MARTINUS-SITATER OM JULEN

Forklaring for koder: romertallene henviser til boknr. og k betyr KOSMOS med årgang og sidenr.

(Språket her er et noe "fordansket" norsk)

K-64-4

Denne overjordiske atmosfære (julefreden) omfavner, gjennomtrenger og inspirerer alle som har et åpent og kjærlig sinn, alle som i kontakt med den gamle og den nye verdensimpuls arbeider på å skape jorden om til en permanent bolig for kjærligheten.

K-64-4

Er der noe ved den (julen) som er et gode, da må det jo holdes ved like. Og er det noe ved samme som er et "onde", da må det jo oppløses og utrenses. (Her kan det jo tenkes på de usunne/ukjærlige mattradisjoner som er tilknyttet julen. R.Ø.anm.)

xiv-3-90

Ethvert menneske som har nestekjærlighet i hjerte og forstand er et guddommelig julelys i den kosmiske vinter.

- De utgjør et guddommelig symbol på Guds mål med menneskene. Hvert tent julelys er symbolet på et menneske.

xiv-3-89

I denne kosmiske illuminasjon eller kjærlighetsatmosfære (juletidens givermentalitet) kan himmelske vesener komme nærmere til jorden og i større skarer enn det ellers er tilfelle i de grå hverdager. Og det var en sådan himmelsk hærskare de fattige hyrder på Betlehems marker opplevde.

 

K-33-9-3

... i samme grad som man skaper julefest enten bevisst eller ubevisst på basis av princippet: å drepe, i samme grad er ens julefest uttrykk for en annen verdensmoral enn den man i virkeligheten tror å ihukomme, og for hvilken man egentlig foregir å holde jul.

K-33-9-5

De gaver som derimot (ikke fordi det er skikk og bruk) gives til trengende mennesker, de gaver som består i bespisning, bekledning og husly til fattige, hjemløse - eller i livet havarerte og nødstedte individer, mennesker såvel som dyr, det er julens sanne gaver

 

K-64-7

Og det er givet at en julefest som feires ved å drepe så lite som mulig istedenfor å drepe så mye som mulig, trekker den himmelske verden eller et høyere tilværelsesplan nærmere, gir en virkelig guddommelig jul og en større kontakt med julens sanne kjerneanalyse, overholdelsen av det femte bud: du skal ikke slå ihjel.

K-72-288

Den atmosfære av hjelpsomhet, gavmildhet og nestekjærlighet som hører julen til, vil en dag komme til å strekke seg over hele året.

K-72-288

Men en slik samlet manifestasjon som vi møter ved juletid kan menneskene ennu kun prestere i forholdsvis kort tid. "Herodesmentaliteten" er ennu den sterkeste, og den mentalitet som det lille svake barn representerer, må "flykte til Egypten", til mysterienes land.

("Herodes" symboliserer makt, brutalitet og diktatur - altså automatfunksjoner hos det grynede "riktige" menneske som dette selv må bekjempe. R.Ø.anm.)

K-72-289

De jordiske menneskers enpolede fysiske organismer er alle sammen "krybber" for et Jesusbarn eller hylstre for en Kristusbevissthet i sin spede tilstand.

K-72-289

Herodes kan triumfere en tid og tro at han har makten fordi alle barn i Betlehem er blitt drept, han vet ikke at de vise menn eller hellige tre konger som han hyklet vennskap med - har gitt barnet og dets foreldre rike gaver og derved hjulpet dem til å flykte til et sted hvor Herodes ikke kan nå dem.

K-72-289

Det jordiske mennesket bevissthet er for det selv ennu et mysterium, men gjennom avsløringen av julemysteriet vil samtidig en avsløring av de kosmiske prinsipper og energier i denne bevissthet finne sted, thi (for) også der finnes en ennu passiv kraft som rummer store muligheter for fremtiden - den riktige kristusbevisstheten - som skal gjøre det jordiske mennesket til et riktig menneske - "et menneske i Guds billede".

K-72-290

Ved hjelp av gavene føres det (barnet) til Egypten, til mysterienes land, og de religiøse mysterier gir det beskyttelse og hjelp mot verdens ondskap en tid, inntil det begynner å bli modent til, med' sin voksende og nu mere og mere aktive Kristusbevissthet å motstå de mørke krefter uten mystikk.

