link-stikkord til temaer i stoffet her -se  under 

del1 av historien


Fra boken ABDUCTION

TO THE 9TH PLANET - del 3

tallet 9 sin betydning deres hovedoppgave Det Høyere Selvet
åndelig healing dødsprosessen

jorden i 1.klasse i den kosm.skolen  

Deres lærer-rolle

mer om jordens fjerne fortid    heveteknikker  pyramidene  ATLANTIS DetGamleEgypten  DEN EGYPTISKE RASE

  MÅNENS KOMME ASTRALREISE til fortida     MØTET med en merkelig mann - ET KRISTUS   jødene

SAMMENLIGNINGER med andre kontakters og kilders opplysninger

 

 


Fra 6.kap:

DE SYV MESTERE OG AURAEN

Den neste dag tas han med til et ca hundre meter stort hus av det samme slaget - der syv personer satt som statuer i en halvsirkel. De hadde noe lenger hår og et noe mer alvorlig uttrykk i ansiktet som gav inntrykket av at de var eldre. Deres øyne så ut til å opplyses innenfra, noe han sier var noe forstyrrende, og han så de utpregede haloer - lysglorier - rundt deres hoder. Han understreker at han normalt ikke har ærefrykt for "jordiske posisjoner" og "størrelser" - men dette forandret seg i møtet med disse, men disse var da heller ikke jordiske. De satt på forskjelligfargede stoler - likeså ulik farge på deres kledning - med hendene på knærne.

Han ble forundret over å bli tilsnakket på perfekt fransk!

Den ene av disse visdomsmestere la sine hender på hans hode og med ett ble hans evne til å se auraer rundt personene der aktivisert. Han tenkte på hvor lenge denne evnen ville "vare"…

"Mesteren" sa at det var 14500år siden et sammenlignbart teknisk nivå eksisterte på Jorden (som passer med Semjases opplysninger eller her) - men at denne teknologi intet betød sammenlignet med den sanne kunnskap. Teknologi skulle bistå den åndelige innsikt, ikke fengsle menneskene mer og mer i materialistisk tenkning.

"Deres teknikk som intet er idag hva den var for 14500 år siden, trekker sivilisasjonen ned og bringer den nærmere og nærmere til en moralsk og åndelig katastrofe".

"Vi - mennesker fra Thiaoouba - er tildelt å assistere, veilede og noen ganger irettesette menneskene på planeter under vårt formynderskap. Jeg tror at du allerede vet hva vi mener med skadelig for den menneskelige rase. De fleste menneskene tror at atomvåpen er hovedfaren, men det er i virkeligheten materialismen - altså at "mye vil ha mer".

(så kommer han inn på tallet 9 sin betydning i universelle sammenhenger - i forbindelse med de åndelige prinsipper: )

Ni planeter omkretser sin sol, og ni soler kretser rundt en sentersol - og slik fortsetter det helt til universets senter. Iblant kan ulykker oppstå og en klode forsvinne og en kan komme til - men i tidens løp vil strukturen baseres på tallet ni.

"Opprinnelig søkte ånden (eller sjelen/jeget) som tenkte -åndelige erfaringer gjennom en materiell verden. Derfor måtte denne ånd legemliggjøre (embody) en "liten del" av sin ånd.

Den fjerde kraft hadde en svært viktig rolle å spille - den skulle omforme (bygge/manifestere) det som ånden hadde tenkt. Den satte derfor inn en liten del av ÅNDEN inn i den menneskelig kropp. Denne består - som du vet - av den astrale kropp, som former 1/9-del av det menneskelig vesen, og består også av 1/9-del av det høyere selv som også kalles overselvet iblandt.

Det høyere selvet hos et menneske er med andre ord et vesen som sender 1/9 av seg selv inn i en menneskelig kropp - og blir da personens astrale kropp. Andre fysiske kropper er "bebodd" på samme måten av andre nideler av det samme høyere selv, og enda forblir hver del integrert til det sentrale vesen.

rampa/subcons_overself.jpg

Videre er det Høyere selv 1/9-del av et overordnet Over-selv, som igjen er 1/9-del av et enda mer overordnet Over-selv. Prosessen fortsetter så langt tilbake som kilden finnes og gir en enorm filtrering av åndelig erfaring som ånden krever.(…allows the enormous filtration of spiritual experience required by the spirit).

"Du må ikke tenke at det Høyere Selvet av den første kategorien som ubetydlig i forhold til med de andre. Det virker på at lavere nivå, men er ikke desto mindre ekstremt kraftfullt og viktig. Det er istand til å heale sykdommer og selv gjenopplive fra døden. Det er dette førstnevnte som på Jorden er kjent som åndelig healing og kan oppnåes med hjelp av DET HØYERE SELVET hos healeren - uten at pasienten er tilstede. Men dette krever at pasienten gir tillatelse. Den kompetente healer kan assistere pasienten fra hvorsomhelst i verden. Det er også mange eksempler på mennesker som er erklært for klinisk døde - som bringes tilbake selv om legene har oppgitt alt håp for dem. (Samme sies av Rampa - se og søk videre via link her)

Det som normalt skjer ved slike tilfeller er at personens Astralkropp møter det høyere selvet. Denne delen av det høyere selvet har forlatt den fysiske kroppen i "dødsprosessen". Det sanser den fysiske kroppen under, og legene som forsøker å gjenopplive den - det kan også sanse kjære som sørger over "den døde". I denne tilstanden vil personen føle seg godt - ja lykksalig - gjennom astralkroppen. Vanligvis så forlater han den fysiske kroppen, ofte kilden til mye lidelser - for så å oppleve at han slynges langs en "psykisk kanal", hvor i enden et fantastisk lys finnes, en tilstand av lykksalighet.

