeg spørre? Kan dere også begi dere inn i renselsesområdene (altså de grovfysiske plan f.eks. Jorden?R.Ø.anm)

Mairidi: Ja vi kan dra inn i samtlige renselsesområder, fordi vi lever utenfor disse områder, vi er høyere utviklet enn de der levende sjeler.

Spm.: Drar dere dit for å lære noe?

Mairidi: Nei, det gjør vi ikke. Vi har fremfor alt gjort oss til oppgave å redde våre brødre og søstre fra boligplaneten Jorden, og tilkjennegi vår eksistens for dem, for jorden vil først oppløses. Over menneskene, dyrene og sjelene vil det komme en forferdelig tid. Såfremt menneskene inntil da ennå ikke har innstilt seg på ALTET, Vår Herre, så ve deres sjeler.

Spm.: Mairidi, nå bare et par bakgrunnsspørsmål. Kan dere også begi dere inn i forberedelsesområdene, like inntil lysmuren?

Mairidi: Nei, vi kan ikke begi oss høyere enn tilsvarende vårt bevissthetsnivå, bare dypere, uten at vi for kort tid får tilført oss høyere åndskrefter. Vi lever i det 5. bevissthetsrike, og kan ikke uten de omtalte åndskrefter begi oss inn i det 6. og 7. Vi streber heller ikke etter dette, for det er vår oppgave å bygge opp igjen i gradvis evolusjon.

Spm.: Praktisrer dere også meditasjon eller lignende øvelser?

Mairidi: I henhold til vår viden og vår kraft kan vi dra tilbake til lysrikene. Vi behøver ingen meditative øvelser. Vi kjenner ALTETS lov og anvender den tilsvarende. Vi er forbundet med allkraften, men vi er ansvarlig for vår planet, som vi overfører mye kraft til, da vi gjerne vil bidra til dens forløsning. Det har vi satt oss som oppgave, som dere allerede har hørt. Vi vil strebe etter forfinelse både for vår planet og vårt solsystem, og i mellemtiden gjøre godt mot våre medbrødre og søstre. Derfor er oppstigning noe besværligere for oss, da vi overfører vår virkeliggjorte erkjennelse, som er det samme som forhøyet åndskraft - til vår planet og vårt solsystem.

Vi er beredt til å hylle alt bundet inn i våre kjærlighetshandlinger, på det at det innerste i all væren, vesenskjernen i sjelen, kan frigjøre og forfine det som ennå er bundet, hvorigjennom assimilasjonen av allkraften muliggjøres. Begynnelsen til all væren var ren og finstofflig. Denne tilstand vil igjen bli opprettet av ALTET, vår fader. La oss alle bidra dertil.

Spm.: Kan vi hjelpe dere med deres oppgave?

Mairidi: De budskaper som jeg får lov til å overbringe dere, kan dere gi videre. Mennesker tenker alltid på å skrive en bok. Å nei, det tenker ikke vi på. Gi både spørsmålene og svarene videre, slik de er gitt. Jeg ber sogar om at disse budskaper blir gitt videre, slik at menneskene hører om vår eksistens og lærer sannheten å kjenne. Hele menneskeheten skal lære at på jorden og omkring jorden finnes det mange forskjellige eksistensformer. Også fra de forskjellige bevissthetsområder, kalt bevissthetsverdener, kommer menneskelignende vesener, brødre fra fjerne verdener for å gi kjærlighet og hjelp.

I bergningsaksjonen vil det også medvirke vesener, som ikke er særlig høyt utviklet. Også de erkjenner hvorledes bergingen skal foregå ut fra sine forestillinger og trosoppfatninger, fra sitt bevissthetsområde. De mener å vite hva som skal skje om kort tid på jorden og i solsystemet. Deres begrensede forestillinger lar de flyte inn i denne verden over jordiske kanaler, særlig via telepati. Derfor beror de for dere kjente utsagn på forskjellige grader av åndelig viden. Ikke alt gir uttrykk for virkeligheten, fordi mange av våre brødre ikke har det store overblikk, og kun kan se den store forvandling ut fra sitt eget bevisshetsperspektiv. Tross alt, det vil jeg betone, er deres handlinger gode og gjort ut fra kjærlighet og hjelpetrang.

Spm.: Finnes det også vesener som er fiendtlige overfor oss mennesker?

Mairidi: Ja, men dette er ikke de menneskelignende vesener, hvis struktur ikke trenger noen gjenløsning (veiledning eller hjelp), men en forvandling gjennom allkraften. Det er sjeler og specielt "demoner", hvis virksomhet man ikke kan forestille seg. Deres arbeidsfelt er hovedsakelig på denne jord. Menneskeheten er gjennom sin jegorientering så blendet, at den ikke lenger kan skille mellom ondt og godt. Derfor har disse mørkemakter allerede en stor innflytelse på menneskene, og et omfattende virkefelt på jorden.

Disse demoner, hvis åndelige lys og erkjennelse er reducert til et minimum, bebor en egen planet. Vi kaller disse makter for "det demoniske hierarki". Det er alltid vesener som ikke aksepterer gjenløsningen i sitt hjerte. De er, akkurat som vi, utgått fra evigheten og skal også tilbake dit.

De har, selv om de ikke anerkjenner gjenløsningen, fått befrielsens gnist, tilskyndelseskraften til gudsbevissthet. Denne gjenløsergnist er hos dem imidlertid stort sett latent.