- Kristusbevisstheten er modnet så meget i deres sinn at de ikke mere hører hjemme i mysterienes land, og det vil si det samme som at religionene ikke mere kan inspirere dem, uten at deres mystikk blir avslørt.

K-72-290

Hva var det da som var jomfrufødt? Det var Kristusbevisstheten, den er utviklet gjennem mange inkarnasjoner, og den har ingen jordisk far.

K-73-199

...selve julens grunnprinsipp utgjør dette å tenne lys i mørket.

K-73-201

Kosmisk bevissthet, høyintellektualitet, opplevelse av udødelighet og av å bli ett med faderen og den hermed følgende varige fred eller salighet er de julegaver, menneskene engang skal motta.

K-73-201

Der hvor mennesket mere er innstillet på å tjene enn på å la seg tjene, der hvor det heller selv vil lide enn det vil være årsak til andres lidelse, og der hvor det arbeider på å utvikle sine menneskelige evner til gavn for helheten er himmerikets rike ikke blot i dem, innen det begynner å stråle ut fra dem i tanker, ord og handlinger. Det er julens mentalitet, sjelelig julelys.

K-73-202

Det er den mentalitet (nestekjærligheten) som med tiden skal spredes over hele året og over hele jorden, da blir juleeventyret ti en strålende realitet i den fysiske verden, og jordkloden til en julestjerne.

K-74-183

Som vi i det følgende skal se, utgjør julehøytideligheten og nyttårshøytideligheten i kosmisk belysning henholdsvis minnehøytidelighet for kjærlighetsprincippet og udødelighetsprincippet.

K-74-183

Det fundamentale prinsipp som juleaften er en festaften for er verdensgjenløsningsprincippet. Dette principp består i at den sterke hjelper den svake, den kloke hjelper den mindre kloke, den friske hjelper den syke, den rike hjelper den fattige osv.

- Hvor dette ikke finner sted, eksisterer ragnarokk eller dommedag.

K-74-184

Julen blir således i realiteten en minnefest for det store gaveprincipp alle levende vesener lever under.

K-78-183

Julen vil bli ved med å eksistere som uttrykk for et udødelige prinsipp. Det eneste som vil skifte er den form hvorunder den manifesteres.

K-78-184

Alle vegne ser vi mennesker komme ilende med pakker, de har alle en dyp trang til ved hjelp av en gave å gi uttrykk for det menneskelige i dem selv. Og vi ser hvorledes skjebneloven her virker nesten omgående.

K-78-185

Det er jo ikke meningen at julen, som det nu er tilfelle, kun skal vare noen få dager i vinterens mørke. Det er julens formål at dens ånd skal vare året rundt.

K-78-187

Det enkelte menneske skal vokte seg for å bli så høyt utviklet, at det føler seg for 'voksen" til å holde jul. Jeg tenker ikke her på julens ytre form, den vil endre seg som alt annet, jeg tenker på dens indre sannhet. Det har så umåtelig stor verdi at man blir minnet om sine medveseners eksistens, således at man kan tenke kjærlig på dem.

K-78-l90

De kan trene Dem opp i å få den virkelige jul i Deres indre, blant annet derved at De holder Deres tanker bundne i de riktige retninger. I begynnelsen kan De ikke unngå å oppleve irritasjonstilstander, men disse må bare ikke få et synlig uttrykk overfor andre.

K-79-185

Ved juletid har menneskene en mulighet for å få et glimt av den guddommelige verden, hvis de innstiller seg med sin væremåte på å gi og hjelpe.

K-79-186

... likesom den fysiske vinter har sin juletid, eksisterer(det også en jul midt i det mentale vintermørke, og den er vi ved å nå. Den er der hvor "englene taler og synger", hvor man hører budskapet om visdommen og nestekjærligheten, hvor man vokser over materialismen.

K-80-209

Og hva forestiller ikke juletreet. Er det ikke selve symbolet på universets struktur, på Guddommen og gudesønnene. Er ikke dets store tradisjonelle stjerne i toppen og lysene symbolet på den evige fader, universets toppfigur, universets høyeste jeg og dermed høyeste skaper.

- Hva skal eller alle de andre lys på treet bety. Kan de bety annet enn selve universets levende vesener.

- Og hva betyr alt det gull og glimmer som innhyller og pynter treet, og de her opphopede gaver og pakker. Er det ikke symbolet på materien som Gud igjennem de levende vesener omdanner til lysende gyldne foreteelser i form av livets opplevelse.