Dersom han - før passasjen gjennom kanalen til LYSET, som er hans høyere selv - har det minste ønsket om ikke å dø - ikke da ut fra egen frykt eller lengsler, men ut fra hensynet til de som trenger ham - f.eks. barn - vil han be om å få vende tilbake til kroppen. I visse tilfelle vil det gis tillatelse.

" Du er i konstant forbindelse med ditt høyere selv, ved hjelp av din hjernekanal. Virkende som en avsender og mottager for impulser, så leder den spesielle vibrasjoner direkte mellom din astrale(-følelses-)kropp og ditt høyere selv. Ditt høyere selv overvåker deg kontinuerlig, om dagen og om natten, og kan gripe inn for å redde deg fra en ulykke. F.eks. opplever noen som skal rekke et fly at drosjebilen får tekniske problemer på vei til flyplassen og en ny drosje som tilkalles stopper også…Kan du virkelig tro det skjer tilfeldig? Flyet du skulle nådd krasjer 30 minutter senere og ingen overlever.

bildet: overjeget er den store kraften bak vesenet og forbindelsen til "dette" går gjennom hjernen og astralkroppen.

I andre situasjoner kan overjeget tilføre ekstra adrenalin til blodet som gjør at du overlever en kritisk situasjon hvor du måtte handle raskt og hurtig.

Det er ikke kun hjernekanalen som er i stand til å lede budskaper mellom det høyere selvet og astralkroppen. En annen kanal eksisterer noen ganger i drømmer - eller skulle jeg heller si - i søvne. På bestemte tider i søvnen er ditt høyere selv istand til å kalle astralkroppen til seg og enten formidle instruksjoner eller ideer - eller å gjenskape dem på noen måte - eller etterfylle dens åndelige styrke - eller opplyse den om løsninger på viktige problemer. Av denne grunn er det viktig at søvnen er uforstyrret av påtrengende lyder eller av mareritt fra skadelige inntrykk mottatt gjennom dagen.

"Den fysiske kroppen hvori du eksisterer i øyeblikket - er allerede meget innviklet, men dog intet i forhold til kompleksisteten i utviklings-prosessene som skjer mellom astralkroppen og det høyere selvet. For å gjøre det enklere for vanlige folk på din planet å forstå dette så enkelt som mulig, vil jeg gjøre min forklaring i de mest enkle termer.

Din astrale kropp, som bor i alle normale mennesker, overfører til sitt høyere selv alle de følelser som erfares gjennom et liv i en fysisk kropp. Disse følelser passerer gjennom det enorme "filter" av ni høyere selv(-nivåer) før det ankommer i det eteriske "hav" som omgir ånden. Dersom disse følelser er basert i alt vesentlig på materialisme, har de høyere selvene store problemer med å filtrere dem, nettopp som et vannfilter tettes til raskere om det filtrerer skittent vann enn om vannet allerede var rent.

"Dersom du gjennom de mange erfaringer i livet sørger for at din astrale kropp nyttiggjør seg dem på åndelig forstandig måte, vil det erverve mer og mer åndelig forståelse. Med tiden - som kan variere fra 500 til selv 15000 av dine jordiske år, vil ditt høyere selv ikke ha mer å filtrere.

Denne delen av det, som er legemliggjort i den astrale kroppen til Michel Desmarquet (altså forfatteren av boka som opplevde denne undervisning) vil være så åndelig fremskreden at det har ankommet til det neste trinnet, hvor det må kjempe med det mer overordnede høyere selvet. Vi kan sammenligne denne prosessen med et ni trinns filter - med hensikt å befri vannet som passerer for ni elementer. Ved slutten av trinn i prosessen er det helt eliminert med åtte gjenværende. For å gjøre denne informasjonen lettere å fordøye gjør jeg stor bruk av billedspråk….

"Så denne astrale kroppen vil da ha fullført sin syklus med det høyere selv av den første kategori, og vil så kople seg fra overselv nr1 for å koples til overselv av andre kategori, og hele prosessen vil bli gjentatt. Likeledes vil astralkroppen være tilstrekkelig åndelig utviklet for å entre en planet av neste kategori.

"Jeg forstår at du ikke følger meg særlig godt og jeg er engstelig for at ikke helt vil forstå alt jeg forklarer deg.

"I sin visdom er ÅNDEN ved hjelp av den fjerde kraft, stilt til rådighet for ni kategorier av planeter. Nå er du på planeten Thiaoouba, som er i den niende kategori, det betyr på toppen av skalaen.

Jorden er en planet av første kategori og derfor på bunn av skalaen. Hva betyr det? Planeten Jorden kunne sammenlignes med en barnehage med hovedvekt på å lære grunnleggende sosiale verdier. En planet av andre kategori ville så bli som grunnskolen hvor ytterligere verdier blir lært - i begge skoler er voksnes veiledning nødvendig. Den tredje kategori ville omfatte videregående skoler hvor et fundament av verdier tillater utforskning lenger ut. Videre ville du gå på universitetet hvor du behandles som en voksen, for du ville ikke kun ha oppnådd en viss mengde av kunnskap, men du ville også begynne å akseptere sivilt ansvar.

"Dette er typen av framskritt eller vekst som skjer i de ni kategorier av planeter. Jo mer åndelig utviklet du er, jo mer vil du på en høyerestående klode ha gagn av et miljø og generell livsførsel som også er høyerestående. Måten hvorved du tilveiebringer føde er mye enklere, som igjen forenkler prosessen med å strukturere livet ditt - virkningen er mer effektiv åndelig utvikling.

På de høyere planetere vil naturen selv hjelpe å assistere "eleven", og når du utvikler deg til planeter av 6.-7.-8.og 9.kategori er ikke kun din astrale(følelses-)kropp høyt utviklet, din fysiske kropp har også blitt gavnet av din utvikling.

Vi vet at du allerede har blitt positivt imponert av hva du har sett på vår planet. Etter at du vil se og forstå mer, vil du oppfatte at dette er hva du på Jorden kaller "et paradis" - og enda er dette fortsatt som intet sammenlignet med den SANNE LYKKEN du opplever når du er blitt (utviklet til) ren ånd (bevissthet).