Hvis menneskeheten ville gjøre en helomvending, og vende seg til LYSET som Kristus demonstrerte, så ville det demoniske hierarki være uten virkefelt her på jorden, og de måtte dra seg tilbake til sitt eget, og tenke over seg selv. (men dette er ikke alene basert på viljen - men på de evner som mennesket har oppøvet i hhv lys og mørkeskapelse - altså skapelsen av harmoni/uselviskhet eller disharmoni/ selvikshet. R.Ø.anm.)

Så lenge menneskeheten åpner døren for mørket, idet de ikke streber etter det indre kongerike, vil disse vesener forbli blandt menneskene, idet de ser en mulighet til å utvide sitt rike og handle mot den absolutte også fra jorden. Ut fra sin uvitenhet erkjenner de ikke at rom og tid er begrenset og ikke av varighet.

Deres bevissthet tilsvarer den man finner hos mange mennesker, som betrakter det materielle som virkeligheten og Gud eller ALTET som ikke-eksisterende eller som en ubetydelig kraft. De tror at ALTET griper inn med de samme våpen som de selv bejaer og anvender.

ALTET er ubegrenset strømmende liv. Han/Hun/Det er kjærligheten som hverken kjenner begynnelse eller ende. Er langt fra de menneskelige forestillinger og begrensninger. Derfor vil DET evig eksisterende seire. ALTET fører sine barn over deres egne feil og svakheter, og det så lenge til at de når ut fra selverkjennelse - frem til den evig eksisterende Væren. Dette er, sålangt man kan bruke ordet "fiende", våre fiender. De vil føre dere videre inn i gudfjernheten og inn i avhengigheten av materien.

Spm.: Mairidi, er det korrekt at vi kaller dere "Planetarier?"

Mairidi: Kall oss ganske enkelt søsken eller brødre og søstre fra Altet.

Spm.: Lager dere romfartøyene ved hjelp av tankekraft? Må dere mer og mer fortettes desto nærmere dere kommer vårt solsystem. Er dere fullkomment materielle når dere er helt nær oss.

Mairidi: Ja og nei. Det er stoffer fra vår materie. Vi kunne si at det er fortettede åndskrefter, på samme måte som alt er fortettet ånd. Vi tar ikke våre stråleglidere eller romskip med til våre boplaneter. Mange romskip, også våre, blir lagret på støttepunkter utenfor deres solsystem, i deres umiddelbare nærhet. Det har en dypere mening som jeg ennå ikke ønsker fortelle dere om, det ville føre for vidt.

Våre romglidere består av bestemte metallegeringer som vi bestråler med vår tankekraft og magnetisererer ved å vende dem mot deres sol. Men mer derom en annen gang.

Spm. :Hvordan kommer dere fra boplaneten til støttepunktene?

Mairidi: Tror du at det finnes veier i universet? Våre legemer er beskafne slik som deres sjeler, alltomfattende guddommelige romglidere. Vi benytter strålebanene i henhold til vår bevissthet. På disse glir vi dit. Vår vilje fører til handling. Dvs gjennom viljens kraft innstiller vi oss på bestemte strålebaner, også kalt magnetbaner. Hele universet beror på åndelig tiltrekning.

Spm.: Hvorfor bruker dere da i det hele tatt romglidere?

Mairidi: For å komme inn i deres fortettede rom.

Spm.: Er det i praksis en beskyttelse for dere?

Mairidi: Slik kan du uttrykke det.

Spm.:Kan et menneske komme inn i en romglider, hvis dere tillater det.

Mairidi: Et menneske kan komme inn. Han vil først bli magnetisert av vår tankekraft, dvs vi overdrar ham en beskyttelseskappe. Gjennom denne magnetkappe er det mulig å tiltrekke ham ved telepatiske krefter, og ta ham med i romglideren. Vi vil dog ikke omkle et menneske med våre tanker hvis han har altfor lave svingninger, og ikke kan tilpasse seg til vår stråling.

Spm.: Har du tidligere landet på jorden med ditt romskip?

Mairidi: Vi lar romskipene stå i en viss avstand fra jorden. Magnetiske krefter holder den på plass. Når tiden er moden vil vi også lande på jorden. Jeg vet at det sies blandt dere at mange romskip allerede har landet på jorden. Det stemmer. Disse kommer fra andre bevissthetsområder.

Det har i lang tid eksistert romglidere som ligner våre i struktur. I tidligere tidere eksisterte det menneskestammer som utviklet seg åndelig gjennom tankekraft, også i Deres bostedsområder. I denne tiden landet også vi, og var ett med våre brødre. Idag er imidlertid jorden så forurenset, dvs strålingsmessig i en meget lav svingning, slik at vi bare lander når det er absolutt nødvendig.

Spm.: Mairidi, hva vil helt konkret deres hjelp for vår planet bestå i.

Mairidi: Jeg kan ikke snakke utførlig om det idag. Mange av våre brødre er inkarnert på jorden for å forberede menneskene på lysriket. Derfor gis det også bl.a. mange åndelige inspirasjoner, som beror på telepatisk basis. De kommer fra brødre i Altet, brødre fra fjerne verdener, med forskjellige nivåer av bevissthet. Alle vil vi oppfordre våre menneskebrødre og søstre til å inrette seg mer på det kosmiske liv, og advare dem mot de kommende hendelser, og formidle den innsikt at hele universet lever og opprettholdes av ånden, som evig eksisterer.

Menneskenes nysgjerrighet er stor. Dessverre overhører de viktige belæringer. De lyder: Vend dere til den evige og lev etter den guddommelige lov, på det at deres sjeler gjennom den hellige ånds kraft kan opphøyes. Menneskeheten overhører dog denne grunnleggende sannhet. Nysgjerrigheten er større enn alt annet. For å få vite detaljer om romfarerne, om brødrene fra Altet, må menneskene fremfor alt være åndelig modne, da forstår de også våre utsagn på riktig måte.

