om mekanismene i - og de kosmiske virkningene av 

B Ø N N

og helbredelse ved bønn

Millionvis av religiøse og åndelige mennesker over hele jorden har ved egen erfaring funnet ut at bønn faktisk virker - og jeg har her tatt fram hva endel visdomskanaler skriver om hvordan og hvorfor BØNNEN virker og hva som er dens begrensning

in mp3- on "power of prayer"- Rampa talks

 soundfile mp3 - Rampa talks on his life in ca 10min |   same on youtube

 

Visse av de østlige retninger har i mindre grad enn kristendommen fokusert på at mennesket skal hjelpes av YTRE krefter - og lærer at mennesket i sin virkelige skjulte, åndelige struktur  - har all visdom, kunnskap og kjærlighet. Dette ligger i menneskets KOSMISKE eller overfysiske bevissthet. Om dette lærer alle de INNVIDDE, og en av dem var LOBSANG RAMPA. Han skrev endel meget interessante bøker etter at han på en meget særegen måte  - han var den første som beskrev det som i dag kalles WALK-IN prosessen - kom til vesten for mer enn 40 år siden og slik fikk gitt dype esoteriske eller skjulte sannheter om menneskets åndelige evner ut i sine mange bøker - noen av dem er oversatt til dansk og ble på begynnelsen av 70-tallet utgitt i Danmark. Muligvis er de fortsatt mulig å få kjøpt.

En av dem er HISTORIEN OM RAMPA - og fra denne bok har jeg her tatt ut noe om bønnens funksjon fra side 133, der Lopsang Rampa forteller om bønn og bønnens funksjon og virkning etter at han ble anmodet om å fortelle om dette:

"...Jeg var tavs et øjeblik, forbløffet over anmodningen. - Ja, sagde jeg, - jeg vil lære jer at bede, som jeg selv lærte det:

- Alle religioner tror på bønnens kraft, men få mennesker forstår hva der ligger bag processen, hvorfor bønner virker for nogle og tilsyneladende ikke for andre. De fleste af den vestlige verdens mennesker tror at mennesker i ØSTEN enten beder til et udskåret billede eller slet ikke beder. Begge forestillinger er usande, og jeg vil nu fortælle jer, hvordan i kan fjerne bønnen fra mysticismens og overtroens rige og bruge den til at hjælpe andre, for bønnen er i virkeligheden en reel ting. Det er en af de største kræfter på denne jord, når den bruges som det er meningen at den skal bruges.

- De fleste religioner har den tro, at hver person har en beskyttende engel, eller nogen til at passe sig. Det er sådant set rigtigt, men den beskyttende engel er vedkommende selv, ens andet jeg (det høyere jeg - R.Ø.anm.) - det andet jeg som eksisterer på den anden side af livet. Meget, meget få mennesker kan se denne engel, denne deres beskytter, medens de opholder sig på jorden, men de der kan, er i stand til at beskrive den i detaljer.

- Denne beskytter, vi må kalde den noget, så lad os kalde den det, har ikke et materielt legeme, sådan som vi har det på jorden. Den viser sig spøgelsesagtigt; sommetider kan en clairvoyant se den som en blå glimtende skikkelse, større end almindelig legemsstørrelse og forbundet til det kødelige legeme med det, der kendes som Sølvsnoren, den snor som banker og gnistrer af liv, når den formidler meddelelser fra den ene til den anden. Denne beskytter har ikke et legeme som det jordiske, men er alligevel i stand til at gøre de samme ting, som det jordiske legeme kan gøre, og mange flere ting som det jordiske legeme ikke kan. For eksempel kan beskytteren bevæge sig til en hvilken som helst del af verden i ét nu. Det er beskytteren som foretager rejser i det astrale og via Sølvsnoren sender det tilbage, som er nødvendigt for det jordiske legeme.