"Jeg må være forsiktig med ikke å gjøre denne forklaringen for lang, for du må gjengi den ord for ord - uten å forandre noe i den boken som du vil komme til å skrive. Det er absolutt en nødvendig forutsetning at du ikke tillater noen personlige meninger å forstyrre. Men vær ikke bekymret - Thao vil hjelpe deg med detaljene når tiden kommer da du skal skrive….

"Fra denne planeten er det mulig å enten forbli i en fysisk kropp eller bli forent med Den Store Ånd i eteren.

Da disse ord ble uttalt skinte auraen som omga lederen mer skinnende enn før og jeg ble overrasket å se at han nesten forsvant i den gylne tåken - for så å dukke fram et sekund senere.

"Du har forstått at den astrale kropp er en kropp som bebor din fysiske kropp, og som erindrer og opptar all den forståelse som er samlet i løpet av dets mange liv.

Den kan kun berikes spirituelt - ikke materielt. Den fysiske kroppen er kun et redskap som i de fleste tilfeller blir forlatt eller overgitt når vi dør.

"Jeg vil utdype dette for jeg kan se at mitt uttrykk - i de fleste tilfeller - har forvirret deg. Med dette mener jeg, at noen av oss, inkludert alle på din planet - er istand til å gjenskape cellene i kroppen med viljen. Ja - du har allerede lagt merke til at de fleste av oss ser ut til å være av samme alder. Vi er en av tre kloder som er de mest utviklede i denne galakse. Noen av oss kan - og gjør - å forbinde oss til hva vi kaller den store ether.

"Så på denne planet har vi nådd et trinn nær fullkommenhet, både materielt og åndelig. Men vi har våre roller å utføre - slik alle skapninger i Universet - i sannhet har ALT, inkludert en enkelt småstein - sin betydning.

"Vår rolle, som vesener av en høyere klode, er å guide eller hjelpe med åndelig utvikling og også iblandt materielt. Vi er i en posisjon hvor vi kan gi materiell assistanse, fordi vi er teknologisk det mest avanserte folk. For hvordan kunne en far gi åndelig veiledning til sitt barn om han ikke var eldre - mer utdannet og mer dyktig i diplomati enn barnet?"

Noe senere advarer de mot støyforurensning som f.eks. å være i et diskotek med høy lyd og også dette med feil bruk av farger. De sier at f.eks. soverom bør males i overenstemmelse med bestemte hovedpunkter i auraen til den som bor der. "Ved å tilpasse romfargene med dem i din aura, kan du forbedre din helse og vedlikeholde god helse. Videre er vibrasjonene som utstråles fra disse farger viktige for god mental balanse, også gjørende deres innflytelse gjeldende når du sover".

De kommer også inn på dette at det snart vil komme utstyr for rent teknisk å få fram bildet av auraen. "…avlesningen av auraen for å reparere den fysiske kroppen er som intet sammenlignet med hva en slik avlesning kan oppnåes for den åndelige kroppen".

"For øyeblikket blir mest hensyn til den fysiske kroppen, men dette er en alvorlig feil. Om din psyke er svak, vil det influere din fysiske fremtreden etter dette, men uansett vil din fysiske kropp slites ut og dø en dag - derimot vil din ånd/psyke som er en del av den astrale kropp aldri dø. Jo mer du kultiverer dine tanker - din bevissthet - jo mindre vil du bli byrdet eller trukket ned av din fysiske kropp, og jo raskere vil du gå gjennom dine livssykler.

Vi kunne ha brakt deg til vår planet i din astrale kropp, men isteden har vi brakt deg hit i fysisk kropp - og for en viktig årsak. Jeg ser at du allerede forstår årsaken. Dette gleder oss og vi takker for din villighet for å assistere oss med vår oppgave."

-----------

Noe lenger ut i boken beskrives menneskene på denne planeten nærmere og han sier deres ytre likhet kun avslørte små forskjeller - alle var 2,8-3m - verken utpreget tynne eller tykke. De som fødte hadde noe større hoftepartier enn hos de andre. De fleste hadde gylden-blondt hår - andre platinablondt. Deres hudfarge minnet om arabiske kvinners av den noe lyse typen. Blå og blålilla øyenfarge. Og de hadde også vakre og velformede bryster sier han - noe å se for jordiske menn som han skriver. Og alles ansikter så vakre at de så ut til å være skapt av en kunster…

 

bildet er en datakomponering av Michel med sin visirhjelm og en tenkt Thao i et annet antrekk her

og til venstre en statue av en tilsv.høy og 'dobbeltpolet kvinne' som finnes på Damanhur-senteret i nord-italia, der bl a Tor-Arne var på besøk høsten 2016

 

 

Mer om jordens fjerne fortid

på side 87 gjengis mer om vår klodes fortid.

Altså kom Bakaratinerne til Jorden for 1,35 millioner å siden. 30tusen år senere kom den voldsomme katastrofe som "tømte havene" og som forårsaket fremkomsten av øyer og selv kontinenter. Tidligere ble det nevnt det enorme kontinentet som hevet seg midt i Stillehavet. Dette kontinent ble kalt "Lamar" - men er bedre kjent som Mu. Det dukket opp i et stykke, for å bli smadret 2000år senere av et seismisk sjokk som delte det i tre hovedkontinenter. Etter mange år kom det vegetasjon i områdene ved ekvator. Gras og skoger vokste og etterhvert kom dyr over landtungen som bandt Mu til dagens Nord-Amerika.

"Den gule rase som bedre hadde klart perioden med katastrofale konsekvensene av kataklysmen, var de første til å bygge skip og utforske havene.

