"en konsentrert kosmologi fra rommet" - del 2

Fra "Borealis" via Rolf Telano og originalens tittel var:

 "A spacewoman speaks" - del 2

 

DEL 1

DEL 3

Romskipene

Konstruksjons-tvister

Det har forekommet en hel del strid blant deres "ufoeksperter" hvorvidt gjenstandene som de har sett er bygd og kontrollert på mental vei eller etter ortodokse, men meget avanserte vitenskapelige prinsipper.

Den første teorien har blitt framkastet av Meet Layne, grunnlegger av "The Borderland Sciences Research Asociales", som tror at mange - for å ikke si alle de større romskip - har blitt planlagt/prosjektert som mentale konstruksjoner, som senere tar eterisk eller fysisk form. Den andre hypotesen har blitt adoptert av dem som tankemessig ikke er istand til å akseptere noen parafysisk forklaring.

Begge sider ville kunne ha rett når det dreier seg om hva enkelte individer har sett. Det ville bero på hvem som manøvrerer maskinen og visse andre omstendigheter. Man bør ha klart for seg, at alt, som kan utføres gjennom tilpassing av de fysiske lovene, også teoretisk sett, kan utføres alene ad mental vei. Graden av det maksimale potensiale, som hvert individ kan oppnå, skyldes hans individuelle kunnskap og evne. Ulike grener av de eldste rasene har ulike interesser og har utviklet sin maksimale evne på ulike virksomhetsfelter.

 

Det finnes de som nesten har gjort de åndelige vitenskapene til en kult, og som ikke vil anvende seg av noen som helst type av mekanisk anordning, om det er mulig å unngå det. "Menneskene fra nord" - på andre siden - vil gå så langt som mulig for å oppnå samme resultat gjennom å anvende ulike apparater, til og med når målet kan nås meget lett gjennom anvendelsen av mentale vitenskaper. Våre teknikere forklarer at denne metode tillater dem å konsentrere sin åndelige styrke på andre oppgaver. De besøkende eller "turistromskipene" kunne ofte være kontrollert og konstruert helt på mental vei . "Mennene fra nord" sine farkoster er vanligvis bygget og drevet etter fysiske, vitenskapelige metoder.

fra en av Semjases demo-turer, der skipet vanligvis var avskjermet slik at det ikke kunne sees fra andre hold enn det hun innstilte og tillot. De kunne altså åpne skjermingsfeltet slik de ønsket for "innsyn"- eller være helt optisk avskjærmet.

Manøvrering av UFO'en

Manøvreringen av våre farkoster skjer vanligvis manuelt eller automatisk, også om piloten kan gå over til mental manøvrering når som helst og ofte gjør det under visse omstendigheter. Konstruksjonsmetoden gjør ikke særskilt stor forskjell, når det gjelder skipets natur. Dere ville ikke ha mulighet ved en undersøkelse å fastslå, om et skip har blitt lagd på mental eller fysisk vei. Patruljemedlemmene, som manøvrerer våre romfarkoster, er mye bedre når det gjelder de mentale vitenskapene enn resten av vårt folk. Fysiske midler er hverken så smidige eller så hurtig mottagelige for påvirkning som mentale.

Nettopp nå er de fastsatte vilkårene vel kjente og manøvreringen kan i stor utstrekning bli en rutinesak og går helt automatisk. Under andre betingelser kan de få arbeide med mange ukjente faktorer og må være klar til å møte hver plutselig overraskelse. Under slike omstendigheter drives og kontrolleres vanligvis farkostene helt på mental vei . "Turistskipene" som dere kan se gang i mellom, er så ulike at det ville være umulig å katalogisere dem alle.

Dere kan bokstavelig talt se hva som helst. Det kan være samme skip, som disse besøkere har kommet med fra en fjern verden, men det er ikke trolig. Det er mye mer trolig, at dere bare ville få se den lille farkost, som disse store skip fører med seg - slik som mange av deres havgående skip har småbåter med seg. Det er nemlig ikke mulig for disse interplanetariske farkoster å lande direkte på deres planet. Hovedårsaken til at de ikke gjør det, er at de vanligvis er enormt store etter deres målestokk, og derfor ville de trekke til seg altfor mye uvelkommen oppmerksomhet.

enda et bilde fra en av Semjases demo-turer - der skipet reflekterer aftensolen.

 

De sju farkostene

De farkoster, som styres av mitt folk, er de mest tallrike over deres planet nettopp nå, også om det ikke nødvendigvis er disse, som oftest er blitt sett. De opererer ofte helt inntil grensen for deres synsevne i hensikt å unngå å observeres av deres folk. De kunne i slike tilfelle kanskje være synlige for noen få mennesker med usedvanlig stor synsvidde. De kunne også registreres av deres radar. De av våre farkoster, som trolig er mest sett av dere, er vesentlig luftfarkoster, ikke romfartøy. De kan operere i rommet til en viss grense i nødsfall, men føres vanligvis til deres planet av store transportmaskiner. Vi pleier å benytte oss av sju ulike typer av luftfarkoster over deres planet. Fem av dem medfører mannskap, mens to er "robotskip", som fjernstyres fra et annet punkt. De kan beskrives på følgende måte:

 

 

Observasjonsskipene

Disse er i hovedsak samme type med unntak av størrelsen. De er halvmåneformet og ligner en sirkelrund skive, som man bitt et stykke av. Den første er ca: 13,5 m i diameter og ca: 5,4 m høy. Den andre er bare tredjedelen så stor og manøvreres i vanlige tilfelle av en person, også om den kan ta en eller flere passasjerer ved behov. Begge er observasjonsfartøyer. De er begge meget gamle typer, nesten museumsgjenstander, om man sammenligner dem med noen av de andre typene.

De er spesielt vel passende for sin nuværende oppgave og er derfor den mest anvendte av alle typene. De drives av to jetaggregater, monteret i universalfatning ved hver spiss av halvmåneskiven og styres gjennom endring av jetstrålenes retning, slik uavhengig av alle ytre påvirkninger.

 

Eskorteringsskipene

En cigerformet farkost, omkring 30 m lang og 7,5 m i maksimal diameter. Denne type kunne til sin funksjon sammenlignes med deres marine jagere. De anvendes for å beskytte de mindre luftskipene, om det behøves, og dere ser trolig en slik farkost som eskorte til besøkende eller "turistskip". Av ulike årsaker betraktes det ofte som ikke tilrådelig å gi slike besøkere full frihet til å reise over deres planet. Disse farkoster anvender både jet- og primærdrift. 

Bildet under er rekonstruksjon av en næropplevelse i Hessdalen, og skipet kan være av typen som beskrevet over.