Vi vil naturligvis fortelle mer fra vårt hjemsted, forat menneskene kan vekkes. Men det primære er og blir hva Jesus av Nazareth lærte og levede: Elsk ALTET, Gud, din fader, over alle ting med all din sjel og all din kraft og all din hu, og din neste som deg selv.(Guddommen og våre neste er det samme - jf. Åndsvitenskapen. R.Ø.anm.) Så la oss bevisst være brødre. Jeg vil atter melde meg til bestemt tid. Da fortsetter vi vår samtale.

Se, denne samtale vekker også Deres åndskraft og bringer min egen til å flyte mer intensivt. Jeg må innrømme at noe åndskraft kreves det også fra dere tre for at jeg skal kunne samtale så utførlig med dere, for vekselsamtaler krever mer åndskraft.

Spm.: Vi føler oss tross alt friske.

Mairidi: Glem ikke min broder, jeg lever etter ALTETS lov. Jeg ønsker dere den uendelige allkraft, strømmen og kjærligheten fra deres kosmiske ALLMAKT, og vandringen inn i denne allkraften, som besjeler oss alle, og som vi alle utvikler oss mot.

Også de brødre som jeg bragte med meg - det er to - hilser dere og ønsker dere et liv med ALTET, vår evige fader-moder GUD, og utvikling av deres indre åndskraft. Gud være lovet!


Fjerde kontakt.

Mitt navn er Mairidi. Gjennom telepati er vi blitt bekjent. Jeg kommer i LYSETS navn og etter dettes vilje, den allestedsnærværende ånd, som vi elsker og ærer - som vi er en del av - og som vi må utvikle oss i retning av, forat vi alle atter kan forenes i åndens evige urstrøm. Slik det engang var, skal det atter bli. Slik menneskeheten og de diskarnerte må utvikle seg henimot urstrømmen, slik må også vi utvikle oss til den absolutte guddommelighet.

Vår værensform er ikke falt så dypt som menneskenes sjeler. Derfor behøver vi ikke å frigjøre oss fra de fire astralriker. Vi er utviklet - sett fra deres synspunkt - til det femte utviklingstrinn. Også vi forble en lang tid i en åndelig søvn. Vi så hele tiden de andre og ble påvirket av deres tenke- og handlemåte, og la merke til hvorledes de gradvis mer og mer formørkedes....

Nå vet vi at ALTETS lov lyder: Du skal hverken nedvurdere din neste eller se på at han vikler seg mer og mer inn i sin negative tankeverden. Tenk hele tiden positivt, så lyder Herrens lov, og hjelp der hjelp er nødvendig. Da vi befinner oss på det femte utviklingstrinn trenger vi ikke gjenløsning (betyr åndelig hjelp og veiledning - rø) fra andres side, men kun befrielse gjennom den eteriske ånd, som vil bringe såvel våre eteriske legemer som vårt planetsystem til fullkommenheten.

Vi bemøyer oss stadig med å få øye på våre feilhandlinger, og å handle etter ALTETS lov, slik at fortetningen forringes og tilpasses urstrømmen. Gjennom vår utvikling gir vi også vår planet et åndelig-magnetisk hylster. I dette kan det ennå grovstofflige forfines og nå renhetens svingetall, slik at vi og vårt planetsystem kan tiltrekkes av de rene verdener. For, som dere vet, likt tiltrekker likt. Slik skapes også det samme.

Vår bostedsplanet het opprinnelig Chuli. Planetens eldste heter Maiami. Derfor kalles også planeten Maiami-Chuli.Den delvise fortetning er ca 1/3 av jordens. Derfor finnes det hos oss ingen mørk natt, dog på lengere avstander et såkalt demringslys, som knapt adskiller seg fra dagen, fordi solen som beskinner vår planet, i stor grad kan gjennemtrenge den. Våre skygger er kun svake konturer, i henhold til graden av fortetning.

Når vi trenger inn i deres solsystem, så kommer vi kun i romskip eller romglidere. Disse bygger vi, som sagt, utenfor deres solsystem. Med våre åndelige legemer kan vi vel komme inn i deres solsystem. Men i nærheten av jordtiltrekningen kommer vi kun i våre romskip.

Utenfor deres solsystem finnes det forskjellige planeter, som inneholder høytutviklede metaller. Disse er meget lik metallene på jorden. F.eks. besitter Sirius og andre lignende planeter disse høytsvingende metaller, som er utmerket til våre formål.

Vi erkjenner ved hjelp av svingningstallet i disse metaller hvilke svingningsområder vi må styre mot for å kunne trenge igjennom jordsfæren. På en spesielt metallholdig planet, som f.eks. ved Sirius, står mange romskip beredt. Vår romglider er et rotasjonsskip, som er bygget likt med de åndelige legemer eller sjeler. De tallerkenaktige romglidere kommer fra soner som ligger utenfor de fire renselsesområder. De har den høyeste strålingsintensitet av romfartøyene.

Ethvert område har sin bevissthetshøyde. Likeledes de vesener som bor der. I henhold til denne grad av viden blir også romskipene konstruert. Derfor finnes det også de forskjelligste former.

Sjelen er også et rotasjonslegeme, som er oppbygget likt med himlens mekanikk, og ganske likt et solsystem. Vesenskjernen i sjelens innerste er lyskilden. Av den avhenger all bevegelse. Også de åndelige atomer er formet likt med den himmelske mekanikk og sjelen. I det største er det minste å finne og omvendt: i det minste er det største å finne. Etter dette åndelige system, som er Guddommelig lovmessighet, har vi bygget våre tallerkenlignende romskip.