"For ca.250.000år siden, dro innbyggerne fra AremoX3 - som vi besøkte på reisen hit - på en interplanetarisk utforskelsesreise som gjennomsøkte deres solsystem (altså sol systemet her for Jorden og oss jordmennesker). Etter å ha gått utenom Saturn, Jupiter, Mars og Merkur landet de på planeten Jorden i Kina, hvor deres fartøy forårsaket stor panikk blant befolkningen. Deres legender refererer til "ilddrager" som steg ned fra himmelen. "Kinesernes" frykt og mistillit ledet dem til å angripe de fremmede, som var tvunget til å bruke vold for å forsvare seg. De hatet dette for de var ikke bare teknologisk avanserte, men også høyt åndelige folk som avskydde drap.

"De fortsatte og var mest tiltrukket kontinentet Mu av to årsaker. For det første så det ut til å være ubebodd og det var et paradis utfra breddegraden.

De hadde blitt spesielt forsiktige siden konfrontasjonen med "kineserne" og følte de ville være klokt å etablere en base nr to - til hvilken de kunne trekke seg tilbake om de skulle møte mer fiendtligheter fra jordmenneskene. Jeg har enda ikke forklart at deres motiv for utforskning av Jorden var å anbringe flere millioner mennesker fra AremoX3 - en klode som var blitt ubehagelig overbefolket. Denne operasjonen var for alvorlig til å ta sjanser av noe slag. Således ble det besluttet at deres fluktsbase skulle settes opp på månen. (på side 90 forklares at vår nåværende måne ble innfanget av Jordens gravtasjonsfelt for ca 500.000år siden og at dette fremkalte store katastrofer på Jorden. Dette passer med info fra rampa og semjase )

"50år ble brukt til å etablere månebasen. Den lille kolonien fra "Kina" i nordvestre Mu hadde blitt helt ødelagt noen tiår før- så de hadde nå hele kontinentet for seg selv.

"Arbeidet begynte straks med konstruksjonen av byer, kanaler og veier. Deres transport gikk med flyvende fartøyer - ikke ulik våre Lativoks. Fra deres planet importerte de dyr - bl.a. hunder og griser.

"I høyde var disse mennesker gjennomsnitt 1,8 og 1,6m for hhv. menn og kvinner. Deres hår var sort - likeså øynene - huden lys bronsjefarget. Du så noen av denne rasen da vi stoppet ved AremoX3, og jeg tror du allerede har gjettet at de er forfedrene til Polyneserne.

"Så de etablerte bosettinger over kontinentet - inkl 19store byer, syv av dem hellige. Mange små landsbyer - for disse menneskene var meget dyktige bønder. Deres politiske system var etter modell fra AramoX3. De hadde for lang tid siden oppdaget et den eneste måten å styre et land riktig på, var å plassere syv mennesker av hederlighet - uten å representere noe politisk parti, men som oppriktig ønsket å gjøre hva de kunne for landet.

"Den syvende blant dem var den øverste dommer, hvis stemme var verdt to i rådsforsamlingen. All debatt var ledet av intelligens, kjærlighet og omtanke for folket.

"Disse syv mottok ingen store materielle fordeler for å lede nasjonen. Det var deres kall og de gjorde det av kjærlighet. De ble tatt ut slik: I en landsby eller distrikt ble en mann hederlighet valgt i folkeavstemming. Ingen med dårlig adferd eller med tendenser mot fanatisme kunne velges - den valgte måtte ha demonstrert hederlighet i alle virkefelt. Han ville så sendes til nærmeste by, sammen med andre representanter fra nabolandsbyer og ytterligere valg ble holdt. Om det f.eks. var 60 landsbyer, ville 60 mennesker velges og disse ville møtes i hovedstaden der de igjen ville velge ut syv, som igjen ville velge en leder som ble gitt tittelen konge. Om han dog viste de minste diktatoriske tendenser, ble han kastet.

Deres hovedstad som lå på et 300m høyt platå med utsikt over Gulfen ved Suvatu - det høyeste punkt på Mu. Det meste av Mu var et platå kun 30m over havnivået. Her ble også en enorm pyramide konstruert. Hver sten i pyramiden veide 50tonn, og var tilpasset med millimeteres nøyaktighet. De ble kuttet med "ultra-soniske-vibrasjoner". Dette ble gjort i steinbrudd i Halaton - ved dagens Påskeøyer - den ene plassen på hele kontinentet hvor denne steinen fantes. Et annet steinbrudd fantes ved Notora - i sydvest.

"De enorme stenene ble transportert ved bruk av anti-gravitasjonsteknikker som var velkjente for disse folk. Fraktet på plattformer - 20cm over de steinlagte veier, som var bygd over hele landet som et nettverk - med senter i Savanasa, hovedstaden. Kjempestenenes posisjoner ble utpekt av en mester og sjefsarkitekt for prosjektene. Da prosjektet var ferdig målte pyramiden 440meter i høyden.

 (om pyramider hos kosmiske sivilisasjoner -se også stoffet om Ante Jonssons kontakt)

Pyramiden var et verktøy - på samme måten som pyramidene i Egypt, selv om de er mye mindre "….disse menneskene var avanserte og hadde en dyp forståelse av de universelle lover og brukte sin pyramide som en "oppfanger" av kosmiske stråler, krefter og energier. Også jordiske energier.

På innsiden var rom plassert i henhold til en nøyaktig plan som skulle brukes av kongen og visse andre innvidde - som et kraftfullt kommunikasjonssenter, som muliggjorde kommunikasjon med andre kloder og verdener i universet. Slik kommunikasjon med utenomjordiske mennesker er ikke lenger mulig for jordmenneskene. Men menneskene på Mu var i konstant kommunikasjon med andre vesener og var istand til å utforske parallelle Universer.

"Var dette den eneste hensikten med pyramiden?"

"Nei, ikke helt. Dens andre bruk var å lage regn. Ved et system av plater, laget av en særlig legering med sølv som hovedkomponent, var disse menneskene i stand til å skape opphoping av skyer over et land og slik få det regnet som de trengte.