Laboratorieskipene

En "munkformet" farkost, omkring 37,5 m i ytre diameter og omkring 10,8 m tykk med et hull omkring 7,5 m i midten. Den anvendes bare, når kompilerte vitenskapelige observasjoner er ønskelige. På grunn av det store antall undersøkelsesinstrumenter som den har med seg, har den blitt kjent som "det flygende laboratorie0". Denne farkost drives elektromagnetisk og har trolig ikke blitt sett av deres folk annet enn med forholdsvis sjeldne unntak.

 

Transportskipene

En sfærisk eller kuleformet farkost, omkring 30 m i diameter. Den drives elektromagnetisk og er et passasjer- og transportskip. Den kunne sammenlignes med en "lekter", som fører last fra et fartøy som ligger lenger ute ved kysten. Det anvendes sjelden ved de nuværende operasjoner, da det er meget lite som behøver å transporteres mellom våre skip og deres planet. Det er imidlertid mulig at dere av en årsak kan komme til å få se en farkost av denne type.

Daniel Frys ufomøte var et fjernstyrt transportskip, som var noe mindre enn de som er beskrevet i teksten over.

 

"Observasjonsballongene" (kalt telemeterskiver eller sonder i andre kilder. R.Ø.anm.)

Disse er begge også i grunn og bunn samme type med unntak av størrelsen. De kan være kuleformet eller skiveformet, den ene er omkring 1,5 m eller 1,8 m i diameter og den andre omkring 30 cm. De er fjernstyrte observasjonsballonger og anvendes vanligvis når de større, bemannede skipene ville tildra seg altfor mye oppmerksomhet. De lagrer både visuelle bilder og andre data og overfører dem til moderskipet. De betraktes helt som forbruksmateriell og i blant oppløser vi dem, når deres misjon er gjort, heller enn at vi spiller tid og arbeide på å ta dem tilbake for å anvende dem på nytt. De "grønne lyskulene" som har blitt iakttatt på deres himmel kan egentlig ikke katalogiseres blant de andre.

De er mer å sammenligne med deres robotvåpen enn med luftfarkoster av noe slag, men de har en fredelig oppgave. De er i hovedsakelig sammensatt av en gelelignende kopperisotop og anvendes for å fjerne overskuddet av den radioaktivitet, som kommer ifra deres atombomber.

Også om denne dens oppgave er velgjørende for dere, er dens hovedoppgave dog å hindre skadelige virkninger på andre vibrasjonsnivåer. Det "jetaggregatet" som anvendes av oss, består av en liten pæreformet reaktor, i hvilken en meget liten brenselstrøm sprutes inn. Denne deles opp i kammeret av en elektronstråle. Den etterfølgende ekspansjonen og utblåsingen gjennom reaktorens avgassrør produserer den ønskede frastøtningskraften.

Hvert materiale, som kan reduseres til en væske eller pulver, kan anvendes som brensel. Vann og luft er de oftest anvendte drivstoffene over en bebodd planet, mens deres reaksjoner produserer meget kortlivede radioaktive sluttprodukter og slik ikke forårsaker noen tilbakeblivende atmosfærisk "nedsmittning". De elektromagnetiske drivmidlene oppnås ved at man skjærer de naturlige kraftlinjene hos en planet. Deres virkning er meget lik den som skapes i deres elektriske generatorer. Farkostene styres på de magnetiske meridianene på en slik måte, at en liten  elektronstråle kan styre dem. De kan krysse meridianene eller bevege seg i vinkel mot dem, på en måte som ligner det som deres seilbåter anvender seg av, når de "krysser mot vinden". Denne form for framdrift kan godt anvendes over visse planetariske kloder, men disse behøver ikke nødvendigvis befinne seg på deres vibrasjonelle nivå.

 

Primærdrift

"Primærdrift" er den eneste virkelige romdrivkraften ved siden av fjernstyring. Den forårsakes av en mekanisme, som styrer inn romfarkosten på en frekvens, som synkroniseres med de primære energistrømmene, som gjennomtrenger hele universet, men er noe ute av fase med dem. Hastigheten er teoretisk sett ubegrenset med denne drivmetode.

venstre bilde viser de intergalaktiske/-og interplanetariske forbindelsesliner som ligger på et høyere frekvensplan - som en del av galaksens nervesystem. Nærvene leder følelsesenergier(astral-energier) i hastigheter helt utenfor våre fysiske begrensninger. Bildet er fra boken UFO-CONTACT TO PLANET KOLDAS. Mer om samme tema på bildet under fra samme bok.

Deres vitenskapsmenns nuværende teori (1954), at hastigheten er begrenset til lysets hastighet, er like feilaktig som deres tidligere teori, at man ikke kunne ferdes fortere enn lydens hastighet. I praksis er den maksimale hastigheten, når man anvender seg av "primærdrift", i høy grad avhengig på dyktigheten hos den pilot, som styrer romskipet, og den grad av faseforskyvning, som kan skapes, og som skyldes den kraftkapacitet, som kan oppbringes. Bortsett fra disse drivmetoder er alle farkoster utrustet med en mekanisme som gjør det mulig for dem å sveve urørlige, om det ønskes.

Et konformet repulsjonsfelt skapes ovenfor farkosten, som avleder virkningen av tyngdekraften omkring det, på samme måte som en paraply avleder regnet for den som bærer den. Disse avledende felter utnyttes ofte, når skipet befinner seg i bevegelse, til å redusere dets effektive masse. Dette gjør dem mer lettmanøvrerte og reduserer den totale kraft som behøves for å drive dem. Både det avledende feltet og den elektromagnetiske formen av drivkraft skaper en ionisering av luften over og omkring det.

De flammende ildkulene

Under visse atmosfæriske betingelser resulterer dette i en synlig utladingscorona. Det er meget trolig, at iakttakerne i mange tilfelle av rapporter om "flammende ildkuler" - snarere har sett disse utladningscoronaer enn romskipene selv. I noen av disse tilfelle kan de aktuelle farkostene operere like ovenfor "adamfolkenes" (altså jordmenneskenes - R.Ø.anm.) synsfelt, og bare utladningscoronaen har vært synlig for dem.

 

Rompatruljen

Galaksenes rådsforsamling

"Rompatrulje" er ikke det navn som vi anvender, men jeg har valgt det, fordi det gir dere et ganske korrekt bilde av disse funksjoner. Vårt navn ville ikke bety noe for dere. Patruljen står under ledelse av en slags "galaksenes rådsforsamling", sammensatt av representanter fra alle betydningsfulle planeter på alle vibrasjons-nivåer eller "plan" i denne galakse. Rådet har et meget intimt samarbeide med lignende grupper i andre deler av universet.

Altså: det navn jeg anvender er ikke det rette, men det gir dere den riktigste oppfattelsen av patruljens formål. Patruljen kunne kalles "arbeidslaget" og, om det skulle være nødvendig: "våpentjensten", som effektuerer rådets beslutninger. Den beskytter underutviklede verdener mot trusler utenfra, derved er det ikke påstått, at patruljene alltid er fullt effektive, når det gjelder denne funksjon og ondsinnede besøkere kan iblant gjøre en del skade, før de oppdages og avvises.