- Når du beder, så bed til dig selv, til dit andet jeg - til dit overjordiske jeg (altså til sitt Guddommlige JEG – som er en del av HELHETENS/Guddommens JEG og som i virkligeheten er det eneste JEG som finnes da enkeltvesenets altså er en "uadskillelig del" av helheten - slik den åndelige vitenskap beskrives - f.eks. Martinus Kosmologi. R.Ø.anm.)
Hvis vi vidste, hvordan vi skulle bede, ville vi sende disse bønner gennem Sølvsnoren, for den telefonlinie vi anvender er et fuldkomment instrument, og vi må gentage os selv for at være sikre på, at meddelelsen kommer igennem. Så når du beder, skal du tale, som du talte i telefon over meget lang afstand, tal med klar og tydelig stemme og tænk over, hva det er du siger. Fejlen, må jeg tilføje, ligger hos os her i denne verden, hos det ufuldkomne legeme vi har i denne verden, fejlen skal ikke søges hos vores beskytter. Bed med enkle ord og sørg for, at dine bønner altid er positive og aldrig negative.

- Når I har afpasset jeres bønner så de er helt positive og umuligt kan blive misforstået, skal I gentage bønnen tre – 3 - gange. Lad os tage et eksempel: lad os forudsætte at en person er syg og lider meget, og I ønsker at gøre noget for ham. Da skal I bede for denne persons helbredelse. I skal bede tre gange og sige nøjagtigt det samme hver gang. I skal forestille jer, at en skyggeagtig skikkelse (se senere - under) i virkeligheden går ind i den anden persons hus, følger den samme vej, som I selv ville følge, og lægger hånden på den person og derved helbreder ham. Jeg vil vende tilbage til dette emne om et øjeblik, men jeg vil gerne sige, at det skal gentages så mange gange, som det er nødvendigt; så vil der være en bedring at spore.

- Nu kunne man spørge, om fuldstændig helbredelse er mulig. Hvis en person har fået amputeret et ben, vil intet antal bønner kunne erstatte dette ben. Men hvis en person har kræft eller en anden alvorlig sygdom, så kan den blive standset. Det er indlysende, at jo mindre alvorlig sygdommen er, jo lettere er det at helbrede den. Enhver kender til optegnelser om mirakelhelbredelser i verdenshistonen. Lourdes og mange andre steder er berømte for deres helbredelser, men disse helbredelser er foretaget af det andet (høyere-) jeg - af personens beskytter - i forbindelse med stedets berømmelse. (Semjase forteller det samme om slike såkalte hellige steder - at det er alle de tanker og  mentale krefter som er rettet imot et slikt hellig sted  som er med på å skape det som i større eller mindre grad blir mirakler ved slike steder.) Lourdes for eksempel er berømt over hele verden for sine mirakelhelbredelser, så derfor drager folk dertil, helt overbevist om at de vil blive helbredt. Meget ofte overføres denne overbevisning til personens beskytter og derfor helbredes vedkommende meget, meget let. Nogle mennesker hælder til den anskuelse, at det er en helgen eller en engel eller et gammelt helgenrelikvie, der foretager helbredelsen, men i virkeligheden er det personens selv ( -det høyere selv – overbevisstheten -), der er den egentlige helbreder, og hvis en helbreder søger kontakt med en person med det formål at helbrede denne syge person, så er helbredelsen kun mulig gennem personens beskytter. Som jeg tidligere har sagt, peger det hele tilbage på dig selv, det rigtige (virkelige) jeg som du er, når du forladér dette skyggeagtige liv og går ind i Den store Virkelighed. Mens vi lever på jorden, er vi tilbøjlige til at tro, at det er denne verden er den eneste ting, der gælder, men jorden - denne verden - nei, det er illusjonernes verden, den hårde verden, hvor vi må lære de ting, som ikke læres så let i den bedre, mere ophøjede verden, som vi vender tilbage til.

- Du kunne selv være indisponeret på en eller anden måde, du kunne være syg, eller du kunne mangle den esoteriske (ytre) kraft. Dette kan helbredes, det kan overvindes, hvis du tror på det og virkelig ønsker det. Lad os forudsætte, at du har et stort ønske, en brændende lyst til at hjælpe andre; du ønsker måske at blive helbreder, læge. Så skal du bede i ensomhed, for eksempel i dit soveværelse. Du skal sætte dig i den mest afslappede stilling med fødderne samlet og hænderne foldet, ikke den sædvanlige bedeattitude, men med fingrene flettet ind i hinanden. På denne måde bevarer og forøger du det magiske kredsløb i legemet. Auraen bliver stærkere, og Sølvsnoren vil kunne videregive meddelelserne mere nøjagtigt. Når du da sidder i den rigtige stilling, og du er i den rette stemning, skal du bede.