Dette vil videre si at menneskenes sjel er et mikrokosmos i makrokosmos, hvilket atter vil si at det åndelige legeme, dvs det fullt utviklede åndelige legeme - er identisk med universet. Slik de syv grunnhimler beveger seg rundt urcentralsolen og solsystemene i disse himmelsfærer, slik beveger også de åndelige legemer seg etter samme principp. Menneskenes sjel er intet annet enn et forminsket åndelig legeme, som ikke lenger er i fullkommen harmoni med uendeligheten, på grunn av sin belastethet fra de grovstoffelige verdener.

bildeforklaring - se under Rampa-basen.

Vi kjenner til skapningens oppbygning, og til våre åndelige legemer. Vi kan ved hjelp av våre åndelige krefter nøyaktig registrere de jordiske planeters energier, og benytte disse i våre romskip. Vi kan også se planetenes omløpsbaner, og beregne rotasjonen til de enkelte stjernebilder.

Vi anvender specielle metaller som kan magnetiseres raskt, og som leder svært godt. I kommandokapselen befinner det seg lite utstyr. Det er kun beregnet til eventuelle krisesituasjoner, såfremt det skulle hende noe uforutsett på jorden eller i solsystemet. Med dette utstyr kan vi tiltrekke oss åndelige krefter fra vårt eget svingningsområde. hvorved vi på hurtigste måte kan fjerne oss fra faresonen.

På våre romskip har vi truffet alle foranstaltninger. Vi arbeider ellers med tankekraft, også mht romskipene. Disse må bestå av de samme metaller som solsystemet og jorden.

Enhver planet har sin foreskrevne bane. Vi kaller disse for magnetiserings-retningen. Denne bestemmes av planetens metaller, i forbindelse med rotasjonen og magnetstrømmen. Jordens metaller er oppladet med store energier. Også utenfor deres solsystem finnes slike metaller. Vi anvender dem og ordner dem skjellaktig, eller rettere sagt, som på hverandre liggende tallerkener omkring romkapselen. Disse skiver er, som før sagt, ordnet i skjellaktige mønstre, slik som de åndelige legemer, som dere kaller sjelen.

Romskipene står klare på de nevnte planeter. Til disse støttepunkter begir vi oss fra våre hjemstedsplaneter på en tilpasset ledestråle. Naturligvis ved hjelp av åndskraft eller- tankekraft. Vi tar hensyn til den åndelige strålingslov, hvorved romskipet holder seg i det bestemte strålingsfelt (magnetfelt). Ved hjelp av de høypotenserte metaller og energier, er vi til enhver tid klare til å ta av.

Når vi tar av fra vårt støttepunkt, får vi en momentan energimangel, da selve starten krever et meget stort energiforbruk. Denne mangel utjevnes fort når vi kommer inn i neste planets tiltrekningsområde. Vår romglider er en magnetbølgeglider. Vi peiler oss inn på planetens tiltrekningskraft. Bestemte skiver i romglideren kommer da i forhøyet rotasjon. Såsnart vi har funnet svingningsgraden til de bestående magnetbølger, blir romskipet tiltrukket og glir på disse magnetbølger.

Sålenge menneskeheten ikke følger ALTETS lov, etter hvilken alt er oppbygget på stråling, vil den stadig handle negativt. Menneskene anvender forskjellige metaller til forskjellige formål, bringer dem fra et sted til et annet, hvorigjennom de stadig forandrer vekten og strålingsintensiteten til sin planet, som geråder ut i en endret svingning og rotasjon.

Når vi tar av fra vårt støttepunkt da akter vi nøye på solens stråling. Vi begir oss inn i omløpsbanen til de ytterste planeter i solsystemet, idet vi ved hjelp av tankekraft setter en tilsvarende skive i romskipet i rotasjon. Først skjer dette langsomt, deretter stadig sterkere, til skiven er magnetisert i henhold til denne planet, og dermed fremviser magnetiseringsgraden til den ytterste omløpsbane. Deretter blir vi automatisk tiltrukket til denne bane.

Såsnart vi glir inn i en ny bane, setter vi en annen skive i rotasjon, som magnetiseres i henhold til neste planets plan. Dette skjer fordi skivene inneholder metallene fra alle de planeter som kretser rundt deres sol, for likt tiltrekker likt såfremt det utviser den rette svingningsgrad.

Energien til alt dette utgår fra solen. Den bestemmer planetenes grad av magnetisering. Magnetiseringen fullbyrder seg dog over de tilsvarende metaller og stener, og videre gjennem rotasjonen.

For mesteren over alt eksisterende, hele universets byggmester, har bragt alt i samklang og ordnet alt på underbar vis. Denne ordning bør vi ha for øye, og i denne ordning forblir vi.

Jo mer vi nærmer oss jordtiltrekningen jo flere tallerkener i romskipet kommer i aksjon. Når vi nærmer oss dypere svingende plan, forringes energien i de skiver som er innrettet på høyeresvingende planeter, fordi vi fjerner oss fra planet-tiltrekningen.

Jo mer vi nærmer oss en planetbane, desto sterkere roterer den tilsvarende skive. Hvis vi forblir på dette plan, avtar rotasjonen. Gjennom tankekraft kan piloten avmagnetisere den tilsvarende skive. Derved roterer denne stadig langsommere, hvorved romskipet kan stanse på vedkommende plan. Såsnart romskipet skal gli videre, kan magnetkrefter påkalles via tallerknene og bringes i aksjon, hvorved romskipet katapulteres over i neste planetbane.

Ingen tallerken hører fullstendig opp med å rotere, da vi via tallerknene forblir forbundet med de aktuelle plan eller planetenes elliptiske baner. Over planetbanene glir vi atter tilbake til støttepunktet.