Når en ny verden er under utvikling, hjelper patruljen den ved å gi ulike slag av vitenskapelig og etisk opplysning, også om en slik virksomhet er noe begrenset til patruljens egen moralske oppfatning. Dette emne er reservert for et senere kapitel.

 

Bistandsarbeidere i rommet

Om det skulle vise seg nødvendig ville den også forsvare øvrige deler av universet mot hver og en av disse underutviklede verdener. Dessuten overvåker patruljen visse bestemmelser gjeldene den interplanetariske trafikken og trafikken mellom de ulike vibrasjonsplanene. Den fremskaffer opplysninger av interesse og betydning for besøkende, romreisende med hensyn på de plasser de ønsker å besøke. Den bistår hver farkost, som kommer i vanskeligheter, utforsker og kartlegger tidligere ukjente områder og fører stadig kontroll over - og verifiserer data, gjeldende planeter og fartøyer. Når en ny verden skal koloniseres, hjelper den til å etablere de ulike livsformene og tar seg framfor alt av de tekniske (ytre) betingelsene, til "nykommerne" er i stand til å klare seg selv.

Medlemskap i patruljen står teoretisk sett åpent for hver medlem av  de utviklede rasene som kan oppfylle de meget strenge krav. I praksis har det imidlertid blitt nesten utelukkende et yrke, som har gått i arv hos visse av "menneskene fra nord". Mange av de øvrige framstående rasene har ingen lengsel etter denne slags tjeneste. Medlemmer av patruljen derimot føler en sterk dragning mot sin oppgave. Når de "dør" gjenfødes de vanligvis som barn av patruljemedlemmer. Disse barn har fortrinnsrett, når det gjelder patruljetjeneste og trenes opp fra fødselen av. Resultatet blir at det sjelden oppstår noen ledige plasser, som fylles av utenforstående.

 

Interplanetariske sambandscentraler

Patruljen anvender seg av atskillige typer av transportskip og andre interplanetariske farkoster, avhengig av behovet for de ulike oppdragene. Det eneste slags transportskip, som er blitt anvendt over deres planet for oppdrag hittil (1954), er et allsidig skip, som skulle kunne sammenlignes med deres marine "tunge kryssere".

Det er cigarformet, omkring 2 100 m langt og tar normalt ombord 2 000 personer inklusive besetningene på de små specialskipene. Skipenes hovedsakelige oppgave er nå å tjenestegjøre som baser og sambandscentraler for disse små romfarkoster. De opererer normalt høyt over rekkevidden for deres radar, men ved noen tilfelle har de blitt sett av deres astronomer. (Dette fra 1954 (før jordiske romreiser startet i denne syklus) og ryktet sier at de nå også er observert av astronatuer - rø)

 

Kontrollrommet

Den del av skipet som trolig ville være av største interesse for deres vitenskapsmenn, er kontrollrommet. Her ville de finne et stort rom med en rekke av hylleliknende pulter i form av en hestesko. I midten ville sjefskontrollbordet være med vakthavende offiser som "høyer" seg over de andre. 

bildet fra art. ufokontakt til "Planeten Verdant" - de hadde disse einedomlige kappene jf. journalisten som ble tatt med opp i skipet deres.

Ved disse pulter ville besetningsmedlemmene sitte foran en imponerende gruppe av skjermer, måleinstrumenter, urtavler og kontrollknapper. Jeg vil tro, at deres vitenskapsmenn ville være interessert i disse, men jeg frykter at bare de mest framstående ville være i stand til å fatte hensikten med disse instrumenter, ettersom de er basert på en vitenskap, som er mange tusen år eldre enn deres egen.

 

Besetningen

Bemanningen består av både menn og kvinner. For visse oppgaver har man funnet det ene kjønnet mer passende enn det andre. For andre igjen står tjenestene åpne for alle - uten noen forskjell. Mange fullstendige familieenheter transporteres omkring - ettersom disse farkoster er det eneste stabile hjem som mange av medlemmene kjenner til. For den aktuelle oppgaven opererer de fra nærliggende baser og besetningene kan oftest føres tilbake til sine hjembaser.

Ved andre tilfeller kan romskipene kanskje operere langt borte fra alle permanente baser og være stasjonert der i mange år. Derfor må besetningsmedlemmene, om de vil føre normalt familieliv, ta sine familier med seg. Dette er ikke dårlig sysselsettningspolitik - ettersom både mannen og hustruen er knyttet til samme skip. Besettningsbokvarterene er inndelte i tre seksjoner: familieavdelingen, for gifte par og deres små barn; en kvinnelige avdeling for de ugifte kvinnene; ungkarsavdelningen for alenestående menn. Det finnes enda rikelige tilfeller av romantikk, og giftemål er vanlig blant medlemmene ombord på skipene. Det har vært tilfelle, når det gjelder meget langvarige oppdrag02, da barn blir født, har vokst opp, giftet seg og skapt egne familier uten at de noensinne har forlatt sine skip.

 

Bevæpning

Disse transportskip er tungt bevæpnet, hovedsakelig med ulike typer tilintettgjørelses- og "detmaterialiserings-stråler". Disse ville, sammenlignet med en hydrogenbombe, bli som hydrogenbomben sammenlignet med pil og bue! De anvendes sjelden, men fulle oppsetnings- "stråler" står alltid klar. Operatørene er i normale tilfelle sysselsatte med skiftende plikter, men kan mobiliseres til sine stridsstasjoner på et øyeblikk. Det er sjelden nødvendig å virkelig anvende dem. Blott kunnskapen om at en slik overveldende stridsstyrke står beredt, er vanligvis tilstrekkelig for å roe ned hvem som helst, som kunne være troende til å starte krig.

Denne tunge bevæpningen bør ikke forårsake noen uro blant deres folk, ettersom det hverken finnes noen hensikt eller forutseende mulighet for å bruke den mot dere. Patruljenes lov, som følges som en religion, forbyr bruk av vold, om hensikten kan oppnås på annen måte.

Nå kan hver beslutning, som kunne påkalle bruk av våpen, gjennomføres uten vold. Hendelsene ville utspilles i en helt logisk og naturlig rekkefølge. Det er ikke trolig at bare de som direkte påvirkes, ville mistenke at det lå noe bak et "merkelig sammentreff". Det kunne være av interesse å notere, at i motsetning til hva som er vanlig hos dere vedrørende væpnede styrker, så er disse kjempende styrker utelukkende kvinnelige. Når befalet gir order å angripe, skjer det bare når alle andre midler er mislykket.