  • Du kan for eksempel bede sådan: - Giv mig kraft til at helbrede, så jeg kan helbrede andre. Giv mig kraft til at helbrede, så jeg kan helbrede andre. Giv mig kraft til at helbrede, så jeg kan helbrede andre.

Medens du bliver siddende i den afslappede stilling, skal du nogle minutter senere forestille dig, at du er omgivet af det skyggeagtige omrids af dit eget legeme.

  • Som jeg før har sagt, må du forestille dig den vej, du ville følge for at komme til den syge persons hus, og så i din fantasi lade dit legeme rejse til dette hus, hvor den person bor, som du vil helbrede. Forestil dig at dit overjeg (Det høyere JEG - overbevisstheten-) er ankommet til huset. Forestil dig at du rækker en arm, en hånd ud og rører ved personen. Forestil dig at en strøm af livgivende kraft går gennem din arm og ind i personen i form af et levende blåt lys. Forestil dig at denne person langsomt bliver helbredt. Med tro, med lidt træning, kan det gøres. Det bliver gjort hver dag i det fjerne østen.
  •  
  • Det er nyttigt at forestille sig, at du lægger den ene hånd på personens nakke og den anden hånd på det syge sted. Det er nødvendigt at du beder for dig selv hver dag og flere gange dagligt og altid gentagér bønnen tre gange for at opnå det ønskede resultat. Endnu engang: du må tro for at opnå resultat. Men lad mig fremkomme med en meget alvorlig advarsel. Der findes en meget gammel okkult lov, som forhindrer dig i at opnå personlig vinding gennem bønnen. Du kan ikke udrette noget, med mindre det er uselvisk, for at hjælpe andre, og kun hvis du virkelig tror på, at det også vil hjælpe andre.

- Jeg siger nu til jer, at hvis I bruger den kraft, som ligger i bønnen, ordentligt, uden tanke på egen fortjeneste, uden tanke på at søge ophøjelse, så har I et så stort kraftcenter i hænde, en kraft så stor, at hvis bare en lille gruppe virkelige mennesker gik sammen og bad for freden, så ville der blive fred, og krige eller tanken om krig ville ikke længere eksistere.(Muligvis har dette vært en sterk medvirkende årsak til at de forutsagt STORE kriger som flere visjonære mennesker har sett (bl.a. Martinus) – så langt har vært unngått. Ja – etter visse kanaliserte budskaper å dømme, så har disse mange bønner og fredsmeditasjoner så langt  forhindret at en ny stor krig har brutt ut på Jorden. R.Ø.anm.)

NOE SENERE I BOKEN KOMMER FORTELLER HAN OM KRAFTEN I DE TANKESKAPTE FORMER ELLER VESENER – som han kaller "en tenkt form" – men de er altså virkelige vesener. (Vesener på den måten at disse gjentagne tankemønstere faktisk SKAPER reelle former på astralplanet – og i disse former eller legemer så "inkarnerer" det lynhurtig reelle vesener som er underkastet VÅRE skapende tanker. (dette med tankeskapte negative vesener er også beskrevet i stoffet om "søren bromans ufokontakt").

For disse er vi selv skapere – guder – og de adlyder våre tankeimpulser etter vår vilje. Et eksempel på en slik negativ påkallelse er BANNING. Denne gjentagne "bønn" tiltrekker et konkret åndelig/astralt vesen som forsøker å gjøre som man da i ubetenksomhet faktisk BER det om - og dette er da vanligvis en negativ bønn og virkningen blir tilsvarende negativ. Er banningen i tillegg fylt av et aggressivt innhold – blir den negative virkningen større. I Teosofien kalles disse tankeskapte vesener for elementaler. R.Ø.anm.) Men så til det som Lobang forteller om den positive tankeskapende kraft:

"….hvis vi i hverdagen kunne tøjle vor fantasi, så ville vi kunne gøre det, vi nu betragter som mirakler. Lad os for eksempel sige, at en af vore kære lider af en uhelbredelig sygdom, en sygdom som videnskaben ikke kan helbrede. Denne person kan blive helbredt, hvis en anden skaber en tænkt form, som opnår kontakt med den syges overjeg (Det høyere JEG - overbevisstheten-)og hjælper dette overjeg, med at skabe nye dele til erstatning for de angrebne. Således kan en person der lider af sukkersyge med den rigtige hjælp genskabe de beskadigede dele af bugspytklrtlen, hvis manglende funktion er årsag til sygdommen.