"De var således i stand til å lage et paradis over hele kontinentet. Elver og kilder tørket aldri opp, men flommet bedagelig over de mange sletter i landet som i alt vesentlig var flatt.

Frukttrær var tunge av frukt av alle sorter - noen som ikke lenger finnes her - og ble høstet i overflod. En av fruktene kaltes Laikoti, eide egenskapen å opphisse hjernaktiviteten - slik at man kunne løse problemer utover det normale. Et slags medikament eller narkotikum som ble fordømt av vismennene, og som kun kunne dyrkes i kongens hager. Men de dukket snart opp ellers også, men bruken ble avstraffet.

Disse menneskene trodde på Tharoa - Gud, Ånden, Den Ene og Eneste, Skaperen av Alt - og de trodde på reinkarnasjon.

Etter en periode på 50.000år var Mu’s befolkning på 80millioner. Det er kjent at Jorden var befolket av en sort-en gul- men også hvite raser, skjønt den siste hadde gått tilbake til en primitiv tilstand pga. deres tap av teknisk forståelse. Disse hvite mennesker hadde faktisk ankommet på Jorden i et lite antall på et tidspunkt mellom Bakaratinernes ankomst og koloniseringen av Mu. (Etter tidligere opplysninger da i tidsrommet mellom 1,35 mill.-og 250.000år siden). De hadde slått seg ned på et kontinent som er kjent for deg som Atlantis - men av materielle som åndelige årsaker, så mislyktes sivilisasjonen fullstendig."

(Dette må sikte til de koloniseringsbølgen fra Lyra/Pleiadene fra ca.387.000 og 226.000f.kr av hvithudede og krigerske lyranere -  se boken JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS)

Hva mener du med "materielle årsaker" spør Michel.

"Naturkatastrofer, som effektivt ødela deres byer og nesten alt som hadde tillatt dem å utvikles teknologisk. Jeg må også understreke at før de fra Mu hadde utforsket Jorden helt - hadde de ved hjelp av pyramiden i Savanse gjort undersøkelser. Etter dette koloniserte de Ny-Guinea og søndre område av dagens Asia - helt til vestre Mu. Samtidig lagde de kolonier i Sør-Amerika og i sentral-amerika. Men de laget også en kolonibase som vokste til en stor by - kjent som Thiacuano - beliggende ikke langt fra Titicaca-sjøen. Andesfjellene eksisterte ikke dengang - fjellene ble dannet senere. Ved Thiacuano ble det bygget en stor sjøport. I de dager var nord-og sydamrika flatt og omsider ble det bygget en kanal for å binde en innlandssjø dengang beliggende der Brasil er idag - med Stillehavet. Denne sjøen hadde et utløp i Atlanterhavet, slik at det var mulig å passere fra det ene havet til det andre og slik kolonisere kontinentet Atlantis.

Mange hvite mennesker fra Atlantis foretrakk utvandring til området Nord-Europa da de ikke godtok styreformen og religionen fra Mu.

England var dengang ikke en øy - men sammenhengende med resten av Europa - likeså hang Afrika til Europa. Mange fra Atlantis emigrerte til Nord-Afrika, der de blandet seg med kryssningsrasen av sort-gule i området. Dette skapte nye raser i Nord-Afrika, som har videreutviklet seg over årtusener.

Vi besøkte jevnlig Jorden under disse tider - åpent og "offentlig" - med våre fartøyer. Vår størrelse som alltid har vært stor og vår strålende skjønnhet, medførte at vi ble sett på som guder. Det er fra våre jevnlige besøk i denne periode at det er så mange legender som beskriver "giganter og ildvogner fra himmelen".

 

Atlantis

I det tiende kapittel (s.129)kommer hun igjen inn på Atlantis som hun sier var beliggende på den nordlige halvkule i det nåværende midtre Atlanterhav. Det var forbundet med Europa og linket til Afrika og også Amerika ved tynne landtunger. Afrikaforbindelsen var ved dagens kanariøyer. Dets størrelse var noe større enn dagens Australia.

Det var befolket med folk fra Mu - omtrent 30tusen år siden - kan sies å ha vært en koloni under Mu. Det var også en hvit rase der - høye lyse mennesker med blå øyner. (her siktes det nok til de Pleiadere som Semjase sier oppbygget Atlantis  - bl.a. kong Atlant. rø-anm). Så var det mayaer - vise kolonier fra Mu som styrte landet og de konstruerte der en pyramide lik den i Savanassa som var den tidligere hovedstad på Mu i Stillehavet.

For 17000år siden utforsket de middelhavsområdet via Nord-Afrika hvor de møtte araberne som var en etterkommere av en blandingsrase av gule og sorte fra Bakaratini. Disse fikk da mye ny kunnskap, både materiell og åndelig. Deres tallsystem som de fortsatt bruker, kom fra Atlantis og Mu. De dro til Grekenland hvor de dannet en liten koloni og også det greske alfabet overenstemmer nesten eksakt med det fra Mu.

Til slutt kom de til et land som de innfødte kalte Aranka og som idag kjennes som Egypt. Der etablerte de en sterk koloni gjennom en stor mann ved navn Toth som den øverste. Lover ble etablert som grunnla livssynet fra Mu og organisasjonsprinsippene fra Atlantis. Forbedrede planter, nye metoder for dyrkning og nye metoder for å ale opp kveg, keramikk og veving etc.

Toth var en stor mann fra Atlantis, med ekstrem kunnskap. Han grunnla landsbyer, bygde templer. Pyramiden i Egypt var bygd som den på i Savanassa - men kun en tredjedel i størrelse- bygget på ni år med antigravitasjon, og innsikt i å skjære stein.