 

Kvinnelige kampstyrker

I det tilfellet har situasjonen vanligvis blitt svært vanskelig og en inngripning fra kampstyrkene er nødvendig. Eksperimenter har vist at kvinner reagerer mye raskere og med mindre samvittighets-betenkligheter enn menn. Dette skyldes en dypt-liggende psykologisk forskjell mellom kjønnene - som stammer fra- og er utviklet fra det beskyttende morsinstinktet. "Den kvinnelige delen av menneskeslekten er farligere enn den mannlige", til og med blant de mer avanserte folkene.

 

Organisasjonen

Patruljen har en høyt drevet organisasjon og en komplisert ordregang. Den skorter ikke på disiplin, men liksom når det gjelder alle våre sosial- og myndighetsorganisasjoner, har offiserene ingen virkelig maktfullmakt. De beholder sine poster bare så lenge de beholder tillit fra dem som står under dem. Om deres underordnede ville fatte en samlet beslutning om "manglende tillit" og viderebefordre det til nærmeste høyere befal, ville offiseren det gjelder avsettes automatisk. Etter forhør (og ytterligere trening, om det behøves) kan han bli forflyttet til en annen oppgave. Slike hendelser er imidlertid meget sjeldne. Utvelgelsen og skolingen er så omsorgsfullt gjort, at det vanligvis ikke forekommer noen tvil om noen officerers- eller besetningsedlemmers kompetanse.

Disse større interplanetariske farkoster anvender seg av et mangfold av drivmidler. Fra deres framskutte base på Luna til deres overvåkningsstasjon over deres stratosfære er det en meget kort ferd, etter deres begrep om avstand og de kunne sannsynlig anvende vanlig jetdrift. Samme drivmidler ville kunne anvendes for en reise til Mars eller Venus, men det kunne være vanligere å benytte vanlig "primærdrift" for en slik utflukt.

 

Teletransportørene

For enda lenger avstander anvender de "teletransport". Ved denne reisemetode forvandles for et øyeblikk skipet og hele dets innhold, til ren energi og overføres nesten straks til en annen plass i rommet, der det gjenforvandles til "materiell form". Denne operasjon er tydeligvis meget følsom, og skjønt den kan utføres på mekanisk vei foretrekker vanligvis de mer erfarne å utføre den på en helt mental måte. Samme prinsipp utnyttes i atskillige andre former av mekanismen/metoden.

Om tilbakevending-trinnet utelates og energien reduseres blir den en oppdelingssstråle (detmaterialiseringsstråle?) (svensk: sönderdelningsstråle). En modell av hver ønskelig gjenstand kan gjøres av et hvert lettarbeidet materiale og energien fra andre materialer sammenpakkes i den for å skape kunstverk av materialer som ikke kan bearbeides med vanlige hjelpemidler. Legeringer av ulike grunnstoffer, som ikke kan sammensettes på vanlig måte, kan skapes. "Innpakkingsprocessen" kan pågå helt til den ønskede tettheten er sikret. Det er mulig å bringe gjenstander av meget hårdt material nesten til smeltepunktet, bearbeide det som leire og senere redusere strålen og la det bli hårdt igjen.

 

Lover og skikker

Den uendelige

I min innledning sa jeg at jeg trodde å vite at mitt folk hadde kommet noe høyere på den etiske skalaen enn jordmenneskene. Noen av dere kan kanskje føle seg berette å bestride dette, ettersom våre etiske begrep i mange sammenhenger skiller seg fra deres. Vi ser mange ting fra helt ulike synspunkter. Det finnes store variasjoner blant vårt folk liksom blant deres, og det er høyst trolig, at de høyere-stående blant dere står høyere enn de lavest stående hos oss. De som bemanner våre patruljefarkoster eller sendes ned til dere som markobservatører er (her forstått som "landsatte" og ikke inkarnerte - R.Ø.anm.) - kanskje unødig å påpeke - omsorgsfullt utvalgt med hensyn på moralsk og etisk standard.

Som tidligere konstatert studerer vi ivrige den uendeliges manifestasjoner for å komme til klarhet med "hans" hensikter og lover. Vi tror at vi har gjort store framsteg i den retningen. Vi har forflyttet mange faser av den personlige væremåten fra teologiens og den abstrakte etikkens verden - over til den vitenskapelige kunnskapens. Vi kan ikke påstå at vi har lært oss alle disse lover, ikke heller at vi noensinne kommer til å gjøre det. Vi vet imidlertid, at mye herfra grunner seg på lover, som er like bestemte, ubevegelige og utilgjengelige som de lover som styrer våre fysiske vitenskaper. Vi lyder dem ikke alene som en slags etikk, men mere fordi vi vet at resultatet av å trosse dem ville bli meget ubehagelig for oss.

 

Karmaloven

Om dere trosser gravitasjonsloven og hopper fra en høy bygning, kommer kroppen til å knuses mot gaten nedenfor. Om dere trosser den termodynamiske loven og legger hånden på en het kokeplate blir dere ille brent. Det er eksakt samme forhold med disse andre lover. Ingen "usynlig politimann" ser deres "synd" og trekker dere for retten. Ingen usynlig "domstol" finner dere skyldig og bestemmer deres straff.

Dere må bare ta de naturlige og uunngåelige konsekvensene av deres urette handlinger. Slik kan ingen "forlate" dere for deres synder og endre resultatet. Når dere en gang har satt lavinen av hendelser i bevegelse, må den fortsette til sitt endelige mål. Det kan inntreffe snart og det kan ligge langt fram i tiden. Det kan også skje i et annet liv. Men det er uunngåelig.

Dette betyr ikke at deres lærer, når det gjelder å se på anger og forsoning er fullstendig feilaktige. Det er aldri for sent å skifte levemønster. Dere kan nårsomhelst slutte å trosse disse lover og begynne å forsøke å innrette deres liv i harmoni med dem. Dere kan ikke endre det som ligger bak dere, men dere kan endre deres framtid på den måten dere ønsker. De av dere som betrakter Kristus som sin frelser - har rett, om dere anvender ordet i dets videste betydning i stedet for en bokstavelig og trangsynt måte. Han kommer ikke til å på magisk måte å "redde" dere, uten noen anstrengelse fra deres side. Det må skje som et resultat av deres egen beslutning og handlemåte. Men han har for dere fremlagt "den uendeliges lover", hvorved dere kan frelse dere selv.

Om vi ser noen, som trosser noen viktig naturlov, vil vi advare ham, slik som dere ville advare noen som var iferd med å hoppe fra en høy bygning. Vi angir ingen formelle lover vedrørende disse ting, fordi vi anser oss ikke å ha noen moralsk rett til å gjøre det. Vi har til oppgave å advare, om vi tror at en person er uvitende om resultatet av sin handlingsmåte. Men her slutter våre plikter og rettigheter. Om personen, etter at han er blitt advart, fortsetter å handle som før, skjer det på hans eller hennes eget ansvar. Vold eller tvang kan kun anvendes når andres rettigheter er meget alvorlig truet.

