FORTIDIGE SIVILISASJONER I GOBI-OMRÅDET I DAGENS MONGOLIA/KINA

 


(da stoffet her er scannet kan det forekomme stave/ordfeil i stoffet som delvis er av dansk språk)

Etter Semjases opplysninger skal altså den høytstående sivilisasjonen Mu ha eksistert i området som nå utgjør Gobi-ørkenen for ca.32000 år- siden, men denne sivilisasjonen ble ødelagt så totalt i den senere utløste krigen mot Atlantis, at de fleste spor er helt fjernet. (Dvs. denne Mu-siv. i dette området må ha vært en arvtager/koloni av det tidligere kontinent i Stillehavet - som er betegnet med dette samme navn - mer om dette, fra særlig kontakten til Thao i australia i -89. rø-anm.) Denne høytekniske sivilisasjonen skal ha vært oppbygget fra de samme "Himmelsønner" som etablerte Atlantis. Semjase fortalte Meier at rester av de underjordiske tunnelsystemer under hovedstaden Agartha fortsatt skulle eksistere. 

Ellers må man regne med at denne store sivilisasjonen rommet flere større og mindre byer. For lenger sør-vest for Gobi, nord for Tibet, finner vi den store Taklamakan ørkenen, hvor man kan finne spor av en meget fjern sivilisasjon. Ruinene der minner mye om ødeleggelser av atomvåpen, en indikasjon man kan spekulere på, ettersom man også der - i likhet med Gobi-området - har funnet forglasset sand.(mer) Dette er særlig interessant i samband med de ET-opplysninger om at det ble brukt strålevåpen med evne til å smelte "alt" i den refererte krigen mellom Atlantis og Mu fra 9498 f.kr. Eller har det vært benyttet "vanlige atomvåpen"? - fordi disse funn av forglasset sand har stor likhet med de samme som fremkom i Nevadaørkenen etter atomprøve-eksplosjonene der.

At det har vært fortidige høyt utviklede kulturer i dagens Gobi-område, fortelles også i ØSTENS VISES LIV OG LÆRE (life and teachings of the masters of the far east). DENNE meget spesielle boken eller bøkene (en serie på flere bøker) fremkom ved at en amerikansk forskergruppe dro til det fjerne Østen i 1894 for å komme i kontakt med de påståtte mestere som skulle finnes der. Etterhvert lyktes gruppen ledet av forfatteren av bøkene Baird T. Spalding - i kontakten med disse mestere, og fulgte deres virke og deres åndelige veiledninger - samt bevitnet deres mange mirakler på nært hold. 

Under dette oppholdet kom de også i kontakt med beskrivelser om fortidige høyt utviklede kulturer i dagens Gobi-område. At det lyktes dem å finne beliggenheten av disse byer - som var begravet i sanden - skyldtes særlig at de ble fulgt av disse mestere med høyere utviklede ånds/synsevner.

Fra s.65 i bok 2 kan vi lese dette i dansk tekst - der de gjorde visse utgravninger:

".....i september måned året før, havde vi aftalt at vi skulle møde en gruppe i Gobi-ørkenen, og disse mennesker skulle ledsage os til ruinerne af tre af de gamle byer, hvis beliggenhed var beskrevet i disse optegnelser. Vi havde endnu ikke set disse, men havde hørt at de fandtes. Dem, som vi tidligere havde set, og som havde vakt vor nysgerrighed, var kun kopier af dem, vi nu havde for os. Begge sæt daterer disse byer to hundredtusinde år tilbage (denne her oppgitte tidfestning avviker fra Semjases opplysninger - men, kan passe med opplysninger fra Thao, som fortalte at selv Lemuria ble kolonisert for ca det her angitte tall kan være en antagelse). Det hævdes, at indbyggerne var højt civiliserede, idet de kendte til kunst og håndværk og var i stand til at forarbejde metallerne, - at guld var et meget almindeligt metal, så almindeligt, at man anvendte det til drikkekar og til skoning af heste. Det hævdes, at disse folk havde kontrol over alle naturkræfterne og også over deres egne gudgivne evner. Faktisk er de legender -hvis det er legender - der fortælles i optegnelserne, helt sammenfaldende med dem, der udgør den græske mytologi. Hvis kortene er korrekte, dækkede dette mægtige rige størstedelen af Asien og strakte sig ind i Europa så langt som til Middelhavet, dér hvor Frankrig nu ligger, og det højeste punkt var cirka 200 meter over havets overflade. Det påstås, at området var en stor slette, meget frodig og godt befolket og udgjorde en koloni af 'moderlandet'. Der er ingen tvivl om, at man, hvis resterne af disse byer kan findes og afdækkes, vil afsløre en meget værdi

Efter at have holdt hvil i en uge og samlet vort udstyr tog den samlede ekspedition afsted mod Uigurernes gamle by, hvor vi ankom den 30. juni.(ca. år 1901? R.Ø.anm.) Her gik vi straks i gang med arbejdet, og da den første udgravning var nede i en dybde af 15-16 meter, stødte vi på murene af en gammel bygning. Da vi var kommet ned i en dybde af lidt over 30 meter, brød vi igennem til et stort værelse, hvor der var flere statuer i guld, sølv, bronce og ler, alle smukt forarbejdede. Da vort arbejde var så vidt fremskredent, at det var bevist udover enhver tvivl, at der engang havde ligget en meget stor by her, fortsatte vi til beliggenhed nummer to. Her kom vi ned i en dybde af omkring 13-14 meter, før vi mødte noget, der kunne betegnes som endeligt bevis for, at der dér havde været en tidligere civilisation. Igen arbejdede vi, indtil det måtte anses for bevist, at vi befandt os i ruinerne af en stor oldtidsby.