Det var ikke kun Maya-atlanterne som koloniserte. Nagaene hadde kolonisert Burma, India og nådde tilslutt Egypt kyster. De bygde opp en stor by kalt Mayou på Rødehavets kyster. De innfødte i området gikk på sine skoler og ble gradvis opptatt i samfunnet til kolonistene og ble den egyptiske rase. Men for ca5000 år siden begynte Nagaene i nordegypt å sloss med maya-atlanterne av en årsak som var ganske latterlig. Atlanterne trodde på reinkarnasjon av sjelen(astralkroppen)tilbake til landet til dets forgjengere. De påstod således at sjelen reiste vestover hvor den hadde kommet fra. Nagaene hadde en lignende tro, bortsett fra at de mente at sjelen dro tilbake østover - hvor de selv kom fra. I to år var de faktisk i krig, men ikke en voldsom krig, da begge egentlig var fredselskende, og omsider ble de allierte og dannet et forenet Egypt.

Den første kongen av det forente Egypt - både øvre og nedre - ble kalt Mena. Det var han som opprettet byen Memphis. Han var valgt ved den samme metoden som i Mu - en metode som ikke overlevde lenge i Egypt - pga. økningen av geistlige prester, som etterhvert fikk faraoene under sin makt. Dette fortsatte gjennom årene med bemerkelsesverdige unntak blant faraoene som gav etter for prestene. Et slikt unntak var Athnaton som ble forgiftet av prestene. Før han døde sa han: "…tiden jeg har vært på denne Jorden var en tid der sannhetenes enkelthet ikke ble forstått og ble forkastet av mange". Som det ofte skjer i religiøse sekter, fordreide de egyptiske prester sannheten - enkel som den var - for å få mer kontroll over folket. De fikk dem til å tro på djevelen og i forskjellige åndelige vesener og annet sludder.

Landet var velstående. Landbruk og beite blomstret og den første kongen i Egypt var altså Mena.

 

Månen

Vår nåværende måne ble innfanget av Jordens gravtasjonsfelt for ca 500.000år siden - dette fremkalte store katastrofer på Jorden. Langt tidligere - for 6 millioner år siden - hadde Jorden hatt to mindre måner som tilslutt kolliderte med Jorden med voldsomme kataklysmer til resultat.

Kontaktpersonen sier også at månen vil bli trukket inn og kollidere med Jorden om 195.000år og at det vil være slutten for Jorden. "…om menneskene ikke er tilstrekkelig åndelig og teknisk utviklet til den tid - vil det bety en masseødeleggelse - men om de er utviklet nok - vil de ha evakuert til en annen klode".

At månen kommer utenfra og hvordan den kom inn - beskrives i detaljer i stoffet fra Erranerne via Meiers kontakt Semjase. Se boken JORDENS FJERNHISTORIE...

 

Astralreise til fortiden….

I et eget kapittel - 8 - beskrives hvordan de hjalp han å se detaljer av en sivilisasjons undergang på Jorden. Dette ved å få tilgang til Jordens "hukommelseskropp" - Akasha som det også kalles - sansende fra sin astrale kropp under denne opplevelse. De gav ham en særlig drikk mens han lå på en spesiell seng - dette frigjorde astralkroppen med full dagsbevissthet og hukommelsesevnen "innkoblet" - og han fikk her se en tidligere høyt utviklet sivilisasjon i Stillehavet under dens "siste tider". Så også dyreraser der som forlengst er borte fra Jorden. Han opplever også at han selv var inkarnert i denne sivilisasjonen i fortiden på Jorden. (Gå da evt. inn på den engelske siden for denne boken er tilgjengelig.)

 

Andre ting de forteller ham…(fra kap.9)

  • de kan leve blant oss som vanlige jordmennesker eller observere i astral tilstedeværelse.
  • de influerer adferden på viktige ledere slik at utviklingen går i ønsket retning - inkl slik at et bestemt karmisk mønster kan utløses og erfares - alt i henhold til de kosmiske (skjebne-) lover. De sier at det var deres "usynlige innblanding" som hindret at Tyskland under ww2 fikk tilgang til atomvåpen - da totalitære styrer representerer et stort skritt bakover.
  • de hindret ikke Hiroshima/nagasaki-bombene, da de mener at dette fikk en direkte slutt på krigen og at en videre krig ville ha krevd flere døde - at av to onder valgte de det minste. Og dette ble jo også en demonstrasjon av de fryktelige virkninger av atomvåpen, selv om disse jo var "små atombomber".
  • løsningen på sivilisasjonens problemer ligger i korthet i praktisert KJÆRLIGHET og kultiveringen av sinnet/bevisstheten.
  • politikere, media, journalister - alle disse forvrenger sannheten slik at de presenterer et usant bilde av f.eks. nyheter og kun fokuserer på det negative - mord, vold, etc. Noe som igjen også stimulerer "svake sjeler" til å begå grove lovbrudd for å komme i media.
  • pengene er ondets rot - en forbannelse slik de brukes i egoismens tjeneste overalt. Den største faren for en menneskehet - uansett hvor - er av åndelig/psykologisk natur - og ikke av materiell natur. (Altså er det DYRET (selviskheten)I MENNESKET som er "problemet" slik bl.a. Martinus skriver - men det er igjen et utviklingsspørsmål).
  • narkotika skader og fordriver astralkroppen vekk der den ikke hører hjemme. Det tar flere liv å reparere skadene. Som de sier: astralkroppen skal egentlig kun være i den fysiske kroppen ELLER hos OVERJEGET- hvortil den er "en del". Også lyd/støy skader astralkroppen.
  • De sier at Jesus ble inkarnert fra kloden Thiaoouba - altså fra den kloden han fikk besøke.(Også Erranerne fortalte at Jmmanuel som de sa var hans egentlige navn - ble inkarnert fra en planet i Pleiadene. R.Ø.anm.)
  • man må inkarnere på Jorden inntil man har lært "leksa" der. Men det er mulig direkte fra Jorden å inkarnere på en noe høyere utviklet klode etterhvert. "the spirit who beeing perfect himself canneot accept the slightest imperfection".
  •  

møte med en merkelig "mann"

I kap.10 beskrives et arrangert møte til en annen besøkende på Thiaoouba. Han ser merkelig ut: 1,5mhøy, hår mer som fjær, meget bred(/tykk?) - "nesten firkantet". Ingen hals- hode rett på skuldrene - flatt ansikt. En ekstra tommeltott istedenfor lillefingeren "hos oss". Hendene nådde nesten bakken. Grønne tenner.