 

Den etiske grunnloven

Vår viktigste etiske grunnlov er vår akseptering av universelt broderskap. Vi betrakter alle intelligente vesener på alle planeter og plan som brødre, uansett rase eller fysisk skikkelse/form. De kan fare vill, men de er likefullt brødre og må behandles som slike. Deres hat mot hverandre, deres diskriminering av visse raser og religioner og deres krig mot andre folk - er ikke bare moralsk feil men også fullstendig vanvittig. Deres materielle kropper er gjort av atomer, som alle kommer fra en samme kilde. Deres åndelige jeg er en del av den samme Uendelige. Hver og en er bare en liten del av en mye større helhet.

Deres hånd ville ikke i et plutselig innfall av vrede stikke ut deres øye. Deres tenner ville ikke ondskapsfullt bite av tungen. Hvorfor skulle dere da være så dumme, at dere søker skade en annen person, som i grunnen er en del av dere selv? Når dere skader en del av en helhet, skader dere det hele. Når dere skader helheten, skader dere også hver del av denne. Når dere skader deres neste, skades dere selv.

Når det gjelder den seksuelle moralen har vi ikke heller noen særskilte lover, og hver og en må teoretisk sett handle etter eget forgodtfinnende. I praksis har visse skikker blitt mye brukt, og de fleste av vårt folk retter seg etter dem. De som alvorlig bortser fra disse skikker ville bli gjenstand for moralsk påtrykkning fra andre. Ettersom vårt folk i høyste grad er telepatiske, er det umulig å skjule en lav eller ondt tanke, og likeledes umulig for de andre å skjule sin forakt for synderen. Moralsk påtrykk er slik sett et virkningsfullt instrument, når det gjelder å gjennomdrive ting som blitt allment aksepterte.

 

Bryllupsritualet på "Venus"

Både gruppegiftning og samboerskap er sosialt akseptert under visse betingelser, men få omsetter det i praksis. De fleste menn mener at en kvinne er et tilstrekkelig problem, uten at de (som ved evt.mang-giftning/polygami) mangedobler sine ekteskapelige bekymringer. Bryllupsritualet betraktes ikke som inngangsbillett til den ekteskapelige standen, men snarere som en høytidelig akt for å offentliggjøre et allerede eksisterende forhold. Dette betyr at vi erkjenner at bare gjensidig kjærlighet kan skape og holde sammen et ekteskap. Den elsker som er tro i sin kjærlighet, er gift i den uendeliges øyne. Den hustru, som ikke elsker, er intet annet enn en hore, tross alle de lover, skikker og religiøse dogmer, som dere kan skrive. Skilsmisse blant oss kan slik gjennomføres gjennom en enkel allmenn forklaring fra hver part, men det er et nesten ukjent begrep.

Fordelingen av ressursene

De helligste av deres lover - de som gjelder eiendomsretten - er de minst hellige hos oss. Vi forbeholder at man bør ha privat eiendom bare i den utstrekning at man helt kan utnytte den. Om jeg hadde en gjenstand, som jeg ikke behøvde, og noen annen behøvde den, kunne han helt enkelt ta den og ingen ville synes at det var noe galt i det. Dere ville uten tvil betrakte det som "uhederlig".

Motsatt så betrakter vi det som et brudd av verste slag, når deres Amerikanske regjering for eksempel tillater overflødig korn å råtne bort i lagre, når millioner sulter på grunn av mangel på korn. Denne holdning er trolig, i det minste delvis, avhengig av det faktum at vårt folk ikke har grunn til å personlig legge seg opp med lager av varer - for framtidige behov. Samme forhold kunne råde hos dere.

Deres planet har mulighet til i rimelighet å tilgodese deres folk for mange generasjoner framover, om varer ble produsert fornuftig og ble fordelt rettferdig. Men deres folk vil ikke vente på at i tur og ordning få sin rettmessige del, slik som fornuftige mennesker ville gjøre. I stedet blir de til en vanvittig, kjempende hop av ville dyr, som hver og en ikke bare forsøker robbe til seg sin egen del, men også sin nabos del.

Sporstemplerne

På produksjonsområdet spiller dere mye arbeid og meget materiale på å framstille ting, som hverken er nødvendige eller overhodet er ønskelige. Isteden for å produsere velstand, produserer dere armod. Den drivende kraften er ikke å produsere bedre og mer anvendbare varer - men mere av hva som helst. De som kan bygge og drive de største fabrikkene og produsere den største mengden av noe, om det så er anvendbart eller ikke, beæres med høyaktelse hos dere. De inntar en stilling som er nærmest etter dem, som er mest dyktige på kunsten å myrde sine kamerater (aktes altså som de "gamle" millitære "helter" ble aktet og beæret i fortiden. R.Ø.anm.)

Arbeidsgleden holder på å forsvinne stadig mer fra deres liv. Dette tar ikke bare ifra deres folk et av de største gledene i livet. Det har også en stor effekt på de gjenstander dere anvender. Det finnes ikke to gjenstander som er eksakt like (energimessig/vibrasjonsmessig - R.Ø.anm.). Hver person og hver gjenstand, som kommer i kontakt med dem, etterlater et inntrykk og endrer dem på noe måte. Disse "sporstempler" er viktige.

Et verk, som har blitt skapt av en riktig håndverker, som legger inn noe av det fineste av seg selv i det, kan bli deres trofaste tjener for alltid. Samme gjenstand som er bygd av menneskelige roboter kommer til å forbli en sjelløs ting.

 

Reinkarnasjon

Den fysiske kroppene

Før jeg kan forklare noe om reinkarnasjon, må jeg nødvendigvis korrigere noen feilaktige begrep som de fleste jordmennesker har om naturen hos et "menneske". Det som dere kan se og kjenne, den materielle eller fysiske kroppen, er bare en liten del av individet. Det er den minst viktige delen, snarere et rent dyrisk individ, som er kapabel å utføre bare noen få elementære kjemisk-fysiske handlinger. Dette materielle eller lavere jeget, er meget ømtålig og forgjengelig som dere vet.

Mellomjeget, (astralkroppen og dens funksjoner - R.Ø.anm.) som rommer alle de nedarvede evnene og instinktene, eksisterer under en meget lengere tid, men er ikke udødelig. Det høyere jeget kommer direkte ifra den uendelige selv og er en del av "hans" udødelige og evige vesen. Derfor er det også udødelig og evig. Det kan forvandles fra en tilstand til en annen, men det kan ikke dø eller drepes, ettersom evigheten er en sirkel uten begynnelse eller slutt, og ettersom det er sant at dette høyere jeget lever videre, er det nødvendigvis også sant at det alltid har eksistert.