Vi flyttede til et tredie sted, hvor vi ventede at finde vidnesbyrd om, at dette var den ældste og største af de tre byer.

For at spare tid og ressourcer havde vi organiseret vore styrker, så vi udgjorde fire hold(lag). Tre af disse hold bestod af en leder og seks assistenter. Dette gav 7 mand på hvert hold, og disse blev tildelt alt udgravningsarbejdet og ledelsen heraf, ligesom hvert hold arbejdede i otte ud af døgnets 24 timer. Den fjerde gruppe, der bestod af ekspeditionens øvrige stab, blev tildelt lejrtjeneste. Jeg var i den gruppe, som vor chef var leder af, og vi blev tildelt de otte timer fra midnat til klokken otte om morgenen.

Da vi havde fuldført afdækningen af den første udgravning og havde arbejdet os igennem til fire underjordiske kamre eller værelser, fjernede vi tilstrækkeligt med brokker til at vi kunne konstatere, at dette var den ældste og største af de tre byer, og at den var rig på skatte.

En morgen meldte det hold, der afløste vor chefs hold, at der var ryttere, der nærmede sig lejren fra nord. Da vi kom op til overfladen, opdagede vi, at de havde retning mod os, og det så ud til, at det var endnu en røverbande, da de øjensynligt fulgte det spor, vi havde efterladt på vej hertil. Medens vi stod og så på dem, kom Jast (en av de innvidde mestere) hen og sagde: "Det er en samling røvere, der er besluttede på at plyndre lejren, men jeg tror ikke, vi behøver at være bange". Vi ventede på, at de skulle komme nærmere, og da de var i en afstand af knapt 500 meter fra lejren, standsede de.

Efter et kort interval red to af mændene hen til os, og efter at have udvekslet hilsener spurgte de, hvad vi foretog os dér. De fik at vide, at vi gjorde forsøg på at finde ruinerne af en by. Hertil svarede de, at de ikke troede et ord af, hvad vi sagde. De havde formodninger om, at vi ledte efter guld, og de var kommet for at tage vort udstyr og forråd fra os. Vi spurgte, om de var regeringstropper, hvortil de svarede, at de ikke anerkendte nogen regering, da forholdene i området var sådan, at det var den stærkeste, der vandt. Da de ikke så tegn på nogen skydevåben, tror jeg, de kom til den konklusion, at der måtte være en større styrke til stede end den, de så her, og de vendte tilbage til banden for at diskutere situationen....(ved hjelp av psyksiske krefter fra Mesterne som fulgte dem - fikk de avledet disse røverbander), og noe senere leser vi:

......da vi havde bragt arbejdet så vidt, at vi var overbevist om, at disse tre byer havde eksisteret, blev det foreslået, at vi skulle fylde udgravningerne op igen for at beskytte dem mod omstrejfende bander, som muligvis ville opdage dem, og det ville føre til en skånselsløs plyndring alene for skattenes skyld. Der eksisterer sagn blandt næsten alle disse bander om, at disse store byer eksisterer, og at de indeholder mængder af guld. Efterhånden som vi gjorde vort arbejde færdigt, blev hver udgravning fyldt op, så der blev efterladt så få spor som muligt, og den første storm ville udslette ethvert spor, som vi havde efterladt. Sandet er i stadig drift i dette område, og alene det gør det meget vanskeligt at lokalisere nogen af disse ruiner. Det ville have været umuligt for os at finde nogen af disse steder, hvis ikke det havde været for vore venners hjælp. Vi fik at vide, at lignende ruiner findes på steder, der strækker sig et godt stykke ind i det sydlige Sibirien.

Bildet: I Taklamakan-ørkenen lenger vest i forhold til Gobi finner vi disse eldgamle ruiner av en sivilisasjon som må være meget gammel. (Fra boken THE LEGEND OF ATLANTIS).

Der er umiskendelige beviser for, at en stor befolkning har blomstret her, og at den har nået et højt civiliseret stade. Der er også endeløse beviser for, at disse folkeslag har haft forstand på landbrug, minedrift, tekstiler og beslægtede industrier samt læsning, skrivning og alle videnskaber. Det er helt åbenbart, at disse folks historie er historien om den indoeuropæiske race.(jfr. Semjase skal de ha vært av den samme genetiske slektsgren som de hvite mennesker - da det påstås at de samme stjernereisende "gudesønner"/ romfolk var de som genetisk fremavlet denne rase med sitt eget DNA-materiale. R.Ø.anm.)

Medens vi sad til bords om eftermiddagen den sidste dag, spurgte en af selskabet Emil, om denne betydelige races historie kunne føres tilbage og nedskrives. Han svarede, at det kunne den, - at den by, der lå under vor lejr, indeholdt det absolutte bevis i skriftlig dokumentation, og som - når det blev fundet og oversat - ville fremlægge en fortløbende og direkte historie om dette folk.....

(Og som sluttkommentar kan det sies at mange funn er gjort som bekrefter dette - men det er jo slik at disse skal bli omfattende før de rådende historiebøker blir revidert. Det er mektige krefter som er interessert i at det rådenede, renmaterialistiske verdensbilde blir bevart).

 


les mer historien om DE FORTIDIGE MEKTIGE SIVILISASJONER I GOBI-OMR. og den høyt utviklede ATLANTIS sivilisasjonen -  som Erra-Pleiaderen Semjase har viderebrakt gjennom sine mange møter med kontaktpersonen Eduard Meier -  i boken JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS

**

Thao-kontakten  ** hovedsiden


 

Etter mange opplysninger skal det ligge mange byer og fartøyer begravd  under sanden i GOBI-ørkenen

 

 

 

 

spor av fortidige sivilisasjoner finnes - men er i det meste dypt begravet under lava, sand og under hav.

 

link til RAMPA-HOVEDSIDE