Ved hjelp fra Thiaooubas teknologi kunne Michel samtale med ham. Han fortalte om sin hjemplanet - dobbelt så stor som Jorden - med 15milliarder innbyggere. Som Jorden - en lidelsesplanet så langt med de samme problemer som her. Det hadde vært to atomare holocasts der, kriminalitet, epidemier, naturkatastrofer, et pengesystem og alle problemene tilknyttet det. Videre religioner, kulter etc. Men for 80år siden skjedde en forandring da deres diktoriske "verdenshersker" måtte trekke seg etter at hele nasjonen kollektivt "streiket" i mot ham - med hundretusener av aktive. Han sier de selv har vært ved Jorden i det skjulte og observert oss her - de har romskip - enda noe primitive, da de ikke går "over" lyshastigheten. Noen få av dem kunne se auraen.

***

Vedr. Michels fortid så sier "de" at han er en "soukou" som betyr at han allerede er "våknet" åndelig sett - som har hatt 81 inkarnasjoner i menneskelige kropper på forskjellige planter av ulike kategorier. Slik fullført en syklus. Han inkarnerte nå "frivillig" til Jorden istedenfor å fortsette til høyere utviklede kloder.

Mer om Kristus og bibelens fortellinger slik de beskriver det (denne fremstilling er på noen punkter lik den fremstilling som erra-pleiaderne også gir om dette og likeså Lobsang Rampa)

I kap11 forteller de at moses var født av egyptiske foreldre - men han identifiserte seg med de jøder som var rundt faraos hoff i Egypt - og han ville hjelpe dem å bli fri. Mose’ ånd eller astraljeg kom fra en planet av kategori 8 (jorden er kat.1)og istedenfor å bli inkarnert på Thiaoouba - valgte han Jorden for å hjelpe jødene.

Det beskrives i boka et det var et fartøy fra Thiaoouba som skapte det kraftfelt som fordrev vannet der jødene flyktet over Rødehavet. Likeså var det de som forsynte dem med manna under deres ørkenvandring som de sier varte 3,5år og ikke 40 påstår Thao. Det var også de som i det skjulte var på sinaifjellet med skip og gav instruksjoner og hjelp via moses.

De så degenerasjonen av folks åndelig sider for 2000år siden, og bestemte å sende en profet - en budbringer om fred. De tok opp jomfru Maria i et skip og satte det befruktede jesusfosterkim inn i henne. Historien rundt Jesu fødsel er riktig nok og stjernen var et av deres fartøyer. Da Herodes gav ordre om at alle små guttebarn skulle drepes - han var redd kommende konkurrenter - så evakuerte "de" ham og under hypnose "hele hans familie(inkl to esler)" til et sted ganske nær til Egypt.

De mener også at det var to personer i dramaet videre - den Jesus som prekte, og hvis barndom kan leses om i bibelen - dro til Østen og fortsatte sitt virke - mens den som ble korsfestet var en (kopi) som disse romfolkene hadde materialisert eller skapt, og hvis sjel kom fra deres hjemklode Thiaoouba. (denne prosess forklares langt mer logisk fra den gamle tibetanske eremitten som fikk denne delen av "dramaet" forklart av "Guder"/romfolk i Tibet ca. 1890 og som Lobsang Rampa har skrevet om i boken Eremitten. R.Ø.anm.- jeg har mer tillit til den "varianten" - men les og bedøm selv!!. Se også "Talmud Jmmanuel" i denne forbindelse)

Ellers sier de at det på mange måter - åndelig sett - er verre på Jorden nå enn for 2000år siden - men det betyr - mener jeg -  at de ikke kan se de virkelig store hensikter med vår "neddykking i mørket" slik det logisk og analytisk forklares av den åndelige vitenskapen fra bl.a. Martinus

Men dette mener jeg klart viser at de som er med i "den store planen" ikke nødvendigvis kjenner alle de store hensikter og detaljer i denne altomfattende PLANEN.

Jødene (de gir en egen variant av hvordan jødene som folkegruppe kom til jorden:)

Jorden er besøkt som mange andre bobare planeter i Universet. Iblant er innbyggere på bestemte kloder nødt til å evakuere ettersom deres klode er døende. For 12000 år siden dro mennesker fra planeten Hebra på leting etter en ny planet. Et skip fikk alvorlige problemer og måtte lande på Jorden. Det landet i området Krasnodart - en by i vestre Russland idag - men på den tiden var det ingen by der - ingen folk heller. Om bord på skipet var tre kvinner og fem menn - ca.1.7mhøye med sorte øyne, lys hud og langt brunt hår. De gjorde en vellykket landing og begynte å reparere skipet. De fant tyngdekraften større enn på sin hjemplanet. De laget en leir ved sitt skip da de ventet at skipets reparasjoner ville ta sin tid. En dag eksploderte hele skipet under reparasjonen og som drepte alle bortsett fra en mann og to kvinner. Disse vandret sydover og kom til slutt til dagens Israel - og ble opphavet til jødene. (her fortrekker jeg dog "varianten" gitt av Erra-pleiaderne som også er underbygget med stoff som sannsynliggjør riktigheten i påstandene - feks. fra Talmud Jmmanuel og deres "variant" passer også bedre med bibelens "fortellinger"- ikke desto mindre kan historien her være en del av sammenhengen rundt jødenes "ankomst til jorden") De ble hjulpet av Thiaoouba-ene flere ganger, men straffet dem også. F.eks. sørget de for at sodoma og gomorra ble utslettet fra et fartøy.(dette fordi mange i disse byene var langt avsporet på det seksuelle område mm jf andre kilder - her måtte "gartnerne luke i sine planter og fjerne de uønskede" - men husk at ingen DØR jo egentlig uansett.)
/

Ellers forteller hun at moses var inkarnert fra Thiaoouba til egyptiske foreldre.