Det fysiske eller lavere jeget er en praktisk nødvendighet på deres planet for å tillate begge de høyere jegene å oppleve stykkevis - sammen med andre "materielle" ting. Det lavere jeget kan ikke settes til side, mens dets brister og begrensninger hindrer begge de høyere jegene i visse tilfelle. Det er dog viktig å huske at dette fysiske jeg ikke er det virkelige jeget. Det er snarere noe som det virkelige jeget "har på seg" nå (i denne utviklingssone - R.Ø.anm.) - på samme måten som det fysiske jeget daglig bærer ulike klesplagg.

Lobsang Rampas bøker kommer mye inn på forbindelsen mellom overselvet og den jordiske kroppen -og illustrasjonen er laget til Rampastoffet.

 

Dødsøyeblikket

Når det fysiske jeget dør, går begge høyere jeg'ene (X2 og X1 - i Martinus sine analyser.R.Ø.anm.) automatisk til et høyere frekvensplan, som deres okkulte forskere vanligvis kaller for "astralplanet". De fleste av vesenene på dette "astralplan" kommer i siste ende til å reinkarneres på nytt til kjemisk-fysisk bølgelengde, også om mange av dem forblir i en fortsatt tilstand av befrielse fra kroppen, i mange tusen år.

De fleste av deres folk får et voldsomt sjokk, når deres fysiske kropp dør. Til tross for alle sine religiøse lærdommer, så frykter de fleste av dem innerst inne at deres fysiske kropps død vil innebære slutten på allting. Mange av dem forblir fortsatt i en forvirret tilstand i lang tid, uten i stand til fullt ut å forstå hva som er hendt dem. Når de til slutt blir bevisste om det faktum, at de er "døde", gripes de vanligvis av en overveldende lengsel etter å få reinkarnere så snart som mulig.

Reinkarnasjons-prosessen

Blant vårt folk skjer fødsel vanligvis på anmodning og alle detaljene ordnes med de blivende foreldrene før vedkomne forlater den gamle kroppen. Vår livslengde strekker seg over atskillige tusen år, men våre kropper kan i blant bli så "gamle" på denne måten, at de alvorlig hindrer de høyere jeg'enes funksjoner. Når denne punkt har blitt nådd, ser personen vanligvis ut to betrodde venner til å være hans eller hennes "foreldre" og foretar arrangementet for den nye kroppen senere og når stunden er inne, skiller han fra den gamle kroppen og inntreder i den ufødte kroppen som venter på han.

Det skulle være teoretisk mulig for en person å konstruere en fysisk kropp, atom for atom, alene ad mental vei. Det ville imidlertid være en meget komplisert, ømtålelig og langsom prosess. Det er mye enklere og lettere å la kroppen fødes på normal fysisk måte, og i det tilfellet ordner mellomjegets (X2-jf.Martinus - R.Ø.anm.) nedarvede (underbevisste-R.Ø.anm.) hukommelser om alle detaljer i prosedyren. Det er mulig for moren - når som helst før fødselen - å overta den mentale kontrollen og gjøre eventuelle ønskeverdige endringer i det normale mønstret. Det er helt vanlig at de gjør det i hensikt å få fram visse ønskede egenskaper og undertrykke andre, som bedømmes som mindre ønskelige.

 

Bevisstheten og hukommelsen

Fødselen resulterer i et temporært tap av tidligere hukommelse, avhengig av det faktum at disse bevisst må uttrykkes gjennom formidling av hjernecellene, som behøver en bestemt tid for å nå full utvikling. Når tiden er inne, gjør foreldrene det nødvendige for å bringe de ønskelige minnene opp til overflaten. Spørsmål om hvilke hukommelse som fortsatt skal beholdes er vanligvis en av de detaljer, som en person gjør opp med de utvalgte foreldrene før diskarnasjonen og reinkarnasjonen. Personen det gjelder vil også vanligvis hjelpe til med prosessen med å forsøke utslette slike minner, som han ikke ønsker å føre videre. Det hele kan sammenlignes med deres vane å kvitte dere med ikke ønskelige gjenstander, når dere flytter fra et gammalt hus til et nytt. Det skjer praktisk talt ikke noe bevisst valg av foreldre hos deres folk.

 

Å velge foreldre

Gjennomsnittsindividet på jorden vil, liksom dyrene, vanligvis reinkarnere så snart som mulig i første anvendbare kropp av sitt folk og sin rase. De høye fødselssifrene etter krigen skyldes reinkarnasjonsdriften hos de som ble drept. Dette press fra astralkroppene, presser på for å få skapt de kropper som disse diskarnerte ønsker. Det vanlige mønstret, når det gjelder de diskarnerte, er at de gjenvender til de forhold som er mest velkjente for dem. Plassen der vedkomne døde er ikke av noen betydning ettersom reise på astralplanet vanligvis er et tankespørsmål. Slik vil man i normale tilfelle reinkarnere i sin tidligere rase- og nasjonalitetsform.

Blant de høyere utviklede folkene på deres planet finnes det et visst innslag av instinktiv utvalg av foreldre. Et høyt utviklet individ ville instinktivt støtes tilbake av noe lavt og simpelt - og ville vanligvis forbli ikke kroppliggjort til han kom i kontakt med en kropp, som var rede til å fødes av foreldre som står hans eget utviklingsnivå nær. Dette som snarere er en instinktiv reaksjon, skjer ikke alltid fullt ut. Det hender iblant også mens et slikt høyt utviklet vesen skal til å reinkarnere, blir han skjøvet brutalt til siden av et lavere og mere aggressivt vesen som vil legge beslag på kroppen for egen regning. Det er en forklaring på de "svarte fårene" i gode familier.

 

Å forberede fødselen

Blivende mødre på jorden, som har noen kunnskap om metafysiske ting og evne å konsentrere tankene, kunne gjøre mye for å bestemme det slag av barn de ønsker. De burde først bygge opp en psykisk beskyttelse rundt seg selv og stenge inne sin egen utstråling, for å hindre ethvert ikke ønskelig vesen å komme inn i kroppen hos sine ufødte barn. Senere burde de konsentrere sine tanker på å innby et høyere vesen å inntre og slå seg ned der. Det er ikke særskilt trolig at de kunne lykkes med reinkarnasjon av et særskilt individ, slik som vi gjør, ettersom dette fordrer mental aktivitet fra begge parter. Det er imidlertid teoretisk mulig å gjøre det, forutsett at begge parter er vel innsatte i de metafysiske vitenskapene, og forutsatt at arrangementene enten har blitt vedtatt før diskarnasjonen eller gjennom tilstrekkelig kontakt på astralplanet.(les mer i Rampas bøker og særlig i boken AS IT WAS og YOU FOREVER - vedr. dette med planleggingen fra astralplanet - R.Ø.anm.)