Stadig passer vi på solens stråling. Den er av stor betydning for skivenes magnetisering. Når vi vil styre mot bestemte kontinenter på jorden, da tar vi nøye hensyn til den aktuelle solstråling, for alt beror på magnetiseringsretningen og på tiltrekningen.

Vi har som mål å hjelpe menneskene, og derved praktisere nestekjærligheten, for kun gjennom kjærligheten til ALT SOM FINNES (inkl til "nesten"), kan menneskene og vi utvikles videre.

I atmosfæren speiles denne jords skjebne. I atmosfæren kan vi erkjenne jordens ennå tilstedeværende kraftreserver, for ikke alle jordens frigjorte krefter bidrar til dens opprettholdelse. I et stort antall frigjorte krefter kan vi erkjenne verdens oppløsning, dvs. dens ødeleggelse.

Av stor betydning er også den åndelige kraft fra urcentralsolen, som i siste instans opprettholder det åndelige liv i alle skapelsens områder. Dens kraft trenger nå forsterket inn i områdene for "ordnung", til hvilke også jordklodens solsystem hører. Denne høytpotenserte åndsenergi berører også jordsjelen, hvorigjennom den kommer i forhøyet svingning. Det kan naturligvis også spores i jordens materielle liv, dvs i dens mineral-, plante- og dyrerike, da også det grovstofflige opprettholdes av urcentralsolen. Også denne uoverskuelige stråling må vi ta hensyn til, for denne allerhelligste kraft tiltar nå i "den ordnungsebenen" fra dag til dag, for å bringe materien i aksjon, og litt etter litt bygge den ned.

Av denne kosmiske stråling erkjenner vi, at forvandlingens lov nå blir mer virksom. Denne lovmessighet begynner å virke i de mest fortettede riker, i jordklodens solsystem. For fra ordenstrinnet til barmhjertighetstrinnet blir alle områder av negative kloder renset og dratt inn i den finstofflige verden.

Vi har, som dere vet, gjort oss til oppgave å medvirke i gjenløsningsplanen, enskjønt vi ikke trenger til gjenløsningen som utgår fra ALTETS "budbringere", fordi vi ikke har infizert oss med de fire astralriker. ALTETS "sønn" er for oss himmelens medregent, ikke vår forløser, men det store ideal for menneskenes sjeler og sjelene i astralrikene. Vi har mottatt oppdraget med takk og arbeider nå under dennes umiddelbare ledelse.

Menneskeheten taler om "bortrykkelsen". Våre romglidere er for dere de såkalte "skyer" som opptar (aufnehmen) mennesker og sjeler såfremt de er av god vilje og reagerer på telepati. Også andre livsformer vil få del i vår hjelp, slik at alt kan forvandles i kraft av høyere strålende lys.

Etter den store forvandling av jorden, ekspansjonen, vil ingen vesener av en så grovstofflig natur som dyrene og menneskene nå besitter, kunne bebo jorden. Den nye jord vil bli bebodd av rent finstofflige mennesker - da ethvert solsystem litt etter litt går inn i den absolutte renhet, der det kun kan leve med tilsvarende svingende åndslegemer.(Solsystemet såvel som dets kloder, evolusjonerer seg altså til høyere bevissthet og med dette forfines legemene - altså her da klodene i systemet. R.Ø.anm)

Jeg har stadig berettet at mange utsagn fra brødre i Altet, fra menneskelignende vesener, ofte er svært forskjellige. Til dette må jeg si følgende:

Det lever forskjellige vesener med forskjellig grad av fortetning utenfor deres solsystem. Også disse har romskip. Formen på disse romskip er forskjellig. Som jeg har fortalt, blir disse konstruert i henhold til bevissthetsnivået hos brødrene. Jeg gjentar: Romskipets ytre form er et uttrykk for bevissthetsgraden hos sjernebrødrene.

De er alle opptatt med å opplyse menneskeheten, i henhold til sitt bevissthetsnivå, og føre dem tilbake til kjærlighetens kilde.

Gjennom den kosmiske stråling blir mange mediale mennesker ansporet til å høre budskaper. Hvis disse mennesker ikke er fri fra egoisme, nysgjerrighet og videnstrang, vender de seg mer til det ytre, til det materielle, og har de trang til å gjøre seg gjeldende, så er det mulig at de tiltrekker seg uvitende astralsjeler, som evt gir seg ut for å være menneskelignende vesener og romfarere fra høyere verdener. Slike sjeler, som tiltrekkes av medier som vil gjøre seg selv gjeldende, blander sin egen viten med de forskjelligste ting fra urene bevissthetsriker, og bringer disse opplysninger i omløp på jorden gjennom primitive mediale mennesker.

Utover dette kan menneskene kun overbringes så meget som de kan forstå, dvs i henhold til bevissthetens nivå. I tillegg er alle ekte åpenbaringer kun deler av den store sannhet, idet menneskene ikke kan begripe de absolutte kosmiske sammenhenger.

Meget som angivelig er åpenbaringer, stammer bl.a. fra sjelerikene eller er hjerneproduksjoner av mediale mennesker, eller det kan komme fra den atmosfæriske kronikk, som utgyder seg over jorden likesom regn.

Mennesker som ikke viser seg som rene ikke-strebende mottagere, men som gir sin jordiske trang, sitt vitebegjær og intellekt fritt løp, kan også tiltrekke seg slike anskuelser som ikke er ren viden, men derimot "blandingsvare".

 

I disse åpenbaringsområder gis det mange muligheter, som jeg ikke vil gå inn på i detalj, da det ikke er min oppgave.