Hvordan kan man skabe en tænkt form? Nåh ja, det er let. Det vil vi komme ind på nu. Man må først bestemme sig for, hva man vil udføre og være sikker på, at det er noget godt. Så må man tage fantasien til hjælp; man må forestille sig det, man ønsker at gøre. Vi forudsætter, at personen er syg i et eller andet organ. Hvis vi skal skabe en tænkt form, må vi forestille os den person, som skal kureres, meget nøje. Vi må prøve at forestille os det organ, som skal helbredes. Når vi har skabt et billede af dette omtalte organ, må vi forestille os, at det langsomt bliver bedre og bedre. Således laver vi denne tænkte form ved at forestille os personen; vi forestiller os denne tænkte form stående ved siden af den syge, og med overnaturlige kræfter række ind i det syge legeme, og med en helbredende berøring få sygdommen til at forsvinde. (se bildet over - der den "tenkte form" er det hvite lysvesen som står over og sender kraft til den syke).

- Hele tiden må vi tale til den tænkte form, som vi har skabt, med fast og velvillig stemme. Der må ikke på noget tidspunkt være nogen negativitet at spore, ej heller tvivl. Vi må tale i det jævnest mulige sprog og så direkte som muligt. Vi må tale, som om vi talte til et lille barn. Den tænkte form kan ikke ræsonnere, og kan kun lyde en enkelt kommando og en enkelt fremstilling.

  • Der kan for eksempel være et sår på et eller andet organ, og vi må sige til den tænkte form: - "Du skal helbrede dette eller hint organ. Vævet er angrebet".

Dette må gentages adskillige gange daglig, og hvis du forestiller dig, at den tænkte form virkelig gør noget ved det, så gør den det virkelig!! Det skete for ægypterne, og det kan ske for vore dages mennesker.

- Der er mange autentiske tilfælde, hvor grave er blevet hjemsøgt at uvirkelige sklkkelser. Det skyldes at enten de døde personer eller andre har tænkt så hårdt, at de ligefrem har lavet en form for teleplasma. Ægypterne på Faraos tid begravede Faraos balsamerede lig, men de anvendte utraditionelle metoder for at deres tænkte form kunne genoplives selv efter tusinder af år. De dræbte slaverne langsomt og pinefuldt. De fortalte dem, at de ville være uden smerte i den næste verden, fordi de ved deres død ydede det nødvendige materiale, med hvilket man kunne fremstille en legemlig tænkt form. Arkæologiske optegnelser har for længe siden dokumenteret spøgelser og forbandelser i gravene, og at alle disse ting alene er resultatet af absolut naturlige, absolut normale love.

- Tænkte former kan laves af hvem som helst med bare en lille smule træning, men det er nødvendigt, at du hele tiden koncentrerer dig om det gode i din tænkte form - for hvis du prøver at lave en ond form, så er det helt sikkert, at den tænkte form vil vende sig imod dig, og gøre dig megen skade rent fysisk, måske mentalt, eller i det astrale stadium.

slutt utdrag fra denne særegne bok som muligvis fortsatt kan bestilles fra Strubes i kbhvn.dk. Forøvrig kan man lese om Lobsang Rampas møte med en EREMITT som detaljert fortalte ham om sin kontakt til forskjellige romfolk på en utilgjengelige base et sted i Himalaya  - i boken EREMITTEN - og et omfattende utdrag fra den finnes i boken JORDENS FJERNHISTORIE I NYTT LYS


rampa- hovedside

link til stoff om Martinus' forklaringer om bønnes funksjon og hensikt

link til stoff Gabrieles kanalisering  om bønnes kraft

link til stoff om WALK-IN  prosessen og dens funksjon og hensikt beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

boken KOSMISKE GLIMT av MARTINUS

link til stoff om SYKDOM OG TANKEKRAFT - tankens skapende makt og gr.laget for sunnhet