Avhengig på vår, sammenlignet med deres, lange livslengde, og det faktum at vår befolkning er så godt som konstant i antall, er barn mye mer sjeldent sett hos oss enn hos dere. Foreteelsen "fødsel etter ønske" har også gitt opphav til noen uvanlige psykologiske problemer. Vi - som er foreldre, er naturligvis som alle foreldre - stolt over våre barn. Samtidig er vi dog bevisste om at de egentlig ikke overhodet er "våre", men selvstendige individer, som vi har kjent fra langt tilbake, og som snarere ønsker en viss grad av foreløpig beskyttelse og oppfostring til de har gjenvunnet sine tidligere evner og talenter.

 

Dimensjoner og plan

Jeg har i ulike sammenhenger anvendt meg av termen "plan", skjønt jeg vanligvis ikke liker å gjøre det. Det er et ord, som synes å forårsake forvirring, ettersom det betyr så ulikt for mennesker. Det finnes atskillige nivåer eller "plan", der både diskarnerte og "materielle" kan møtes og gjør det. En del forskere betrakter disse høyere plan som "eteren". Andre trekker grensen for den termen ved de høyere nivåene.

Vi kaller vårt spesielle nivå for "heavi'n" hvilket ikke bør forveksles med deres teologiske "heaven", (himmel). Vårt ord "heavi" liksom deres "heavy" -betyr tett.

Den symbolske 'n er en forkortelse som angir opphavet. Den frie oversettelsen av "heavi'n" ville da bli "en plass med høy bølgefrekvens (eller stor tetthet) som vi kommer ifra. Det bør påpekes at høynivålig materiale er mye tettere enn materialet på deres plan. (kommentar: de fleste har vel trodd eller forstått at dette skulle være motsatt, men det kan også være visse språklige misforståelser her. R.Ø.anm.)

Over disse nivåer med utstrekning helt opp til "Nirvana" eller uendeligheten er zonene bebodd av disse åndelige utviklede vesener, som har forlatt både den lavere zonen og mellomjeget, og slik blitt rent åndelige vesener. Disse zoner ville heller tilsvare deres teologiske oppfattelse om himmelen enn noen annen plass. De som har oppnådd disse nivåer, reinkarnerer aldri til noen materiell nivå. Ved meget sjeldne tilfeller kan noen av disse vesener midlertidig stige ned til en lavere nivå i hensikt å overgi et budskap noe slag til mennesker på deres plan, men disse tilfeller er sjeldne.

De store læremestrene Kristus, Osiris og Buddha - var slike frivillige budbringere.

 

Helse

Legende stråler

Mange av deres forfattere har lengselsfullt talt om vår antatte underbare medisinske vitenskap. Sannheten er den, at vi praktisk talt ikke har noen slik vitenskap. Vårt folk har intet behov for det. Vi har og anvender ulike kirurgiske og legende stråler ved tilfelle der det er skjedd skade på våre kjemisk-fysiske kropper. Disse kan dog dessverre ikke beskrives for dere nå.

De vitenskapelige hemmelighetenes avsløring kunne også skape stor skade blant deres folk, om de skulle falle i hendene på ondsinnete mennesker. Under de nåværende omstendigheter er slike personer så talrike og så sterke, at det ville være nesten sikkert at disse vitenskapelige hemmeligheter ville misbrukes. Etter hva våre teknikere mener - er det ikke heller sikkert at disse stråler ville ha noen effekt på deres kropper. På grunn av forskjellen i frekvensnivå (eller plan) ville det trolig være nødvendig å framstille en fullstendig ny oppsetning av medisinske stråler for deres folk.

 

Den naturlige tilstanden

Den naturlige og normale tilstanden for alle vesener er god helse, og våre anstrengelser er konsentrerte på å opprettholde denne normale status. Det er bare når noen individer har overtrådt naturlover og høyere lover, at sykdom bryter ned. Innsikten om disse lover er mer vanlig hos vårt folk enn hos deres, men jeg vil ikke påstå at vi følger dem strikt. Når vi ikke gjør det, blir vi syke - akkurat som dere. I slike tilfelle bekymrer vi oss ikke om symptomene eller følgene, bortsett fra enkelte tilfelle. Det gjelder å finne og eliminere årsaken. Ettersom dere er en kombinasjon av fysiske og høyere vesener, er dere underkastet både (materielle) naturlover og høyere lover. Begge disse må iakttas og overholdes, mens fysisk dårlig helse innvirker på psyken og vice versa. Deres materielle kropp eksisterer på et kjemisk-fysisk plan og er derfor avhengig av visse fysiske og kjemiske lover. "Giv derfor keiseren hva keiseren tilhører . . ."

Forsøk ikke å trosse disse lover. Forsøk isteden å lære å kjenne dem og leve i overenstemmelse med dem. Naturlovene med hensyn på næring og helse er velkjente blant deres folk - men også ganske nonchalant tatt hensyn til. De fordrer ikke bare at dere holder en balansert kost, men også at føden skal være sunn. Dere kan ikke holde dere friske med føde, som har mistet sin egen friskhet, og dere kan ikke skape sunnhet kun på åkrer som er utsuget og tretnet av generasjoners upassende anvendelse. Ikke heller kan dere holde helsen ved like med føde der alle spor av verdi er bortraffinert. Tapene av disse verdifulle elementer kan ikke kompenseres gjennom tilsetninger av noen kunstige næringsmidler. Mennesket kan ikke skape liv og disse elementer er liv i seg selv.

 

Veien til helse

Om dere vil beholde deres helse, bygg først opp deres jord. Fødevarene, som vokser på sunn mark, behøver ikke hjelp av kjemisk gjødsel eller giftige sprøytemidler. De er i stand til å ta vare på seg selv på en naturlig måte. Dessuten er det best at deres føde er så naturlig og ubearbeidet som mulig. Jeg skal ikke fortsette å nevne de ting som dere burde og ikke burde gjøre; listen ville bli endeløs. Som jeg tidligere nevnte er alle disse naturlover velkjente blant deres folk. Alt dere behøver gjøre er å lete fram de rette fødemidlene og følge fornuftige leveregler.

Toxinenes (giftenes) rolle når det gjelder sykdom kan ikke helt neglisjeres, men den har blitt kraftig overdrevet. Gjennom å svekke funksjonene hos en del av kroppen, så legges denne del mer åpen for sykdomsangrep. Det er imidlertid av betydning å holde i tankene, at grunnårsaken til sykdommen allerede finnes. Om dette ikke var sant, ville sykdommen aldri ha angrepet. Ettersom det er slik, kunne den eventuelt ha slått ut også uten giften. Slik kan man si, at giftene har påskyndet utbruddet og kan muligvis avsløre hvilken del av kroppen, som også ellers ville ha blitt syk, men de er i seg selv ikke den primære årsaken til sykdommen. Grunnårsaken til de fleste mer alvorlige sykdommer er mental eller psykisk. Den er følgen av en mental eller emosjonell konflikt, vanligvis forårsaket av destruktive følelser som hat, frykt, sluhet og selviskhet. Det vil med andre ord si at en eller flere av de høyere lovene har blitt overtrådt.