I Herrens navn og etter hans vilje, samt Medregentens, deres mesters, kan jeg åpenbare meg her. Jeg ønsker ikke med disse overbragte tanker å overbevise noe menneske, kun å bringe sannheten inn i verden.

Ethvert åndelig utviklet menneske kan, såfremt det innstiller seg på ALTET, sin Far, og ikke nærer noen mistro til sin neste, nøye skille mellom hva som er sannhet og hva som er usannhet, for den som søker i ALTET, han kan også føres av Livets ånd. Jeg takker ALTET eller Gud for denne oppgave og for tilladelse til å bringe vårt budskap.

Jeg trekker meg tilbake for idag og ønsker menneskeheten, jorden og alle som beveger seg i deres solsystem, den åndelige erkjennelse og modning hvorigjennom meget kan fødes.Fred blandt alle skapninger, det ber Herrens tjenere om. Over telepati talte Broder Mairidi.


 

Femte kontakt. 

Vi vet at vi i dag ikke kan trekke for meget på deres tid. Derfor blir dette bare en kort kontakt. Også vi er med i den store kosmiske plan og vil trofast oppfylle den.

Som dere vet er også vi beredt til å virkeliggjøre alt det vi har erkjent, og utvikle oss mot den evige væren i fellesskap med våre brødre og søstre og vårt lyssystem.

På denne jord, på deres planet, avtegner det seg ting av stort format. Vi ser allerede de store hendelser, som forestår for jorden og menneskeheten. Vi erkjenner stadig klarere at vi må utruste våre romskip med tilleggsinnretninger. For planetenes konstellasjon vil forandre seg merkbart og også planetbanene. Dermed forandrer også gravitasjonen seg. Vi må anstrenge oss betydelig for å utstyre romskipene slik at vi, etter å være kommet inn i deres solsystem, også kan komme oss ut igjen av eventuelt oppståtte magnethvirvler. Magnethvirvlene er store sorte punkter. Man kan også kalle dem hull. I dem oppstår det enorme sugevirkninger. Hvis vi ikke forutså dette kunne våre romskip ta skade - ja det kunne til og med hende at det ble ubrukelig og at våre legemer, dvs vår delvise fortetning, ville brenne opp. Også våre eterlegemer kunne herigjennom ta skade. (Problemer med slike magnetstormer beskrives meget interessant i artikkelen UFO-CONTACT FROM KOLDAS - som ligger på denne samme nettbase i engelsk utgave, R.Ø.anm.)

Slike magnethvirvler utgår også fra jorden1 og særlig fra ekvatorialområdene der uanede kraftansamlinger er under utvikling. Store katastrofer er også under utvikling i ekvatorialområdene, som vil fordele seg over de land, fra hvilke de ble utløst. Som dere alle vet: aksjoner skaper reaksjoner, eller sagt pa annen måte: det dere sår, skal dere høste.

Alt i alt innser vi at menneskene nå står overfor virkningene av sine årsaker. Disse kommer snart til utladning, dvs utløsning.

Vi ser også til vår store glede hvorledes det område i hvilket bla. dette solsystem vibrerer, nærmer seg urcentralsolen eller universets hellige lys (berøringen av det såkalte "fotonbelte"?? - på dimplan.4 - Les evt om dette i boka EN NY TIDSALDERS FØDSEL på denne samme nettbase. R.Ø.anm.). Derved strømmer sterke energier til jorden og til jordens mennesker, særlig til dem som er forberedt på åndelig gods. Derigjennom ser vi store muligheter til å virke i mange hjerter, og forberede menneskene på at de etter den store renselse, kan tiltrekkes av oss gjennom telepati.

Også jordsjelen begynner å forandre seg gjennom urcentralsolens sterke innstråling. Jordsjelens åndelige kollektiver får derigjennom forsterket åndelig kraft, hvorigjennom den litt etter litt forandrer plante- og dyreriket, som er forbundet med jordsjelen.

Vi registrerer også store lysåpenbaringer utenfor deres atmosfære. Disse lyskrefter renser og forandrer fremfor alt de forskjellige fortettede planeter.

Samvirkningen mellom de åndelige krefter fra urcentralsolen og planetsjelen forløper absolutt lovmessig og dermed harmonisk. Bare den uvidende menneskehet bevirker motstrømmer. Gjennom dens negative tanker og handlinger blir det oppbygget spenningsfelter i atmosfæren, som presser på i retning av utløsning.

Mennesket er motpolen til denne lovmessige fullbyrdelse. Dets fredløse hjerte skaper farlige, og som vi anser, uunngåelige årsaker, slik at man kan si at jordens oppløsning er ustoppelig.

Planetenes konstellasjon forandrer seg nå delvis gjennom de sterke innstrålende lyskrefter fra urcentralsolen. (altså vel berøringen av det såkalte "fotonbelte". R.Ø.anm. ). Konstellasjonen til Deres planet forandres hovedsakelig gjennom deres negative handlinger, gjennom deres voldsanvendelse. Når jorden og dens satellitter, i dette tilfelle menneskene, skaper negative svingninger og lysspektre, da forandrer de ikke bare jordens polkonstellasjon, men også dens magnetstrømmer. I alle planeter, inklusive solen og deres egen bostedsplanet, er der et kosmisk ur som er avstemt etter helheten, etter himmelmekanikken. Enhver planet er avstemt i forhold til de andre gjennom dette kosmiske ur, og dermed gjennom gravitasjonsloven. Den som forandrer en planets kosmiske ur ved å forstyrre magnetfeltene, han forandrer også hele solsystemets presise funksjon.