---------------------------------------------------------

kommentarer ellers av R.Ø. og paralleller til andre kontakters opplysninger om bl.a. jordens fortidige utvikling

På side 18 beskrives "kontaktkvinnen" som en skjønnhet med blå øyne. Andre kilder - nevnt under - bekrefter også dette. Altså at romfolk av den lyransk-pleiadiske slekt har BLÅ ØYNE og at disse var (er) STORE av kroppsvekst.

Muligvis var dette en representant av den "gamle" lyransk-pleiadiske slekt som det fortelles om i bl.a. SEMJASE-materialet og også i bøkene til LYSSA HOLT. Jf. dette stoff er Jordmenneskene "avlet fram" av samme genetiske materiale - og er derfor "kosmiske søsken".

Rampa beskriver også "gudene" som storvokste i forhold til de vanlige jordmennesker.

Hele besetningen så ut til å bestå av kvinner - men senere fortalte den heromtalte kontaktperson som kalte seg THAO at de i virkeligheten var dobbeltpolede eller beggekjønnsvesener i ett - altså en harmonisk blanding av både det kvinnelige og det mannlige i ett og samme legeme.

At "formeringen" da var viljesstyrt og ikke instinktstyrt som i dyreriket - som jordmenneskene fortsatt tilhører. Denne samme utvikling er helt i tråd med hva den kosmisk klarsynte Martinus sier om utviklingen av det seksuelle hos det utviklede menneske - i lys av kosmiske analyser av dette felt - som det han kaller "polutviklingen" (altså de to poler - maskulin og feminin pol - som gradvis smelter sammen til et "felleskjønn" når vesenene i dette utviklingstrinn kan skape seg legemer via direkte viljestyrt materialisering av stoffet som trenges til dette).

Interessant er også at det muligvis er fra samme pleiadiske planet at kontaktpersonen Rincon i Columbia - SydAmerika hadde flere fysisk-direkte kontakter i 1973. De fortalte nemlig også at de var med å ødelegge Sodoma og Gomorra etter "ordre" fra høyere sivilisasjoner. Likeledes fortalte de hvordan de hjalp jødene under sin ørkenvandring - bl.a. med "manna".

En annen kontaktperson fra Israel var Uri Geller. Han hadde kontakt til en planet som kalte seg Hoova og de snakket stadig om "de ni prinsipper" som også denne bok kommer inn på. Mye tyder på at det var fra samme kosmiske sivilisasjon som Uris kontakt var fra. De beskrev i ca.1973 hvordan det ville komme en bok uten at de navngir den - som ville forklare menneskene de større sammenhenger og at denne bok ville forandre synet på hvordan tingene EGENTLIG ER.

(se link til stoffet om Uri Gellers kontakter her i dansk språk)

Nok en annen israelsk kontaktperson er Phyllis Schlemmer som har skrevet boken THE ONLY PLANET OF CHOICE - også denne omtaler endel av det samme. se link her for norsk sammendrag.

***

Et punkt der denne info er annerledes enn Erra-pleidadernes, er vedr. "Mu". Denne beskriver Semjase som et høysivilisasjon beliggende i deler av dagens Kina - i dagens Gobi-ørken - i tid ca.30000 år tilbake. Kan det være at navnet på denne var en fortsettelse av den Mu-sivilisasjon som denne boken her forteller fra - denne beskrives jo som mye eldre(1.35 millioner år tilbake). Og kanskje en tidligere koloni fra denne "eldste" mu-sivilisasjon som "gammellyranerne" videreførte i Gobi-området slik Semjase forteller om.

Om Sivilisasjonen Atlantis forteller Semjase at denne var oppbygget av hvite pleiadere - mens det her skrives den var befolket med folk fra Mu - omtrent 30tusen år siden (dette er det "enighet om"). "Det var også en hvit rase der - høye lyse mennesker med blå øyner" - dette er nok de pleiadere som Semjase sier var hovedkolonisatorene på Atlantis. "Så var det mayaer der- vise kolonier fra Mu som styrte landet og de konstruerte der en pyramide lik den i Savanassa som var den tidligere hovedstad på Mu i Stillehavet". - dette sier ikke erra-pleiaderne noe om!!- men det er ikke derved sagt at det er feil - fremtiden vil nok avsløre dette når modenheten for å finne den fortidige fjernhistorie blir "allmen".

-------------------------------------------

Det er logisk nok at det ikke var mulig å belyse alle mulige detaljer i en bok på under 177 sider, men forbausende mye er inkludert i denne bok. Det er også å bemerke at deres forklaringer rundt overjeget er ganske så identiske med de som gis av den tibetanske innvidde Lobsang Rampa. Selv om hans forklaringer gjennom bl.a. "eremitten" som han møtte i sin ungdom - også var ganske så detaljerte og i høy grad på linje med stoffet her - særlig grunntanken om at jorden er "sådd" av kosmiske raser som kom her og "plantet" både plante-,dyre- og etter hvert menneskeraser.

Opplysningene vedr skader på de åndelige legemer gjennom narkotika er helt i tråd med Martinus og også Rampa.


link til del 1

boken i helhet på engelsk

boken nedlastbar i pakket zip-fil (ca.200kb) - pakkes ut som wordfil for utskrift i 2 spalter

min hovedside

link til spørsmål og svar på svensk rundt denne kontakten

link til spørsmål og svar på engelsk rundt denne kontakten

verdt å studere visdommen på:  http://lobsang-rampa.net