Akkurat som overtredelsen av de kjemisk-fysiske lovene forårsaker ubehagelige reaksjoner hos det fysiske jeget, så gir overtredelse av disse høyere lover ubehagelige reaksjoner hos det indre mennesket.

Det finnes ingen snarvei til virkelig indre helse, hvilken er vesentlig for den fysiske helsen. Det finnes ingen piller eller pulver som dere kan kjøpe på deres apoteker. Dere kan ikke bare tilkalle noen "astral guide" eller rådgiver og legge saken i hans hender. Eller bare rable en bønn eller en mystisk formel - eller å iaktta et mystisk rituale, og ikke heller konstruere noen magisk amulett. Dere må skape åndelig og mental helse gjennom å leve på riktig måte dag for dag. Den fysiske helsen kommer som en like naturlig følge som natten følger dagen.

Det er egentlig ikke en gang nødvendig at jeg eller noen andre beskriver for dere hva disse høyere lover er, eller kartlegger veien for dere. Ikke heller er det nødvendig at dere spør noen "ekspert" i slike ting for å tolke dem for dere. Dere kjenner allerede disse lover. Hvert fornuftig vesen vet aller lengst inne, hva som er rett og hva som er feil. Det er ikke slik at dere ikke vet - snarere at dere enda ikke har akseptert det faktum at det er livsnødvendig å handle i overensstemmelse med hva dere vet.

 

Om hemmelige budskap

Men om dere må ha et "budskap" talt for dere, så har dere det allerede. Det har blitt overbrakt til deres verden ved mange forskjellige tilfeller, i skiftende ordlag, avhengig av folks forutsettinger ved det tidspunkt det skjedde. Det budskap som er mest velkjent for menneskene i deres land, ble overbrakt for nær 2000 år siden.

Det trenges ingen videre avsløring ettersom alt allerede er avslørt. Om noen taler med dere om ting som er "alt for hellige for å avsløres", så betrakt han som en falsk profet. Ingenting har blitt skjult. Ingen budbringer ville våge å fortie noe. Budskapene er alle sammen fullstendige om dere har evne å forstå dem. Samme budskap kunne ha blitt gitt dere, skjønt i andre ordlag, om folkets forutsetninger hadde fordret det, men det ville fortsatt i grunn og bunn gjelde det samme.

Å forstå dette budskap ligger virkelig ikke over den mentale evnen hos noen av deres folk, men få har gjort seg besværet med å sette seg inn i det. Man unngår å tenke selv - om ikke rene nøden tvinger en å gjøre det. Det er meget lettere å opphøye budbæreren til en gud, enn å forsøke å forstå hans budskap. Da kunne de heller dyrke han i ulike bønner, salmer, ritualer og seremonier. Alle disse ting kunne læres utenatt og fordrer ingen mental anstrengelse.

 

Om Kristus

Kristus korrigerte sine egne læresvenner (disipler) for denne feil: "hvorfor kaller dere meg god?", men de som kaller seg kristne foretrekker fortsatt å ta lett på budskapet og konsentrerer seg på å dyrke budbringeren. Han var bevislig en guddom. Det var nødvendig. Ingen annen ville ha kunnet overbringe budskapet. Det vokser ikke appelsiner på tornebusker. Men det er ikke av noen betydning. Det er alltid budskapet, ikke budbringeren som er det mest viktige. Studer deres nye testamente. Les om og om igjen de deler som er trykt i rødt, Jesu egne uttalelser. Dere kan lett skumme over de deler som er trykt i svart uten å miste noe vesentlig. Disse uttrykker vanligvis en annens synspunkter om hva budbringeren mente og er ofte feilaktige. Mange kunne ikke selv forstå budskapet, hvordan skal de da kunne "forklare" det for andre? Studer Kristi egne ord og gjør en egen tolkning av dem.

Mens det er ønskverdig at dere forstår budskapet og alle de lover som det inneholder, er det derimot ikke nødvendig at dere venter med å gå veien inntil dere har innhentet budskapet. Som jeg tidligere har sagt: deres eget indre jeg vet hva som er rett og hva som er feil. Skade ikke noe levende vesen i tanke, ord eller handling. Hjelp hver og en som behøver hjelp, det være venn, fremmed eller fiende.

"Et menneske må miste sitt liv for å vinne det". Det er kanskje den viktigste og på samme tiden den mest misforståtte delen av budskapet. Det betyr, at dere må undertrykke deres eget lavere jeg. For å vinne virkelig liv, må dere miste det liv som er selvisk, forfengelig og snyltende. Dere må miste deres personlige identitet for å uselvisk tjene hele universet. Dra dere ikke tilbake fra verden og tilbring ikke deres tid med studier og meditasjon, som en del religiøse grupper gjør, for det er en selvisk handling. Da søker dere etter frelse bare for deres egen forfengelige jeg, ikke for dere neste. Det kan være nødvendig å tilbringe noen stille øyeblikk i tanker da og da, men en tro som ikke omsettes i handling er ufruktsom og verdiløs.

 

Den "rette" veien

Veien er handlingens vei. Sitt ikke gjøresløs og vente på deres sjanse til å gjøre noe stort og merkverdig godt for verden. Dette er også en selvisk innstilling. Dere er kanskje villige til å tjene, men vil ha betaling og ære for hva dere gjør. Store ting er ofte et stort antall små ting. Sysle derfor med de små ting, som dere møter på deres vei - de dag for dag ensformige og utakknemlige oppgavene og tenk ikke på kommende ære. Ikke engang Jesus Kristus søkte å glorifisere seg selv.

Skjønt han var forutbestemt til å stå høyere enn alle jordiske konger og herrer, hadde han likevel først å lære seg lovene og bøye seg for dem. Han mistet sitt eget forgjengelige jeg i kraft av det universelle brorskapet og uselvisk tjeneste og ble den ringeste av mennesker. Først deretter gikk han videre som den sanne budbringeren for den Uendelige, "en øversteprest etter Melki-Sedeks modell". For slik som et menneske må miste sitt liv for å vinne det, så må også den største blant dere - samtidig være den minste blant dere.

Miste ikke motet, om dere tilfeldigvis forvirrer dere bort fra veien. Mennesket er et svakt og skrøpelig vesen og få kan håpe på å bli fullkommen på deres plan. Men jo nærmere man kan komme fullkommenheten, desto nærmere kommer man den fullstendige freden og helsen i det indre, udødelige jeget, hvilket igjen ikke bare resulterer i fullkommen fysisk helse - men også er den virkelige "himmelen" på alle plan.

del 3

 

mainpage