Mennesket tror at planetkonstellasjonene forandrer seg gjennem høyere kosmisk stråling. Dette er imidlertid bare delvis tilfelle. Jeg sier dere at menneskene selv i stor grad bidrar til å forstyrre disse kosmiske lovmessigheter. Dette bevirker de særlig hva angår deres eget solsystem. Fordi jorden gjennom menneskenes feilholdninger er kommet i en feilaktig rotasjon og vibrasjon, utvikles det negative strømninger, frekvenser og annet. Klodes svingningstall er ikke lenger i harmoni med de andre planeter - hvorigjennom fryktelige årsaker skapes.

Menneskeheten må formanes. Det er ifølge loven. Også urlyset stråler sterkere inn i menneskene og berører fremfor alt dem, som allerede i tidligere liv og også i dette - har innstilt seg på den absolutte ånd. Derfor gis det fremfor alt også stadig flere guddommelige åpenbaringer.

Dette indre guddommelige ur, eksisterer ikke bare i det kosmiske , men også i det sjelelige. Den som kun innretter seg på materien og ikke akter på dette kosmiske-sjelelige ur, må lide ubeskrivelige kvaler.

Også vi kan bare, like som himmelens rene vesener, advare menneskene og sjelene, og oppfordre til omvendelse, til selverkjennelse og til å gå i seg selv. Såfremt menneskene ikke mottar disse ord og omvender seg, kan den hverken tiltrekkes eller reddes av oss over telepati eller av "kristusånden" som engang vil bli synlig. (Dette tolkes som åndsvitenskapen jf Martinus. Altså at de ikke interesserer seg i sin åndelige del - som de anser for ikke-virkelig. R.Ø.anm.).

Vi har ikke mulighet til å rense et menneskes legeme, fordi dette utelukkende avhenger av sjelens renselse. Renselsen av sjelen fullbyrder seg uten unntagelse gjennom henvendelsen til ALTETS ånd og gjennom oppfyllelsen av dettes bud, slik Jesus Kristus sa det i sine åpenbaringer: Kun gjennom selvransakelse og henvendelse til ALTET kan sjelen bli renset og åndelig oppbygget.

Det eneste vi kan gjøre er følgende: Vi kan redde villige mennesker og bundne sjeler ut av kaos, og - såvidt det er mulig - også ut av magnethvirvlene og bringe dem til planeter som ennå er sikre.

Mange kan rense seg under "flyturen", for gjennom en sterk lysvirkning, dvs gjennom åndelig kraft, er en hurtig renselse mulig, men kun blandt de sjeler og mennesker som allerede her på jorden har gjennemgått en tilpasset åndelig skolering. Vi kan øke og minke farten på våre fartøyer, vi kan også sveve meget langsomt og stå i ro på et sted i lengre tid, og danne en stasjon der. Under denne tid kan menneskene, takket være kristuskraften, som i denne tid vil være svært sterk, befri seg fra sine legemer. Denne frigjørelse fra legemet går for seg på omtrent samme måte som ved døden. Den er dog ikke forbundet med slike kvaler, fordi de villige mennesker befinner seg i en høyere svingning og i et strålehylster, og derved lettere kan legge sine legemer av. Det er også gitt noen av menneskene på mange rene grovfysiske planeter som ennå ikke er rammet av for store rystelser, å innrette seg på ALTET og ved hjelp av kristuslystets forsterkede innstråling å legge legemet av seg, villig og takknemlig.

Jordens renselse som skjer gjennom oppløsning av materien, går ikke så raskt for seg. Det varer meget lenge før en ny himmel og en ny jord vil utkrystallisere seg. For Herren sa: "Sol og måne skal formørkes og planetene vil falle ned fra himmelen." Dette er billedlig tale og betyr: Hele materien vil atter sammensmelte til en masse og bringes til forfinelse. Av denne masse vil så den nye, rent finstofflige jord fremstå.

På oppholdsplanetene, som mange mennesker vil bli bragt til, eller i romskipene, som delvis vil forbinde seg med stasjoner, kan et menneske ikke avvente jordens renselse, selv ikke om han lever i en høyere svingningstilstand eller evt befinner i en strålingsklokke. Det kosmiske ur i mennesket er innstilt av skaperen. Selv når høyere nådekrefter er virksomme, vil dette indre ur ikke forandre seg vesentlig.

Denne nye jord og den nye himmel vil være rent finstofflige planeter, som ikke har noe felles med den gamle jord og de gamle stjernebilder - det vil si de grovfysiske, dyriske verdener. Så kan den gamle Adam heller ikke leve lenger på den nye jord, men kun gudemennesket, som engang utgikk fra ALTET som et rent principp. Jorden og alt fortettet vil forfines, og anta det absoluttes struktur. Disse hendelser som begynner med solsystemets forvandling og ekspansjon, er for "fallområdene" å betrakte som ALTETS første innånding.

ALTETS vilje i loven er vannets element, det drivende element. Derfor blir den nå utfoldende epoke kalt vannmannens tidsalder.

Jeg ønsker dere den kjærlighet som hører til oppstandelseslyset, for oppstandelseslyset alene er ikke tilstrekkelig; den som ikke lever kjærligheten, kan ikke oppstå, selv om han besitter nådelyset. Kjærligheten får lyset til å flamme opp og belyse alle mørke deler av sjelen, slik at sjelen kommer i svingninger som den trenger for å komme nærmere ALTET som er livet, og for å se ham i alle livsformer.

Mine brødre og søstre i jordkledning, jeg tar avskjed med dere med det forbindende budskap: ALTET eller Gud være lovet, mine venner.

Spm.: Mairidi, har du litt tid ennå, jeg ville gjerne stille enda noen spørsmål til dine utredninger?

Mairidi:  Jeg er ikke bundet av tiden.

Spm.: Takk! Er magnethvirvlene, som du har talt om idag også virksomme på vår jord i Bermudatrianglet, siden fly og skip der kan bringes til å styrte hhv synke?

Mairidi: I nærheten av Bermudatriangelet er en sunket jorddel i ferd med å stige opp. Derved oppstår det, mellom denne jorddel og de atmosfæriske skikt, sterke strålingsmotsetninger, som løsner på den atmosfæriske struktur, og delvis river den opp. Lignende hvirvler, også kalt magnethvirvler, opptrer stadig i de negative verdnene; de kan dog ha forskjellige årsaker.

Spm.: Mairidi, du har sagt at enkelte planeter allerede har forandret baner, hvilke planeter er det?

Mairidi: Det er de store planeter, som hører til deres solsystem. For å nevne noen så er det Mars og Venus. Disse forandringer er ikke registrert av deres videnskapsmenn fordi instrumentene ikke er fine nok.

Også Neptun har forandret seg meget. Likeså Merkur, som har øket hastigheten og rotasjonen. Også Saturn forandrer seg og forsterker sin lysintensitet - noe som medfører en forhøyet energiutvikling på jorden. Saturn og dens hjelpeplaneter kan ikke lenger holde stand mot de enorme kraftforskyvninger som kommer fra jorden, utløst av menneskenes feilhandlinger. Følgene av disse forandringer på de forskjellige kontinenter er forskjellige. Det avhenger av det enkelte kontinents aura, og av de tilstedeværende mineraler, vann og skoger.

Vi kan av denne grunn ikke gi noen nøyaktig uttalelse, fordi vi ikke selv vet nøyaktig hvorledes det hele vil forandre seg. Vi ser bare de kommende store katastrofer og at det skjer forandringer i ekvatorialområdene.

Vi ser også hvorledes det står til med havene, og hvorledes havstrømmene forandrer seg. Vi ser videre hvorledes polene forbereder seg på "die Polsprünge". Men vi kan ikke si hvilket kontinent som vil bli sterkest rammet av dette. Vi vil heller ikke utløse noen panikk, men kun oppfordre menneskebarna til å forsøke å etterleve Kristi væremåte.

Disse store forandringer vil gå svært langsomt for seg. Menneskeheten tror at disse forandringer vil skje svært raskt. Det vil imidlertid være slik at de første begivenheter, dvs de første årsaker vil hope seg opp, og den ene katastrofen vil avløse den andre. Til hele systemet gjennom ekspansjonen er forandret og en ny jord er oppstått, vil det gå en lang tid. (Martinus sier i foredrag at det om 500 år vil føres "Kristuspolitikk" - på Jorden. Med dette uttrykk menes altså en fullkommen nestekjærlig "politikk" som ikke bygger på makt - men ren nestekjærlighet. R.Ø.anm.). Det evige liv vil litt etter litt prege den evige væren, som er vårt evige hjem og vår sanne eksistens.

Vi, deres brødre fra fjerne verdener, gleder oss til dette gjensyn med dere i Renheten og Evigheten....

lydfiler med visdom fra stoff fra Gabriele - svensk lyd-tale i mp3


Sluttkommentar fra r.ø.: Gjennom hele 80-tallet (altså fra ca 1980) og enda mer intensivt på tidlig 90-tallet, kom det mange kanaliserte budskap som gikk ut på at man forberedte jordmenneskene på en relativ plutselig jordforandring som ville kunne medføre evakueringshjelp fra spesielle romfolk. Slike forberedelser kom også frem i de mer direkte kontakter til romfolk - som f.eks. beskrives i UFO-CONTACT FROM KOLDAS. Også IARGA-kontakten fra ca midt på sekstitallet, beskrev en kommende rensning av Jorden, som er ganske på linje med det som deler av denne artikkel har beskrevet.

UFO-CONTACT FROM THE PLEIADES beskriver et referat fra kontaktene til Enrique C. Rincon (og omfattende ref. min bok)i sydamerika midt på 70-tallet - der han fikk beskjed om at det ville starte med at en stor krig ville bryte ut, og at det var en "femårs tids-ramme" for når denne skulle starte. Altså slik å forstå at "de" viste tidspunktet med et avvik på +/- fem år.

Meier fikk også beskjed om at det ville bryte løs en stor krig i en dog ikke angitt tidsramme ( i det jeg har lest), og det samme beskrev Martinus i sine mange foredrag fra 60-70 tallet. Siste gang han nevnte dette, var i sitt siste offentlige foredrag fra 1980 - der han sa at "han hele tiden hadde hatt på fornemmelsen at den ville starte ca år 2000 - men at den dog kunne komme noe før eller noe senere....". Altså at det ikke var absolutt bestemt.

Selv om det er meget tydelige vær-forandringer på Jorden nå - så har enda ingen store kriger eller voldsomme jordskjelv blitt utløst - og enten må dette da skyldes at:

1 - den karmiske bølge for Jorden er bremset eller utsatt. 

2 - Jorden har utviklet seg så langt på andre måter at denne karma ikke lenger er nødvendig eller 

3 - at opplysningene som er gitt ikke holder mål eller altså ikke er reelle/korrekte. MEN: Advarslene er gitt - og det må vel uansett anses som bedre å være forberedt - enn å ikke vite noe - DERSOM de angitte hendelser i større eller mindre grad skulle skje eller utløses.

 

artikkel fra HELGE- MAHINI K. med samling av forutsigelser og kanalisert materiale ETC.(Worddoc på  639 kb m.bilder)

--------------------------------------------------------------------------------------

til hovedside